Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych metodą degresywną

Przyjęcie określonej metody amortyzacji środków trwałych może być przyczyną powstania „korzyści” podatkowych związanych…

Sposób ewidencjonowania zakupu gruntu wykorzystywanego do prowadzonej działalności

Wykorzystywany na potrzeby działalności gospodarczej grunt w całości podlega wpisowi do ewidencji środków…