Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Licencja w zakresie zarządzania nieruchomościami po 1 stycznia 2008 r.

Boom na rynku wtórnym spowodował, że wiele osób związało swoją przyszłość gospodarczą z obrotem lub zarządzaniem nieruchomościami. Z dniem 1 stycznia 2008 roku weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w części dotyczącej wykonywania działalności zawodowej w dziedzinie gospodarki nieruchomościami. Nowelizacja ta zmieniła m.in. wymogi, które muszą spełnić osoby ubiegające się o nadanie licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Licencja dla pośrednika

Zgodnie z art. 182 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (dalej: ustawa)licencję zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nadaje się osobie fizycznej, która:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom,za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierówwartościowych, znaków urzędowych, za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe;
 • posiada wyższe wykształcenie;
 • ukończyła studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami;
 • odbyła praktykę zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Obowiązek ukończenia studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nie dotyczy osób, które ukończyły studia wyższe, których program uwzględnia co najmniej minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Stwierdzenie, że program studiów wyższych uwzględnia minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami następuje na podstawie zaświadczenia uczelni. Warto podkreślić, że pośrednik w obrocie nieruchomościami zobowiązany jest do stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Podlega on obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa. Jeżeli pośrednik wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób.

Przy wykonywaniu działalności zawodowej w związku z zawartą umową pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, w zakresie objętym tą umową, pośrednik odpowiedzialny zawodowo za jej wykonanie ma prawo wglądu oraz pobierania odpowiednich odpisów, wypisów i zaświadczeń zawartych w:

 • księgach wieczystych;
 • katastrze nieruchomości;
 • ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
 • tabelach taksacyjnych i na mapach taksacyjnych tworzonych na podstawie art. 169 ustawy;
 • planach miejscowych, studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • rejestrach członków spółdzielni mieszkaniowych, którym przysługują prawa określone w art. 180 ust. 1 pkt 2 ustawy;
 • ewidencji ludności.

Pośrednikowi nie wypełniającemu swoich zawodowych obowiązków zgodnie z nowelizacją ustawy (wynikającą z nowego brzmienia art. 183 ust. 2 pkt 3) może zostać zawieszona licencja zawodowa na okres od 3 miesięcy do 1 roku. Pośrednik może również zostać pozbawiony licencji zawodowej z możliwością ponownego ubiegania się o jej nadanie.

Pozbawienie licencji zawodowej następuje w przypadku:

 • utraty zdolności do czynności prawnych;
 • skazania za przestępstwa;
 • sądowego zakazu wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami;
 • sądowego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Pozbawienie licencji zawodowej następuje także z mocy prawa z dniem, w którym orzeczenie sądu stało się prawomocne. Osoba pozbawiona licencji zawodowej jest zobowiązana niezwłocznie poinformować o tym zdarzeniu ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.