Ranking kont firmowych

Dotacje dla młodych przedsiębiorców

Osoba fizyczna, która planuje rozpocząć działalność gospodarczą może pozyskać dotację na jej rozpoczęcie w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Głównym celem działania jest promocja i wspieranie inicjatyw służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia, przyczyniających się do tworzenia nowych miejsc pracy i budowania kreatywnych postaw.

Instytucjami Wdrażającymi są właściwe dla regionu Wojewódzkie Urzędy Pracy, natomiast za realizację projektów odpowiedzialni są Beneficjenci – organizatorzy projektów- wyłonione w procesie konkursowym przez WUP instytucje, podmioty nie będące osobami fizycznymi np.: firmy szkoleniowe, izby gospodarcze, fundacje.

Instytucje te będą świadczyły pomoc merytoryczno-doradczą (szkolenia, doradztwo grupowe i indywidualne) i finansową w okresie zakładania firmy i jej inkubacji. To do nich potencjalni przedsiębiorcy – grupy docelowe, będą się zgłaszać z wnioskami o wsparcie finansowe w wysokości do 40 tysięcy złotych na otwarcie działalności gospodarczej.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie dla osoby fizycznej, która zamierza rozpocząć działalność gospodarczą będzie zgłoszenie się do udziału w projekcie realizowanym przez instytucje doradczo-szkoleniowe (lista organizatorów projektów powinna być dostępna na stronach internetowych Wojewódzkich Urzędów Pracy właściwych dla każdego z województw), następnie udział w szkoleniach z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz stworzenie Biznes Planu. Spośród uczestników organizator projektu wybierze tych uczestników, którym przyzna dotację na rozwój przedsiębiorczości (są to zazwyczaj ci uczestnicy, którzy przedstawią najlepsze biznes – plany).

Od uczestnika nie będzie wymagany wkład własny – kwota dofinansowania będzie stanowiła 100% wsparcia, wypłacanego w systemie zaliczkowo-refundacyjnym, tzn. 80% wartości po podpisaniu Umowy o wsparcie i 20% w formie refundacji za poniesione wydatki, po całkowitym rozliczeniu inwestycji. Pieniądze będzie można przeznaczyć na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do prowadzenia działalności, a także na przystosowanie lokalu. Ponadto w ramach działania przedsiębiorcy będą mogli uzyskać tzw. pomoc pomostową – czyli wsparcie finansowe wypłacane comiesięcznie do 6 lub do 12 miesięcy w kwocie nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia. Pieniądze te będzie można przeznaczyć na pokrycie kosztów operacyjnych (opłaty, ZUS, strony internetowe itp.).

O pomoc w ramach działania 6.2 będą mogły ubiegać się wszystkie osoby fizyczne, które nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie krótszym niż 12 miesięcy od złożenia wniosku. Jednak największe szanse na wsparcie mają w szczególności osoby bezrobotne, młode – do 25 roku życia, nie posiadające doświadczenia i kwalifikacji zawodowych; kobiety – ze szczególnym uwzględnieniem samotnych matek, osoby starsze po 45 roku życia, niepełnosprawne oraz mieszkańcy obszarów wiejskich (do 25 tys. mieszkańców) zamierzający rozpocząć działalność w sektorze pozarolniczym. Wynika to z polityki zatrudnieniowej państwa, skupionej na wsparciu grup doświadczających trudności z wejściem na rynek pracy i utrzymaniem się na nim.

Kolejnym działaniem wspierającym przedsiębiorczość w początkowym okresie istnienia jest działanie 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”. Konkurs, który został ogłoszony 8 września 2008 roku przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, będącą Instytucją Wdrażającą dla tego działania, przeznaczony będzie dla mikro- i małych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż rok, licząc od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Beneficjent w ramach projektu trwającego maksymalnie 24 miesiące otrzyma refundację do 85% wartości wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, do których zalicza się m.in. następujące wydatki związane z realizacją projektu:

1)zakup usług informatycznych, technicznych, doradczych, prowadzących do wytworzenia produktów cyfrowych oraz związanych z przygotowaniem, świadczeniem i aktualizacją e-usługi
2)wynagrodzenie brutto wraz z pozapłacowymi kosztami pracy – składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem
3)zakup usług księgowych, prawnych
4)zakup usług pomocniczych , w szczególności transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych itp.
5)zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych
6)najem i eksploatację pomieszczeń
7)promocję wdrożonych rozwiązań
8)nabycie wartości niematerialnych i prawnych
9)zakup środków trwałych.

Ważne jest to, że minimalna wartość kosztów kwalifikowanych nie będzie mogła być mniejsza niż 20 tysięcy, a maksymalna – większa niż 1 milion złotych. Finansowanie pozostałej części budżetu projektu będzie musiał zapewnić sam Beneficjent.

W ramach ww. działania nie będą dofinansowane projekty mające na celu świadczenie usług poczty elektronicznej, usług związanych z hostingiem, usług związanych z rejestracją i utrzymaniem domen internetowych, jak również projekty mające na celu obrót handlowy produktami.

Jest to działanie szczególnie warte polecenia, albowiem jako jedno z nielicznych działań programów operacyjnych służących rozwojowi przedsiębiorstw, umożliwia sfinansowanie w ramach uzyskanej dotacji kosztów pracy.

Młodzi przedsiębiorcy mogą również skorzystać z pomocy w ramach innych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Przykładem jest działanie 3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej”, przewiduje ono duże projekty, wymagające wysokiej innowacyjności i sporego wkładu własnego, a co za tym idzie, są w zasadzie nieosiągalne dla przeciętnego drobnego przedsiębiorcy.

Wsparcia zainteresowani mogą szukać również w Regionalnych Programach Operacyjnych dla danego województwa. Większość z nich zakłada pomoc dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w tym dla przedsiębiorstw będących w początkowej fazie rozwoju. Każde województwo ma inny Regionalny Program Operacyjny, dostosowany do potrzeb regionu. W ramach RPO przedsiębiorcy mogą przede wszystkich dokonywać zakupów środków trwałych.

Artykuł został opracowany przez: Centrum Doradztwa Unijnego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Ratajczaka 26/3., która specjalizuje się w pozyskiwaniu dotacji unijnych dla swoich klientów.

Szczegółowe informacje na temat dotacji można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 061-835-45-92 lub wysyłając zapytanie na adres e-meil: [email protected]

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
realista 8 paź 2012 (17:33)

daj sobie spokoj z ta dotacja to jest polska a nie normalny kraj, jak nie masz dobrych plecow w urzedzie pracy albo nie dasz w lape to nic nie dostaniesz takie sa realia