Dotacje unijne dla młodych firm

Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastukturalnymi oraz dopłatami dla rolników. Mało kto wie, że spośród wielu programów są i takie, których grupą docelową są początkujące firmy. Poniżej przedstawiamy krótki opis takich programów. Warto przyjrzeć im się bliżej, bo dotacje unijne mogą realnie wesprzeć rozkręcenie biznesu.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

Działanie to skierowane jest do osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Może także finansować pomoc dla nowych firm, które mają problemy z wydatkowaniem dotacji czy innymi procesami. Szanse na przyznanie dotacji rosną, gdy wniosek składa osoba która nie ukończyła 25. roku życia, bądź skończyła 45 lat, przez ostatni rok nie prowadziła działalności gospodarczej a także osoba niepełnosprawna.

Złożone wnioski będą oceniane przez właściwe urzędy pracy. Typy projektów konkursowych:

– Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez odpowiedni zestaw następujących instrumentów: doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, jednorazowe dotacje na podjęcie własnej działalności gospodarczej lub spółki – o ile wszyscy wspólnicy są osobami rozpoczynającymi działalność gospodarczą, wsparcie pomostowe w okresie pierwszych 6 do 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące m.in. doradztwo oraz pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).

– Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno-informacyjne oraz upowszechnianie dobrych praktyk.

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych wynosi 85 proc., natomiast maksymalna wysokość dofinansowania to 40 tys. zł Całe działanie ma zapewnione środki w wysokości 400 mln euro. W przypadku PO KL działania 6.2 wnioski są przyjmowane różnie w zależności od danego województwa.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”

Jest ono skierowane do firm będących na rynku nie dłużej niż jeden rok od dnia faktycznego rozpoczęcia prowadzenia działalności rozumianego jako dzień wystawienia pierwszego rachunku lub faktury, przy czym działalność ta jest ich pierwszą działalnością. Szczególnymi względami obdarzeni będą absolwenci szkół wyższych.

Dofinansowywaniem objęte zostaną projekty polegające na świadczeniu usług drogą elektroniczną i ewentualnym wytworzeniu produktów cyfrowych, niezbędnych do świadczenia tych usług. Projekty te będą dofinansowywane przez okres 24 miesięcy ich realizacji od dnia rozpoczęcia realizacji projektu określonego w umowie o dofinansowanie. Dany beneficjent otrzyma wsparcie tylko na jeden projekt w ramach działania 8.1

Tematy priorytetowe: usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-nauczanie, przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu itp.), usługi i aplikacje dla MSP (handel elektroniczny, edukacja i kształcenie, networking itp.), inne działania mające na celu poprawę dostępu obywateli i MSP do ICT i ich wydajne użytkowanie. Warunkiem uzyskania dotacji jest prowadzenie działalności gospodarczej, która nie jest powiązana z rolnictwem, łowiectwem, leśnictwem czy rybołówstwem.

Lista wydatków kwalifikowanych w ramach działania to wydatki na zakup usług prowadzących do wytworzenia produktów cyfrowych (m.in. usługi informatyczne, techniczne, doradcze), wydatki na zakup usług prowadzących do świadczenia i aktualizacji usług elektronicznych (m.in. usługi informatyczne, techniczne, doradcze), wydatki na zakup usług szkoleniowych związanych bezpośrednio z uruchomieniem i obsługą usługi elektronicznej, wydatki w zakresie prowadzenia działalności (w tym: wydatki operacyjne, osobowe), wydatki na zakupy inwestycyjne: środki trwałe (sprzęt elektroniczny ściśle związany z realizacją projektu), wartości niematerialne i prawne (m.in. oprogramowanie i niezbędne licencje).

Należy pamiętać, iż wartość wydatków kwalifikowanych nie może być niższa niż 20 tys. zł i wyższa niż 1 mln zł wartości projektu. Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych to 85 proc. Unia na to działanie przeznaczyła ogółem: ponad 390 mln euro: minimalna wartość projektu to 20 tys. zł, a maksymalna 200 tys. zł. Wnioski z działania 8.1 PO IG będą przyjmowane w sposób ciągły w trybie konkursowym.

Dziś nie ma jeszcze ostatecznej decyzji dotyczącej wdrażania działania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i dlatego informacja dotycząca sposobu i miejsca składania wniosków zostanie uzupełniona po ostatecznym uregulowaniu kwestii Instytucji Wdrażającej.

Działanie 3.1 ,,Inicjowanie działalności innowacyjnej’’.

O dofinansowanie z działania 3.1 mogą ubiegać się podmioty działające na rzecz innowacyjności, które spełniają łącznie następujące warunki: nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zysk na cele zgodne z zadaniami, na które udzielono wsparcia na inicjowanie działalności innowacyjnej; posiadają niezbędny potencjał finansowy, techniczny, kadrowy i organizacyjny oraz doświadczenie w zakresie świadczenia usług związanych z wdrażaniem wyników prac badawczo-rozwojowych oraz transferu technologii; zapewniają świadczenie usług objętych wsparciem przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje i doświadczenie w zakresie analizy i komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych, transferu technologii oraz dokonywania inwestycji w spółki sektora mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców; zobowiążą się do nieodpłatnego przekazania spółce środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych; wykorzystania, w okresie realizacji projektu objętego wsparciem, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług zakupionych ze środków wsparcia wyłącznie w celach związanych z jego realizacją; prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej, przeznaczenia wpływów pochodzących ze zbycia akcji lub udziałów na dalsze inicjowanie działalności innowacyjnej zgodnie z umową o udzieleniu wsparcia.

if (document.getElementById('adKontekst_0')==null) {
var adKontekst_pola=new Array;
document.write('’);
}
var adc_i=adKontekst_pola.length;
document.write(„

„);
adKontekst_pola[adc_i]=new Object();
adKontekst_pola[adc_i].nazwa=”adKontekst_”+adc_i;
adKontekst_pola[adc_i].typ=201;
adKontekst_pola[adc_i].r=1;
adKontekst_pola[adc_i].c=3;
adKontekst_pola[adc_i].x=571;
adKontekst_pola[adc_i].y=90;
adKontekst_pola[adc_i].naroznik_lewy_gorny = 3; adKontekst_pola[adc_i].naroznik_prawy_gorny = 3; adKontekst_pola[adc_i].naroznik_lewy_dolny = 3; adKontekst_pola[adc_i].naroznik_prawy_dolny = 3; adKontekst_pola[adc_i].spacing=4; adKontekst_pola[adc_i].scalenie=2;
adKontekst_pola[adc_i].paleta=new Object();
adKontekst_pola[adc_i].paleta.kolor_tlo=”#FFFFFF”;
adKontekst_pola[adc_i].paleta.kolor_tytul=”#000066″;
adKontekst_pola[adc_i].paleta.kolor_opis=”#000000″;
adKontekst_pola[adc_i].paleta.kolor_url=”#000000″;
adKontekst_pola[adc_i].paleta.kolor_naglowek=”#000000″;
adKontekst_pola[adc_i].paleta.kolor_tlo_naglowka=”#FFFFFF”;
adKontekst_pola[adc_i].paleta.kolor_ramki_naglowka=”#4B4B4B”;
adKontekst_pola[adc_i].metka=”text”;
adKontekst_pola[adc_i].czy_url=false;
adKontekst_pola[adc_i].id_koloru_metki=”2″;
adKontekst_pola[adc_i].nform=8;
// –>

W drodze konkursu zostaną wybrane instytucje, które będą udzielały dwuetapowego wsparcia powstającym innowacyjnym przedsiębiorstwom w zakresie: I etap – preinkubacja – selekcja innowacyjnych pomysłów, pomoc w utworzeniu przedsiębiorstwa; do 100 proc. wydatków kwalifikowanych. II etap – zasilenie kapitałowe nowopowstałego przedsiębiorstwa (objęcie do 50 proc. udziałów lub akcji spółki) – jeśli po okresie preinkubacji zidentyfikowane zostaną znaczące szanse na komercyjny sukces powstającej firmy, której działalność jest oparta na innowacyjnym pomyśle, maksymalne dofinansowanie wyniesie 200 tys. euro. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym od 16 czerwca br. do wyczerpania środków przewidzianych na dofinansowanie projektów na 2008 rok.

Regionalne programy operacyjne

Poszukując środków na założenie i rozruszanie własnej firmy warto także zajrzeć do regionalnych programów operacyjnych poszczególnych województw. Aby znaleźć w nich potencjalne pieniądze dla swojego przedsiębiorstwa należy szczegółowo przejrzeć przeznaczenie priorytetów w programach własnego województwa. Są one bowiem związane ze specyfiką i potrzebami poszczególnych regionów. Jednak większość z nich zakłada wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw sektora MSP. I tak dla przykładu regionalny program operacyjny dla województwa dolnośląskiego na lata 2007-2013 zakłada przeprowadzenie działania 1.1. „Inwestycje dla przedsiębiorstw”.

Głównym celem działania jest wsparcie procesu inwestycyjnego przedsiębiorstw, a w szczególności MŚP, wzrost nakładów na sferę badawczo-rozwojową przedsiębiorstw oraz wykorzystanie potencjału turystyczno-uzdrowiskowego regionu. Dotacje inwestycyjne wspierające rozwój mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat oraz dostosowujące MŚP do wymogów wynikających z prawa krajowego i wspólnotowego w zakresie ochrony środowiska a także zwiększające efektywność energetyczną.

Jak jest minimalna i maksymalna wartość projektu? Od 100 tys. zł do 8 mln zł wydatków kwalifikowanych – w przypadku dotacji inwestycyjnych dla MŚP oraz w przypadku dotacji inwestycyjnych dla przedsiębiorstw z branży uzdrowiskowej, od 40 do 800 tys. zł wydatków kwalifikowanych – w przypadku dotacji inwestycyjnych dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat, od 50 do 400 tys. zł wydatków kwalifikowanych – w przypadku dotacji inwestycyjnych dla przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności B+R.

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (w proc.):
Dla wydatków związanych z częścią inwestycyjną:

40 proc. – dla dużych przedsiębiorstw oraz MŚP prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu,

50 proc. – dla średnich przedsiębiorstw,

60 proc. – dla małych i mikroprzedsiębiorstw.

Dla wydatków związanych z przygotowaniem nowej inwestycji oraz usług doradczych z nią związanych:

50 proc. – wyłącznie dla MŚP. Dla wydatków związanych z wykorzystaniem mechanizmu cross-financing

35 proc. – dla dużych przedsiębiorstw,

45 proc. – dla MŚP +10 proc. – w sytuacji, gdy szkolenie jest przeznaczone dla pracowników w gorszym położeniu.

Rafał Pałgan
redaktor portalu IPO.pl

Komentarze

Avatar

michal

9 października 2008 Odpowiedz

czy działanie 6.2 skierowane jest jedynie dla osób ze statusem bezrobotnego?

Avatar

chris wolf

14 listopada 2008 Odpowiedz

pierwszy tekst jaki od 2 dni mnie zainteresował, ciekawy ale nie zaspokoił mojego głodu wiedzy, spróbuje
linki

Avatar

jaaaa

13 września 2009 Odpowiedz

Termin naboru wniosków o dofinansowanie: październik 2008r.

Rafał Pałgan
redaktor portalu IPO.pl

——–

troche się nie popisał gościu 😉

Avatar

miki

22 czerwca 2010 Odpowiedz

to oznacza że jest taka mała dyskryminacja mam 34 lata i musiałem zamknąć działalność (cztery miesiące temu) z przyczyn zdrowotnych i na dotację nie mam szans

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*