Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Menadżer w świetle organizacji, komunikacji i konfliktu

Menadżer, czy to w organizacji społecznej, czy też w zakładzie pracy, ma na celu osiąganie lub branie udziału w osiąganiu celów wytyczonych przez organizację, do której należy. Główną funkcją każdej organizacji jest wdrażanie dóbr (produktów lub usług) odpowiadającym określonym potrzebom społecznym. Aby spełnić te funkcje, konieczne jest wykonanie wielu funkcji cząstkowych.

Funkcja organzowania

Na funkcję organizowania składa się: proces ustalania nośników, doboru odpowiednich warunków i środków działania oraz ich uporządkowania w przestrzeni i czasie. Określenie celów, uporządkowanie warunków i środków działania umożliwia spełnienie kolejnej funkcji zarządzania- motywowania. Istotą tej funkcji jest oddziaływanie, mające na celu pobudzenie wykonawców do wykonywania zadań przy określonej organizacji. Menadżer do odpowiedniego motywowania ma cały szereg bodźców: administracyjne, ekonomiczne, psychologiczne i moralne. Nawet jednak najlepsze wypełnianie funkcji motywacyjnej nie zwalnia kierownika od dokonania konfrontacji wyników działalności zrealizowanej z uprzednio ustalonymi celami i zadaniami, i właśnie to stanowi istotę funkcji kontrolowania.

W praktyce trudno jest czynności kierownicze jednoznacznie zakwalifikować do poszczególnych funkcji zarządzania, w istocie bowiem funkcje te zazębiają się i przenikają. Wszystkie wymienione funkcje zarządzania dotyczą każdej działalności kierowniczej, niezależnie od miejsca zajmowanego przez dane stanowisko kierownicze w hierarchii przedsiębiorstwa.

W zależności od szczebla zarządzania zmienia się jednak ranga poszczególnych funkcji. Na przykład na szczeblu najwyższym (dyrekcja przedsiębiorstwa) szczególną rolę odgrywa planowanie i organizowanie, w miarę przechodzenia na niższe szczeble zarządzania relatywnie wzrasta znaczenie motywowania i kontrolowania, maleje zaś udział planowania i organizowania.

Istotną częścią zarządzanie jest komunikowanie się. Bez niego kierownicy nie mogliby wypełniać swoich zadań. Dzięki komunikowaniu się menadżerowie realizują swoje funkcje zawiązane z planowaniem, organizowaniem, kontrolowaniem, i motywowaniem. Dobre zarządzanie wymaga skutecznego komunikowaniem się. Można by rzec, że komunikowanie jest na wejściu i wyjściu funkcji kierowniczych. Kierownicy komunikują się nie tylko z podwładnymi, ale także z swoimi przełożonymi, kierownikami równorzędnych działów, klientami, partnerami z innych firm. Przedsiębiorstwo jest zbiorem pracowników, którzy pełnią różne role wykonują zróżnicowane zadania, mają odmienne potrzeby komunikacyjne, charakteryzują się odmiennymi stylami komunikowania się, lecz każdy z nich, aby skutecznie pracować potrzebuje informacji od różnych osób, w różnej formie i o różnym czasie. Kierownik winien mieć to na uwadze.

Planowanie, oraganizacja, motywacja

Planowanie celów, jakie stoją przed organizacją, jest możliwe tylko wtedy, gdy zachodzi wymiana informacji. Bez dokładnych informacji kierownik nie może sformułować planów działań. W planowaniu ważne jest komunikowanie dół-góra, gdyż dzięki informacjom płynącym z dołu hierarchii przedsiębiorstwa kierownik może oceniać istniejące zasoby organizacyjne (ludzkie, technologiczne, ekonomiczne itp.), a także możliwości ich wykorzystania. Komunikowanie w drugą stronę (góra-dół) jest także konieczne, ponieważ opracowane plany kierownik musi przekazać na niższe szczeble hierarchii organizacyjnej, czyli podwładnym, którzy będą je wdrażać.

Organizowanie, podobnie jak planowanie, wymaga efektywnego porozumiewania się. Organizowanie oznacza, więc ustalanie aktywności pracowników, integrowanie działań w obrębie poszczególnych działów i pomiędzy nimi, wyznaczanie celów działań dla menadżerów różnych szczebli i delegowanie im władzy koniecznej do realizacji ich zadań, a także korzystanie z władzy i informacji, aby koordynować działalność całej struktury organizacji. Tak rozumiane organizowanie wymaga dobrego komunikowania się pomiędzy kierownikami poszczególnych działów, a także skutecznego porozumiewania się w zespołach pracowniczych, realizujących przydzielone im zadania.

Motywowanie podwładnych także wymaga od kierownika umiejętności komunikowania się. Kierownik, który potrafi motywować swoich podwładnych, nie tylko przekazuje im informacje, ale również jest dobrym słuchaczem, dzięki czemu orientuje się w potrzebach pracowników i nie, jak do nich trafić, aby wzbudzić chęć działania.

Schemat komunikacji

Proces komunikowania rozpoczyna się wtedy, gdy u pewnej osoby, zwanej nadawcą, pojawi się określona intencja, w postaci myśli, zamiaru czy też uczucia, którą nadawca pragnie podzielić się z inną osobą, określoną mianem odbiorcy. Intencja jest pewnym stanem świadomości i jest niewidoczna dla innych. Nadawca musi przekształcić intencję w taki sposób, aby uczynić ją dostępną odbiorcy poprzez zachowania.

Konkretne zachowania nadawcy są nośnikami określonych wiadomości i to właśnie one pełnią funkcję znaków. Znakami mogą być zachowania werbalne (wypowiedzi nadawcy) lub zachowania niewerbalne (gesty, mimika itp.). Nadawca chcąc przekazać jakąś wiadomość musi przełożyć ją na określone znaki, czyli kodować. Nadawca podejmuje też decyzje dotyczące tego, za pomocą jakich znaków przekaże informacje. Te znaki muszą być w sposób aktywny odebrane przez odbiorcę, co wymaga koncentracji przez niego. Jeśli coś „puści się mimo uszu” lub nie zarejestruje gestu czy spojrzenia, to bywa, iż umyka nam ważna informacja.

Spośród wielu znaków przekazywanych przez nadawcę odbiorca wybiera te, które są mu najbardziej potrzebne. Odbiorca dokonuje, więc selekcji znaków, przede wszystkim koncentrując się na tym, co jest dla niego nowe, nieznane, zaskakujące, intensywniejsze od innych znaków, lecz także zwracając uwagę na te informacje, które potwierdzają jego sposób myślenia lub widzenia danej sprawy, natomiast pozostałe zachowania pomija. Odebrane znaki stanowią podstawę do odtworzenia wiadomości, jaką przekazał nadawca. Zrozumienie wiadomości jest możliwe dzięki odkodowaniu, czyli przełożeniu odebranych znaków na treści informacji. Chcąc trafnie odtworzyć wiadomość, odbiorca musi użyć takiego samego kodu jakim posłużył się nadawca.

Odebrana informacja stanowi podstawę do odgadnięcia intencji nadawcy. Wyobrażenie odbiorcy o zamiarach nadawcy określa się mianem interpretacji wiadomości. Pełne porozumienie następuje wówczas, gdy interpretacja odbiorcy zgodna jest z intencją nadawcy. Aby ono zaistniało odbiorca musi być aktywnym słuchaczem, wrażliwym obserwatorem, a także mieć „otwarty umysł”, co pozwala na wolne od zniekształceń interpretowanie odebranej informacji. Umiejętność dobrego słuchania polega na skupieniu się na rozmówcy i podążanie za jego tokiem wywodu. Dobremu porozumiewaniu się ludzi służy upewnianie się, czy dobrze zrozumieli rozmówcę, czyli udzielanie informacji zwrotnej w postaci tak zwanej parafrazy. Polega ona na wyrażaniu za pomocą innych słów  tego, co powiedział partner.

Zaczątki konfliktu

To, że konflikt pomiędzy ludźmi  w organizacji wystąpi wcześniej lub później nie podlega dyskusji. Kontakty dwojga lub więcej osób, w końcu dojdą do takiego momentu, w którym pojawia się różnica w nawykach, poglądach czy wartościach. Choć osoby w organizacjach dążą do wspólnych celów i łączy ich wiele działań, to każda z nich pozostaje indywidualnością. Współistnienie ludzi w organizacji wymaga zarówno postaw innych, jak i ochrona własnych praw i postaw, pamiętając o wspólnych celach organizacji. Równoczesne zaspokojenie pragnień wszystkich członków, jest z oczywistych powodów nie możliwe, ale zawsze trzeba dążyć do rozwiązań, które maksymalizują satysfakcję zainteresowanych stron.

Przyczyny konfliktu

Przyczyny konfliktu można utożsamiać z trudnymi do pogodzenia lub sprzecznymi interesami uczestników konfliktu. Interesy mogą objawiać się jako: pragnienia, wartości, cele, potrzeby. Przyczyn konfliktu może być nieskończenie wiele, ponieważ istnieje wielka rozmaitość ludzkich potrzeb, interesów, pragnień. Pewne sprawy częściej niż inne są źródłem konfliktów i napięć.

Rozpoznając zagadnienia konfliktu nie tylko na gruncie organizacji, ale w ogóle jako zjawisko mające miejskie w konfliktach międzyludzkich, należy wyróżnić pięć spraw konfliktowych:

 • kontrola nad zasobami – zasoby są rozumiane jako dobra materialne i niematerialne i są obiektami pożądania przez wielu ludzi. Dobra te mogą być: pieniędzmi, własnością, żywnością, władzą, prestiżem. Jeśli jedna ze stron dąży do wyłącznego posiadania, użycia lub zagrożenia znacznej części jakichś dóbr cenionych przez innych, to wywołuje to konflikt pomiędzy zainteresowanymi;
 • preferencje i niechęci – gdy zamiłowania, gusta jednej z osób zderzają się z preferencjami, wrażliwością i uczciwością innej, to może wybuchnąć konflikt;
 • wartość – konflikty te występują gdy strony mają różne przekonania na temat tego jak być powinno. Na przykład jedna osoba preferuje rządy autorytarne inna system demokratyczny;
 • wiara i przekonania – ludzie żywią różną wiarę i różne przekonania. Konflikty powstają wtedy gdy na tle innego jak jest, czyli odnoszą się do faktów, informacji, przekonań dotyczących rzeczywistości.
 • natura związków pomiędzy stronami – partnerzy mogą mieć sprzeczne poglądy i przekonania dotyczące ich związku. Na przykład jedna i druga chce dominować nad partnerem.

Konflikty w organizacji

Wymienione wcześniej typy spraw konfliktowych można także zaobserwować w organizacji, ponieważ uczestnicy wynoszą do niej swoje postawy, poglądy, potrzeby, przekonania itd. Poza tymi słowami możemy wyróżnić typowe przyczyny konfliktów w organizacji, których dopatrywać się można w czterech obszarach: podziale dóbr, sprawowaniu władzy, koordynacji działań organizacji i wprowadzeniu zmian organizacyjnych.

Konflikt podziału dóbr może pojawić się w każdej sytuacji, ponieważ połączone pragnienia wszystkich uczestników organizacji zawsze są większe nią możliwości zaspokojenia ich przez organizacje. Pracownicy więc konkurują między sobą. Konflikty na tym tle uwidaczniają się przy każdej okazji, kiedy dzielone są jakieś dobra materialne (np. pieniądze, wyposażenie) lub niematerialna (np. wyjazdy zagraniczne, stanowiska, interesujące staże).

Pragnienie autonomii i potrzeba kontroli

Konflikt na tle sprawowania władzy rodzi się z odmiennego spojrzenia kierowników i podwładnych na zakres i wielkość obszaru kontroli, jaki kierownik ma nad podwładnymi. Kierownik dąży do zwiększenia kontroli nad podwładnymi, zaś do ograniczenia zakresu władzy kierownika.

Koordynacja działań organizacji jako całości

Konflikt w tym obszarze powstaje na tle koordynacji działań wyodrębnionych części organizacji. Każda z części realizuje własne cele, ale równocześnie musi współdziałać z innymi, częściami, aby osiągnąć wspólne cele, ale dla całej organizacji. Konflikt powstaje, gdy cele jednej części są niezgodne z celami innej części organizacji. Na przykład: dział marketingu chce zwiększyć kapitał reklamowy, a dział finansowy chce zmniejszyć koszty.

Podział organizacji na części i ich specjalizacje jest niezbędna gdy organizacja rozrasta się. Specjalizacja pracy powoduje większą efektywność. Ale czasem dzieje się odwrotnie. Członkowie poszczególnych części osiągają dużą spójność i są tak zaangażowani w osiągnięcie celów swojego działania, że zapominają o celach całej organizacji.

Konflikty powstają też, jeśli zadania realizowane przez różne działy nakładają się na siebie. Trudno wtedy ustalić, kto jest odpowiedzialny za co.

Koordynacja działań organizacji wymaga także jasnych zależności. Konflikt może wybuchnąć wtedy, gdy podwładny ma więcej niż jednego przełożonego. Chcąc minimalizować konflikty, trzeba jasno zdefiniować stosunki władzy na wszystkich szczeblach organizacji.

Każda jednostka w organizacji zajmuje określoną pozycję i odgrywa określoną rolę w stosunku do innych osób, jak i ma określone uprawnienia i obowiązki. Zdarza się, że osoba realizująca swoje cele zawodowe przekracza upoważnienia związane z jej pozycją. Jeśli tak czyni to może naruszyć pozycję i rolę inną a to sprzyja konfliktowi.
 
Wprowadzenie zmian organizacyjnych

Do powszechnych przyczyn konfliktów w organizacji zalicza się wprowadzenie zmian organizacyjnych. Wprowadzenie nowości bywa atrakcyjne dla ich autorów, natomiast inni członkowie organizacji upatrują w nich raczej trudności i kłopoty, nie dostrzegają korzyści lecz koszty jakie będzie trzeba ponieść . Sytuacja zmian jest z natury konfliktotwórcza. Na przykład dać można częste w dzisiejszych czasach, w Polsce, protesty pracowników w związku z prywatyzacją państwowych przedsiębiorstw.

Konflikt przez pryzmat jednostki i grupy

Inne są nieco przyczyny konfliktu, jeśli bierze się pod uwagę konflikty między jednostką a grupą. Pierwsza z nich odnosi się do sytuacji, w której członek grupy nie zachowuje się konformistycznie, nie przestrzega norm grupowych. Druga przyczyna wiąże się z przekładaniem własnych interesów nad interesy grupy.

 W konfliktach międzygrupowych wśród przyczyn konfliktu wymienia się różnice, rywalizujące do atrakcyjnych dóbr, trudności i nareszcie podział odpowiedzialności za porażki w działalności.

Częsty kontakt i widoczne różnice między grupami wzmagają prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktu międzygrupowego. Do jego wystąpienia przyczyniają się też stosunki rywalizacji pomiędzy grupami. Zmiana społeczna też jest uważana za czynnik wywołujący konflikt między grupami. Jeszcze jednym czynnikiem wywołującym konflikt jest wewnętrzna spójność grupy, która może być przyczyną wrogości poza grupowej, gdy świat dzieli się na „my” i „oni”.

Kierownik kontra podwładni

Badania empiryczne potwierdzają model konfliktu w organizacji. Wynikający z nich typologia uwzględniająca inicjującą rolę kierownika lub podwładnego w podejmowaniu kwestii spornych, przedstawia się następująco:

Konflikty na tle podziału dóbr:

a)  sytuacje gdy podwładny zgłasza pretensje do kierownika w związku z:

 • relacjami między wkładem pracy a wynagrodzeniem podstawowym,
 • udziałem w podziale premii, nagród i innych atrakcyjnych dóbr,
 • udziałem w podziale gratyfikacji niematerialnych (wyróżnienia, odznaczenia itp.),
 • zasadami awansowania i przeszeregowania (wpływającymi na udział w podziale dóbr).

b)  sytuacje, w których kierownik zgłasza pretensje do podwładnego w związku z:

 • nieprzestrzeganiem relacji między wkładem pracy a udziałem w podziale
  dóbr.

Konflikty na tle sposobu kierowania i podporządkowania się kontroli sprawowanej przez kierownika:

a) sytuacje, w których podwładny zgłasza pretensje do kierownika w związku z:

 • realizowanym stylem kierowania podwładnymi (niewłaściwym zdaniem podwładnych),
 • stosunkiem do pracowników, niewłaściwym sposobem odnoszenia się do podwładnych;

b) sytuacje, w których z :kierownik zgłasza pretensje do podwładnego w związku z:

 • stosunkiem do przełożonego, niewłaściwym sposobem odnoszenia się do kierownika,
 • nieprzestrzeganiem dyscypliny pracy (niepodporządkowaniem się władzy kierownika).

Konflikty na tle realizacji podstawowych celów pracy:

a) sytuacje, w których podwładny zgłasza pretensje do kierownika w związku z:

 • brakiem kompetencji i kwalifikacji kierownika,
 • złą organizacją pracy (nie zapewnienie podwładnym możliwości realizowania zadań),
 • podziałem obowiązków między podwładnych, podziałem prac dodatkowych lub pozaobowiązkowych,

b) sytuacje, w których kierownik zgłasza, pretensje do podwładnego w związku z:

 • niską jakością i wydajnością pracy,
 • biernością i brakiem zainteresowania pracą,
 • niewłaściwym wykonaniem poleceń (związanym z brakiem należytych kwalifikacji podwładnych).

Strony konfliktu

Są to osoby, których interesy są sprzeczne lub aktywność jednej osoby zagraża realizacji celów drugiej. Konflikty można podzielić, ze względu na uczestników na:

 • interpersonalne, występujące między dwoma osobami,
 • wewnątrzgrupowe, powstające między dwoma lub więcej członkami grupy,
 • międzygrupowe, między dwoma lub więcej grupami,
 • organizacyjne, występujące między odrębnymi częściami organizacji,
 • między organizacjami, między dwoma lub więcej organizacjami.

Typy konfliktu

1) konflikt realny – istnieją obiektywne, trudne do zmiany, sprzeczności w środowisku i są one trafnie spostrzegane. Taki konflikt jest trudny do rozwiązania;

2) konflikt przypadkowy – występowanie konfliktu zależy od łatwo zmieniających się warunków, lecz nie jest to przez strony uświadamiane. Ten typ konfliktu jest łatwy do rozwiązania, o ile strony nie są sztywne i wąsko patrzące;

3) konflikt przemieszczony – istnieją obiektywne sprzeczności i są one spostrzegane, lecz strony z różnych powodów nie zajmują się prawdziwymi sprawami, ale sprzeczają się o inne rzeczy. Oznacza to, że prawdziwa sporna sprawa zostaje zastąpiona inną, o której stronom łatwiej rozmawiać. Rozwiązanie zastępczej sprawy nie zmienia napięcia między prawdziwie spornymi sprawami;

4) konflikt źle przypisany – istnieją obiektywne przesłanki konfliktu i jest on spostrzegany, lecz strony nie są w konflikcie z tymi osobami, z którymi być powinny. Takie złe przypisanie konfliktu może nastąpić nieświadomie lub być wynikiem wprowadzenia w błąd przez trzecią osobę, która może z tego czerpać jakieś zyski;

5) konflikt potencjalny – jest to taki konflikt, który powinien wystąpić, ale nie pojawia się. Obiektywni istniejące sprzeczności nie są dostrzeżone lub działają mechanizm obronne, powodujące wypieranie lub racjonalizacje konfliktu;

6) konflikt fałszywy – brak jest obiektywnych podstaw do wystąpienia konfliktu. Lecz w skutek złej percepcji lub złego porozumienia się konflikt ma miejsce.
 Wyszczególnione typy konfliktu nie wykluczają się wzajemnie. W miarę rozwoju konfliktu może zmieniać postać z jednego typu w inny.

Objawy konfliktu

Objawy konfliktu w organizacji mogą być bardzo różne. Do najczęstszych należą :

 • rzucanie się w oczy – sprzeczka lub walka,
 • subtelne – zbyt cicha atmosfera,
 • aktywne – robienie wymówek lub agresywne listy,
 • pasywne – oddalanie czegoś na czas nieokreślony.

Do symptomów konfliktu zalicza się też: zakłócenie standardów pracy, kłótnie, unikanie kontaktów społecznych, napięcie w atmosferze, używanie słownictwa „my” i „oni”, zbyt wiele uprzejmości i formalizmów, patrzenie na zegarek, śledzenie czasu, brak normalności.

Konflikt jako strategia

Strategie są działaniami podejmowanymi świadomie i prowadzącymi do określonego celu. W konflikcie celem tym jest wygranie lub przynajmniej skuteczne przeszkadzanie drugiej stronie w realizacji jej celów.

Do często stosowanych taktyk należą:

 • sprawowanie kontroli nad informacjami – trzymanie ludzi w niewiedzy lub też odpowiednie „dozowanie” im informacji;
 • zakłócenia w komunikowaniu się – mówienie różnych rzeczy różnym osobom, kłamanie itp.;
 • niepotrzebna biurokracja – rozwijanie biurokracji, aby zapewnić sobie swobodne działanie;
 • kanały informacji (czarny rynek) – pozyskiwanie i współpraca z osobami, które zajmują kluczową pozycję, umożliwiającą im osiągnięcie oficjalne kanały, posiadanie „przyjaciela” w zarządzie, który udzieli poufnej informacji itp.;
 • kontrola nad nagrodami – świadome blokowanie komuś awansu;
 • oczernianie – podawanie wybranych informacji, które pod pozorem troski o dobro pracy źle świadczą o kimś.

Czynniki warunkujące postanie konfliktu

Powstanie, przebieg i zakłócenie konfliktu zależy od wielu różnych czynników. Pierwszym czynnikiem są charakterystyki osobowościowe stron konfliktu. Składają się nań skłonności intelektualne, społeczne, psychiczne uczestników konfliktu, ich systemy wartości, aspiracje, motywacje itp.

Drugi czynnik uwarunkowań leży w sferze wzajemnych relacji między stronami. Ważne są tu wzajemna percepcja, postawy, ocena, oczekiwania itp.

Przebieg konfliktu jest też zależny od natury spraw leżących  u podłoża konfliktu, szczególnie ich znaczenie dla stron, kompleksowość i stopnia uświadomienia sobie sprzeczności interesów.

Następnym rodzajem uwarunkowania jest społeczne otoczenie, w którym konflikt występuje. Normy społeczne obowiązują w tym otoczeniu wpływają na przebieg konfliktu i zachowania podejmowane przez jego uczestników. Otoczenie może ułatwiać lub utrudniać rozwiązywanie konfliktów.

Na bieg konfliktów czasami mają wpływ „widzowie” czyli osoby pozostające w różnych relacjach z uczestnikami konfliktu. Są one zainteresowane jego przebiegiem i końcowymi ustaleniami. Często próbują interweniować w przebieg konfliktu aby uzyskać korzystne z ich punktu widzenia rozwiązanie.

Przebieg konfliktu w dużej mierze zależy też od zachowań uczestników. Szczególnie od strategii i taktyk podejmowanych przez nich. Działania ukierunkowane na zaspokojenie własnego interesu w konflikcie oraz rodzaje wywieranych na partnera wpływów, determinują przebieg konfliktowych interakcji, a także emocji i satysfakcji uczestników.

Ostatnim uwarunkowaniem konfliktu są konsekwencje wystąpienia konfliktu dla uczestników i innych zainteresowanych osób. Spodziewane szybkie  zyski lub straty wpływają na decyzje o zaangażowaniu się w konflikt.

Aspekty psychologiczne

Konflikt można zaliczyć do sytuacji trudnych. W konflikcie występuje zagrożenie różnych ważnych interesów, pragnień, celów. Uczestnicy konfliktu doznają licznych negatywnych emocji, co jest dodatkowym obciążeniem.  Występujące w sytuacji konflikty zagrożenia mogą mieć charakter rzeczywisty lub wyobrażony, ale niezależnie od tego człowiek przeżywa takie zagrożenie intensywnie. Zachowanie partnera może zagrozić dobrobytowi człowieka, a także jego rozwojowi. Zagrożone może być życie, zdrowie, dobra materialne i niematerialne, pozycja społeczna itd.

Utrudnienia powstają na skutek tego, że partner stawia różne przeszkody, które trzeba ominąć lub pokonać aby osiągnąć swój cel. Trzeba ponieść dodatkowy wysiłek. Obecność przeszkód wywołuje negatywne emocje szczególnie frustracje.
 Konflikt na ogół jest wydarzeniem rozciągniętym w czasie, o narastającej nierzadko eskalacji negatywnych oddziaływań. Konflikt wymaga sprawnego działania na wielu płaszczyznach interpersonalnych, wymaga również kontroli własnych emocji. Konflikt bardzo angażuje jego uczestników – poznawczo, emocjonalnie i działowo, co powoduje, że czują się oni nadmiernie obciążeni.

Zagrożenia, przeszkody i obciążenia są prawdopodobnie powodem, że konflikt jest dla ludzi doświadczeniem negatywnym, przykrym.

Konsekwencje

Konflikt międzyludzki w organizacji jako taki nie jest groźny, natomiast złe nim zarządzanie może być niebezpieczne. Konsekwencje konfliktu mogą być korzystne dla organizacji, jak i pojedynczych jej uczestników, jeśli sprzyjają zmianie i rozwojowi. Lecz może się tak zdarzyć, że konflikt rozwinie się w kierunku niekorzystnym, czyli będzie niszczył.

Wzrost motywacji i energii
 
Konflikt może powodować wzrost motywacji i energii, możliwej do wykorzystania przez organizację. Różnice i spory między pracownikami mogą zwiększyć ich zaangażowanie i wysiłek wkładany w realizację zadań pracy, jeśli frustracja i napięcie wywołane konfliktem nie jest tak silne by zakłócić ich funkcjonowanie.

Innowacyjność i rozwój

Konflikt może sprzyjać innowacyjności uczestników i rozwojowi organizacji. Konflikty mogą stymulować ludzi do poszukiwania innych metod osiągnięcia celów lub podejmowania nowych celów. Konfrontacja w konflikcie różnych opinii może przynieść nowe, lepsze rozwiązanie.

Sygnał dysfunkcjalności

Pojawienie się konfliktu może być dla organizacji sygnałem ostrzegawczym, wskazującym, że jakieś sprawy wymagają zmiany.
 
Przyrost wiedzy

Konflikt jest sytuacją, w której uczestnicy dużo się uczą. Konflikt stwarza potrzebę dogłębnego zrozumienia własnego stanowiska, ponieważ w dyskusji trzeba przedstawić własny punkt widzenia i uargumentować go. Mamy też okazję poznać drugą osobę, jako stanowisko, pragnienia, system wartości, uczucia. Dzięki tej wiedzy można sobie lepiej układać stosunki z innymi. Żeby osiągnąć kompromis należy wymyślić wiele możliwości do zastosowania rozwiązań, zanim wybierze się najlepsze.

Wzrost zaufania

Konflikt, który został rozwiązany ku obopólnej satysfakcji, powoduje wzrost zaufania do partnera i poczucie dobrego porozumienia się. Doświadczenie konstruktywnie rozwiązanego konfliktu zbliża partnerów i pogłębia łączące więzi.
 
Poczucie sprawiedliwości

Rozwiązanie konfliktu może zaspokoić słuszne pragnienia uczestników, a także zapewnić im poczucie sprawiedliwości i wiary, że organizacja kieruje się uczciwymi regułami działania.

Stres, poczucie zagrożenia, negatywne emocje

Uczestnicy konfliktu znajdują się w trudnej sytuacji, ponieważ odczuwają zagrożenie jakichś różnych dla nich interesów. Doznają silnych negatywnych emocji, narażeni są na wyrazy dezaprobaty społecznej ze strony innych.

Agresja i ucieczka

Do niekorzystnych konsekwencji zaliczać też trzeba pewne reakcje uczestników konfliktu. Najczęściej spotyka się takie reakcje – agresje, ujawniające się w formie jawnej lub ukrytej, oraz wycofanie się. Agresja wywołuje frustracje i gniew lub także agresje u osoby, wobec której jest kierowane. Wycofanie jest ucieczką od trudności jaką jest konflikt.

Koncentracja na konflikcie

Obecność konfliktu wpływa także na stan psychiczny innych osób. Napięcie udziela się całej grupie, w której pracują skonfliktowane osoby. Konflikt pozostaje w centrum uwagi tak długo, dopóki nie zostanie jakoś rozwiązany. Spada zainteresowanie pracą, grupa dzieli się na popleczników jednego i drugiego uczestnika konfliktu.

Pogorszenie stosunków między ludźmi i komunikacji

Konsekwencje źle rozwiązanego konfliktu znajdują odbicie w pogorszeniu się stosunków między ludźmi w pracy. Dostrzec można objawy wrogości i niechęci. Widoczny jest brak zaufania. Zakłócona jest komunikacja między pracownikami. Utrudniona jest współpraca, prowadząca do osiągnięcia celów organizacyjnych.

Paweł Sankowski

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.