Dotacje na firmę – co jeszcze zostało?

Fundusze europejskie cieszą się szerokim zainteresowaniem szczególnie wśród przedsiębiorców. Perspektywa finansowa 2007-2013 umożliwiła dofinansowanie projektów innowacyjnych, jak i tych rozwijających dotychczas prowadzone działalności. Dzięki wsparciu planowanych i realizowanych inwestycji, projektów doradczych oraz szkoleń dla kadr możliwe jest podniesienie konkurencyjności sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Dofinansowanie wszelkiego rodzaju inwestycji czy to rozwój infrastruktury czy też posiadanych kadr pozwala na dalsze inwestowanie w przedsiębiorstwo a tym samym jego rozwój. Zgodnie z danymi Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK od początku uruchomienia programów do dnia 31 lipca 2011r. złożono 183,5 tys. wniosków na łączną kwotę dofinansowania 412,5 mld zł. W okresie tym podpisano 58237 umów o dofinansowanie z beneficjentami na kwotę 248,6mld zł.

Największym powodzeniem wśród przedsiębiorców cieszą się konkursy, w ramach których wsparcie otrzymują inwestycje związane z zakupem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Poziom dofinansowania w tych projektach waha się od 40 do 60 procent kosztów kwalifikowalnych w zależności od regionu, na którym realizowany jest projekt. Projekty inwestycyjne ukierunkowane są na wdrażanie oraz zakup innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym staną się konkurencyjne w stosunku do firm z krajów UE a tym samym podniosą znaczenie regionu w skali kraju i Europy.

Kasa na projekty innowacyjne

W ramach regionalnych programów operacyjnych przedsiębiorcy mogą także ubiegać się o wsparcie w zakresie specjalistycznych usług doradczych. Projekty obejmują zakup usług polegających przykładowo na opracowaniu strategii rozwoju przedsiębiorstwa czy strategii marketingowej itp. Poziom dofinansowania – podobnie jak w projektach inwestycyjnych -wynosi od 40 do 60 proc. wydatków kwalifikowalnych w zależności od regionu.

Projekty inwestycyjne oraz specjalistyczne usługi doradcze rozliczane są na podstawie poniesionych kosztów kwalifikowalnych w formie zaliczki lub refundacji. W większości regionów alokacje przeznaczone na wsparcie przedsiębiorców w ramach wymienionych programów zostały wykorzystane. O dofinansowanie inwestycji i doradztwo w ramach regionalnych programów operacyjnych w III i IV kwartale bieżącego roku będą mogli się jeszcze ubiegać przedsiębiorcy z województw takich jak: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, podkarpackie i śląskie. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości wsparcia będą określać regulaminy dla poszczególnych konkursów, które można znaleźć na stronach urzędów marszałkowskich oraz na stronie internetowej: www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Projekty innowacyjne mogą uzyskać wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który wdrażany jest między innymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Większość konkursów rozpisanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na rok 2011 została już zamknięta. Zgodnie z ogłoszonym harmonogramem na rok 2011 dla przedsiębiorców będzie dostępne jeszcze wsparcie w ramach działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” oraz działanie 6.1 „Paszport do eksportu”.

Działanie 8.2 dotyczy realizacji projektów o charakterze technicznym, informatycznym oraz organizacyjnym, których zadaniem jest prowadzenie do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej. Przykładowo, projekt powinien obejmować integrację systemów informatycznych przedsiębiorstw lub wdrożenie nowych systemów, których zadaniem jest automatyzacja wymiany danych pomiędzy partnerami biznesowymi.

W ramach działania 8.2 o wsparcie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z całego kraju. Poziom dofinansowania dla jednego projektu to minimum 20 tys. zł a maksymalnie 200 tys. zł. Dofinansowanie w ramach realizowanych projektów może dotyczyć: do 85 proc. wydatków na działania informacyjne i wynagrodzenia, od 40 do 70 proc. wydatków na nowe inwestycje, do 50 proc. wydatków na doradztwo, do 25 proc. wydatków na szkolenia specjalistyczne. Dofinansowanie może zostać wypłacone w postaci zaliczki części wydatków kwalifikowanych lub refundacji. Najbliższy termin ogłoszenia konkursu zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości to 3 października 2011r. Szczegółowy opis działania 8.2 oraz dodatkowe informacje i publikacje można znaleźć na stronach: www.parp.gov.pl oraz www.web.gov.pl.

Dla firm poza miastem

Działanie 6.1 ,,Paszport do eksportu” ukierunkowane jest na zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych. W ramach działania wsparciem mogą zostać objęte 2 typy projektów realizowane w dwóch etapach: pierwszy etap dotyczy realizacji projektów doradczych, których zadaniem jest przygotowanie planu rozwoju eksportu, drugi etap dotyczy wdrożenia opracowanego planu rozwoju eksportu.

Wydatkami kwalifikującymi się do dofinansowania są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Dofinansowanie może zostać przekazane w formie zaliczki lub refundacji. Termin ogłoszenia konkursu zgodnie z harmonogramem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości to 17 października 2011 r. i dotyczy on wyłącznie projektów, które będą realizowały drugi etap. Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie www.parp.gov.pl.

Kolejnym programem wspierającym polskich przedsiębiorców jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Działaniem skierowanym do nich w ramach wymienionego programu jest działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Jego celem jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz zwiększenie zatrudnienia na obszarach wiejskich. Działanie skierowane jest do przedsiębiorców prowadzących działalność, zamieszkałych na obszarach wiejskich, w miejscowości należącej do gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców lub miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

Wsparcie można uzyskać na budowę, rozbudowę, modernizację budynków, zakup maszyn i urządzeń, wyposażenia i sprzętu, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, środka transportu do przewozu powyżej 8 osób itp. Poziom dofinansowania dla jednej operacji to maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowalnych. Działanie to charakteryzuje się trzema progami maksymalnej kwoty wsparcia w zależności od utworzonej liczby miejsc prac w ramach zgłaszanego projektu. W przypadku projektów zakładających: utworzenie co najmniej jednego miejsca, jednak nie więcej niż dwóch, maksymalny poziom dofinansowania wynosi 100 tys. zł, utworzenie co najmniej dwóch miejsc pracy, jednak nie więcej jak trzech, maksymalny poziom dofinansowania wynosi 200 tys. zł, utworzenie co najmniej trzech pracy, maksymalny poziom dofinansowania wynosi 300 tys. zł.

W ramach projektów do 10 proc. kosztów kwalifikowalnych możliwe jest również rozliczenie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej projektu oraz opłat za patenty i licencje itp. Dofinansowanie przekazane jest w formie zaliczki, refundacji. Szczegółowe informacje na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym działania dla mikroprzedsiębiorstw można znaleźć na stronie internetowej www.arimr.gov.pl .

Rozpatrując dofinansowanie z funduszy unijnych należy również zwrócić uwagę na szczególny typ wsparcia, mianowicie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. W ramach programu funkcjonują wybrane priorytety ukierunkowane na wsparcie przedsiębiorców poprzez podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadr dzięki udziałowi w szkoleniach i doradztwie. Przedsiębiorcy w ramach poddziałania 2.1.1 ,,Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach” oraz poddziałania 8.1.1 ,,Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” mogą oddelegować zatrudnionych pracowników do udziału w szkoleniach ogólnych i specjalistycznych z wybranej tematyki oraz pozyskać doradztwo w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa.

W przypadku projektów w ramach poddziałania 2.1.1 realizowane są szkolenia i doradztwo o zasięgu ogólnopolskim, tzn. w projektach szkoleniowych i doradczych mogą uczestniczyć przedsiębiorcy z terenu całego kraju. Poddziałanie 8.1.1 skierowane jest z kolei do przedsiębiorców i ich pracowników z poszczególnych województw. W ramach wsparcia oferowanego w postaci szkoleń i doradztwa projekty w większości dofinansowane są w 100 proc. poprzez zastosowanie pomocy de minimis.

Część projektów jednak posiada określone poziomy dofinansowania w zależności od wielkości przedsiębiorstwa korzystającego ze szkoleń i doradztwa. Przykładowo mikro i małe przedsiębiorstwa mogą uzyskać maksymalny poziom dofinansowania na szkolenia ogólne w wysokości 80 proc., średnie przedsiębiorstwa maksymalnie do 70 proc., duże przedsiębiorstwa 60 proc. Projekty szkoleniowe realizowane są przez liczne firmy szkoleniowe i doradcze na terenie całego kraju. Informacje dotyczące rodzajów szkoleń oraz doradztwa dofinansowanych z funduszy europejskich można znaleźć na stronie internetowej www.inwestycjawkadry.pl.

40 tysięcy na własny biznes

Odmiennym działaniem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 jest działanie 6.2, którego głównym założeniem jest wsparcie osób pragnących uruchomić własną działalność gospodarczą, nie tylko poprzez udzielenie wsparcia finansowego, lecz także poprzez rozwój kwalifikacji i podstawowych umiejętności prowadzenia własnej firmy. Projekty te charakteryzują się następującą strukturą: przeprowadzenie doradztwa zawodowego dla osób chcących otworzyć własną firmę, szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowanie biznesplanu dla planowanej działalności, udzielenie wsparcia finansowego, szkolenia z podstaw rachunkowości oraz prawidłowego rozliczenia przyznanego dofinansowania.

W ramach wsparcia można uzyskać do 40 tys. zł na uruchomienie własnego biznesu lub do 20 tys. zł w przypadku otworzenia spółdzielni. Dodatkowo można uzyskać wsparcie finansowe na regulowanie podstawowych zobowiązań dotyczących uruchomionej działalności maksymalnie do 12 miesięcy. 

Działanie to cieszy się szerokim zainteresowaniem w szczególności u osób pozostających bez zatrudnienia. Dzięki uzyskanej pomocy możliwe jest realizowanie własnych pomysłów, zwiększenie zaangażowania w pracę oraz zmniejszenie obciążenia finansowego związanego z uruchomieniem własnej firmy. Projekty w zakresie działania 6.2 realizowane są na poziomie regionalnym. Informacje na temat możliwości przystąpienia do projektu w ramach działania 6.2 można uzyskać na stronach wojewódzkich urzędów pracy oraz stronach poszczególnych projektodawców.

Przedstawione działania to zaledwie kilka z szerokiego wachlarza możliwości, jakie mają przedsiębiorcy w ramach funduszy europejskich. Mając pomysł na inwestycję, stabilną sytuację finansową oraz chęć dalszego rozwoju prowadzonej działalności warto skorzystać z możliwości, jakie daje nam wsparcie finansowe z Unii Europejskiej. Należy również pamiętać, iż projekty innowacyjne oraz wdrażające nowoczesne rozwiązania mają większą możliwość uzyskania dofinansowania niż projekty opierające się na odtworzeniu posiadanych zasobów.

W zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej oraz w dalszej części realizacji dofinansowanych projektów można skorzystać z doświadczenia punktów informacyjnych mieszczących się przy instytucjach zarządzających i wdrażających (informacje ogólnodostępne i bezpłatne), inkubatorów przedsiębiorczości oraz licznie działających firm doradczych. Dokumenty programowe, regulaminy konkursów oraz dokumentacja aplikacyjna jest dostępna bezpłatnie na portalach internetowych instytucji wdrażających i pośredniczących takich jak np. urzędy marszałkowskie, wojewódzkie urzędy pracy, agencje itp.

Rozpatrując okres budżetowy 2004-2006 oraz obecny okres 2007-2013 można zaobserwować znaczące zmiany i ułatwienia w aplikowaniu o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Dokumentacja składana w ramach konkursów zarówno twardych (inwestycyjnych) jak i miękkich (szkoleniowych) w większości zawiera podstawowy zakres dokumentacji takiej jak: wniosek o dofinansowanie (projekty miękkie i twarde) oraz załączniki takie jak biznesplan, dokumenty rejestrowe przedsiębiorcy (projekty inwestycyjne). Zmieniła się również mentalność urzędników, którzy wykazują większą współpracę z beneficjentami pomocy niż jak to było w poprzednich latach.

Kilkuletnie doświadczenie zarówno w aplikowaniu, jak i rozliczaniu projektów dofinansowanych ze środków wspólnotowych zwiększyło wykorzystanie funduszy europejskich a także wpłynęło na jakość ich realizacji i trwałości. Warto więc korzystać z wypracowanych doświadczeń i starać się o wsparcie inwestycji, dzięki którym przedsiębiorcy staną się bardziej konkurencyjni na międzynarodowym rynku. Informacje dotyczące funduszy europejskich oraz poszczególnych konkursów dostępne są na stronach internetowych instytucji zarządzających takich jak między innymi www.mrr.gov.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl .

O dofinansowanie inwestycji i doradztwo będą mogli się jeszcze ubiegać przedsiębiorcy z województwa dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego i śląskiego.

Kamila Orzechowska-Przybyła 

Komentarze

Avatar

rafał

12 września 2011 Odpowiedz

kto organizuje te wsparcie finansowe dla firm ze stażem mniejszym niż 12 miesięcy z 6.2 ? gdzie jest więcej info na ten temat? mało konkretów wygooglowałem. chciałbym się podeprzeć konkretami

Avatar

martulmj

12 września 2011 Odpowiedz

Kasa na projekty innowacyjne – piszecie, że minimalny poziom dofinansowania so 20 tys, a maksymalny 200 tys PLN. Skąd taka informacja, skoro na stronie http://poig.parp.gov.pl/index/index/747 podano maksymalny poziom 2 mln PLN?

Avatar

Marcin

13 września 2011 Odpowiedz

żeby brać udział nie można mieć firmy

Avatar

Marcin

13 września 2011 Odpowiedz

mówię o projekcie 6.2

Avatar

Mariusz

23 września 2011 Odpowiedz

Do PUP lepiej się nie wybierać,potrafią tylko zdemotywować choćby pomysł był najlepszy i poparty konkretnymi wyliczeniami.Brak kompetencji w merytorycznej ocenie wniosku,ocena na podstawie „widzi mi się” – mówię tu o Jaśle, może gdzie indziej jest lepiej?Oczywiści kasy brak – podobno.Może ktoś się jeszcze podzieli? ja chyba wezmę kredyt u rodziny 🙂

Avatar

gush

10 października 2011 Odpowiedz

@ Mariusz – w Zielonej Górze podobnie…

Avatar

r1302

2 kwietnia 2013 Odpowiedz

Posiadam małą firmę i zatrudniam 3 pracowników. Firma do tej pory działała w sektorze budowlanym w Polsce . Nosiłem się z zamiarem likwidacji firmy ze względów spodków opłacalności oraz stale rosnących kosztów . Dostałem jednak teraz propozycję wykonywania moich usług dla Niemieckiej firmy w Niemczech dla której kilka lat wstecz wykonywałem usługi w Polsce . Jest jednak problem polegający na tym że zleceniodawca wymaga żebym miał w dyspozycji dużego transportera na którego w obecnej chwili mnie nie stać . Nigdy nie korzystałem z dofinansowania z funduszy unijnych . Proszę o odpowiedz czy są możliwości otrzymania takiego dofinansowania które pozwoli mi zakupić wymagany środek transportu a tym samym na utrzymanie firmy w obecnym kształcie jeśli tak to co powinienem uczynić

Avatar

Ryszard

14 marca 2014 Odpowiedz

Zapraszam do współpracy wszystkich zainteresowanych fizjoterapeutów prowadzeniem placówki pod kątem wad postawy.Nowo powstająca Fundacja planuje uruchomienie kilkunastu gabinetów na terenie Polski,wyposażonych w sprzęt,metodę i co najważniejsze -wsparcie specjalistów z tej dziedziny -info:generalny@o2.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*