Jakie dotacje na własny biznes jeszcze zostały

Dotacji dla firm coraz mniej. Ale jak dobrze poszukać, każdy przedsiębiorca może jeszcze znaleźć coś dla siebie.

Są takie przedsiębiorcze firmy, które zdążyły skorzystać z dofinansowania unijnego już kilkakrotnie w trakcie ostatnich kilku lat. Niestety, w poszczególnych województwach zaczyna już brakować pieniędzy i nie ogłasza się naborów wniosków. Wkrótce zasoby przyznane nam na lata 2007 – 2013 wyczerpią się wszędzie i firmy, które obecnie nie postarają się o dotację, będą musiały sfinansować swoje inwestycje poprzez środki dłużne lub poczekać na środki w ramach kolejnego budżetu.

Poniżej prezentujemy możliwości uzyskania dotacji, bez środków w ramach regionalnych programów operacyjnych. Tych przedsiębiorcy muszą szukać na stronach województw (urzędów marszałkowskich). Największe możliwości dalszego dynamicznego rozwoju z wykorzystaniem unijnych środków mają firmy innowacyjne, inwestujące w nowoczesne technologie oraz zaawansowane prace badawczo – rozwojowe lub intensyfikujące współpracę z jednostkami badawczo – rozwojowymi a także mikroprzedsiębiorstwa – w szczególności te zlokalizowane na terenach wiejskich.

Prawdziwy hit, czy kredyt technologiczny

Bardzo dużą popularnością w ostatnim naborze, za sprawą wprowadzonych w 2011 roku zmian, cieszył się Fundusz Kredytu Technologicznego (działanie 4.3 ,,Kredyt technologiczny” programu Innowacyjna Gospodarka). Konkursy ogłaszane na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730, z późn. Zm.). Ustawa ta stanowi źródło informacji o tym instrumencie finansowym (ale szczegóły programowe i dotyczące aplikowania należy czerpać głownie ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego – www.bgk.com.pl/fundusz-kredytu-technologicznego). Nabór wniosków o przyznanie premii technologicznej rozpoczął się 20 czerwca br. i właśnie w tym jednym dniu wpłynęło tak dużo aplikacji, iż dzień później (21 czerwca) zamknięto możliwość składania dokumentacji aplikacyjnej.

W październiku br. BGK ogłosił kolejny nabór wniosków, w którym przeznaczył na dofinansowanie projektów 200 mln zł. Wnioski – za pośrednictwem banków współpracujących z BGK – można będzie składać z początkiem grudnia br. W przyszłym roku ogłaszane będą także kolejne konkursy. Co takiego zmieniło się w Funduszu Kredytu Technologicznego, że zaczął on cieszyć się tak dużym zainteresowaniem? Przede wszystkim zmieniono zasady wypłaty premii technologicznej, która teraz będzie wypłacana po zakończeniu inwestycji – jednorazowo a nie jak dotychczas częściami, w kolejnych latach po realizacji inwestycji i osiągnięciu planowanych wskaźników. Tego rodzaju zmiana czyni premię technologiczną równie atrakcyjną lub w niektórych wypadkach nawet bardziej atrakcyjną niż dotacje w ramach programów regionalnych. Drugim czynnikiem wpływającym na szerokie zainteresowanie kredytem technologicznym są wyczerpujące się środki w innych programach.

Atrakcyjniej niż w województwach

Zastanawiacie się państwo, dlaczego napisałam, iż w niektórych przypadkach Fundusz Kredytu Technologicznego jest bardziej atrakcyjny niż dotacje w ramach regionalnych programów operacyjnych? Otóż nowy sposób wypłaty – w zasadzie identyczny z wypłatą tradycyjnych dotacji (jednorazowo – po zakończeniu inwestycji ) w połączeniu z wysokością udziału procentowego wsparcia w kosztach inwestycji czyni ten instrument bardzo atrakcyjnym.

Dla przykładu: w województwie małopolskim firmy mikro i małe mogą liczyć na dotację w wysokości do 40 procent kosztów kwalifikowanych (w niektórych powiatach do 45 proc.). Natomiast już firmy średnie mogą liczyć na dotację wynoszącą zaledwie do 30 proc. kosztów kwalifikowanych (w niektórych – 6 powiatach – do 35 proc.). Tymczasem udział premii technologicznej w wielkości kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Kredytu Technologicznego dla firmy mikro i małej z województwa małopolskiego może wynieść nawet do 70 proc. a dla firmy średniej – 60 proc.

W sytuacji małopolskich firm inwestujących w innowacyjne technologie jest to mechanizm znacznie bardziej atrakcyjny niż ubieganie się o dotację w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Udział premii technologicznej w wartości kosztów kwalifikowanych poniesionych ze środków kredytu technologicznego lub udziału własnego przedsiębiorcy ustalony został zgodnie z pułapami określonymi w mapie pomocy regionalnej (źródło: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. Dz. U. nr 190, poz. 1402). W artykule (patrz ramka) publikujemy dane z maksymalną intensywnością pomocy w odniesieniu do wielkości przedsiębiorstwa i regionu).

Jakie są więc podstawowe zasady ubiegania się o premię technologiczną, co to jest i kto może ją otrzymać? Otóż, jak już wspomnieliśmy wcześniej, wsparciem w tym przypadku dla przedsiębiorstwa jest owa premia technologiczna, która stanowi spłatę części kapitału kredytu technologicznego zaciągniętego w banku komercyjnym. Poprzednie zdanie od razu wskazuje na kolejny warunek otrzymania premii – otóż starać się o nią mogą tylko te mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które posiadają zdolność kredytową (promesa kredytowa jest załącznikiem do wniosku o dofinansowanie). Rodzaje działalności podlegające wsparciu prezentujemy w ramce.

Nie wystarczy kupić innowacyjne urządzenie

Wsparcie finansowe udzielane w ramach Funduszu Kredytu Technologicznego przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych mających na celu: zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Zmiana uatrakcyjniająca program dotyczy także dopuszczenia od czerwca br. możliwości wdrażania w ramach projektu własnych nowych technologii (zamiast dotychczasowej możliwości zakupienia i wdrożenia jedynie obcych nowych technologii). Ponadto należy pamiętać, iż ubiegając się o premię technologiczną na konkretna technologię beneficjent musi zadbać, aby miała ona postać prawa własności przemysłowej lub usługi badawczo – rozwojowej lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Częstym błędem popełnianym przez wnioskodawców jest myślenie, iż zakup innowacyjnego urządzenia, w którym wdrożono nową technologię, spełnia wymogi ubiegania się o premię technologiczną. Technologia taka – zastosowana i wdrożona w urządzeniu, które stanowi przedmiot inwestycji technologicznej nie jest niestety wystarczająca do spełnianie definicji wdrożenia nowej technologii. Jak już wspomniałam, ogłoszenie kolejnego w 2011 roku naboru wniosków miało miejsce jesienią – przedsiębiorstwom zainteresowanym tego rodzaju wsparciem radzę już rozpocząć przygotowania związane z kompletowaniem dokumentacji aplikacyjnej.

Na udział firmy w międzynarodowych programach innowacyjnych

Przedsiębiorstwa, które poważnie podchodzą do tematów innowacyjności i współpracy międzynarodowej i aplikują w ramach międzynarodowych programów innowacyjnych jako koordynator lub partner mogą liczyć na wsparcie w pierwszej edycji programu ,,Wsparcie na uzyskanie grantu”. Jest to konkurs ogłaszany przez Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na podstawie rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 226 poz. 1651, z późn. zm.).

Celem tego wsparcia jest zwiększenie innowacyjności polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez dofinansowanie ich udziału w międzynarodowych programach innowacyjnych. Dla kogo? Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Ile? Do 75 tysięcy zł – dla koordynatora międzynarodowego projektu innowacyjnego, do 35 tys. zł – dla partnera w międzynarodowym projekcie innowacyjnym. Wysokość wsparcia stanowi pomoc de minimis i może wynosić do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Na co? Koszty podlegające dofinansowaniu to koszty związane z przygotowaniem i złożeniem jednej aplikacji do międzynarodowego programu innowacyjnego w odpowiedzi na wezwanie konkursowe.

Aplikacje można przygotowywać samodzielnie lub zlecić jej przygotowanie podmiotowi zewnętrznemu. W przypadku samodzielnego przygotowania aplikacji do kosztów kwalifikowanych wlicza się między innymi koszty zorganizowania konsorcjum, uzupełniające badania i ekspertyzy, spotkania konsorcjum, oraz koszty pośrednie. Jest to atrakcyjna forma pomocy dla przedsiębiorstw, które chciałyby aplikować do międzynarodowych programów innowacyjnych i zwiększać przez to swój potencjał technologiczny oraz poziom innowacyjności. Grant pozwoli takim przedsiębiorstwom na praktycznie bezkosztowe przygotowanie aplikacji – więc mimo niskich kwotowo dotacji jest atrakcyjny, ponieważ minimalizuje ryzyko inwestowania w dokumentację w przypadku nie uzyskania grantu.

Firma prowadzi badania

Od 29 sierpnia do 30 września trwał nabór wniosków o dotacje w ramach działania 1.4 ,,Wsparcie projektów celowych” programu Innowacyjna Gospodarka – z przeznaczeniem dla przedsiębiorców prowadzących badania przemysłowe lub prace rozwojowe. Piszemy o konkursie, bo choć budżet działania już się kończy, trudno wykluczyć ogłoszenia kolejnego naboru w 2012 roku. Dla kogo jest przeznaczone wsparcie? O wsparcie w ramach tego działania mogą ubiegać się przedsiębiorstwa prowadzące działalność i mające siedzibę na terenie Polski (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność – także miejsce zamieszkania na terenie Polski). Jest to jedna z niewielu dotacji, z której mogą korzystać wszystkie przedsiębiorstwa, bez względu na ich wielkość – a więc także duże firmy zazwyczaj wykluczane z możliwości aplikowania. Na co ? Badania przemysłowe lub prace rozwojowe.

Przedsiębiorstwa mogą liczyć na następujące wielkości dofinansowania: łączna wartość całego projektu nie może przekroczyć równowartości w złotych kwoty 50 milionów euro. Ile? Kwota dotacji na badania przemysłowe i prace rozwojowe dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt musi być niższa, niż równowartość w złotych kwoty 7, 5 mln euro. Intensywność pomocy (dotacji) rozkłada się następująco: mikro lub mały przedsiębiorca – 70 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku badań przemysłowych, 45 proc. kosztów kwalifikowanych, w przypadku prac rozwojowych; średni przedsiębiorca – 60 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku badań przemysłowych, 35 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku prac rozwojowych; przedsiębiorca inny niż mikro, mały lub średni (duże firmy) – 50 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku badań przemysłowych, 25 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku prac rozwojowych.

Na powiązania kooperacyjne firm

W bieżącym roku z dotacji będą mogli skorzystać także przedsiębiorstwa, które planują zawiązywanie powiązań kooperacyjnych. Będzie to możliwe poprzez aplikacje w PARP w ramach działania 5.1 PO IG. Nabór wniosków rozpoczął się 19 września i trwał będzie do końca listopada lub do wyczerpania środków przeznaczonych na konkurs. Sfinansować będzie można wspólne przedsięwzięcia grup firm projektów doradczych, szkoleniowych i inwestycyjnych w zakresie tworzenia i zarządzania strukturą organizacyjną powiązania kooperacyjnego.

Wnioskiem o dofinansowanie może zostać objęte także przygotowanie wspólnego planu rozwoju powiązań kooperacyjnych, czy tez wspólnych inwestycji grup przedsiębiorstw a także inwestycji realizowanych przez współpracujące firmy w zakresie niezbędnym dla funkcjonowania i rozwoju powiązania działań marketingowych powiązań kooperacyjnych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać zarówno grupy przedsiębiorców, jak i instytucje otoczenia biznesu.

Na ochronę własności przemysłowej

W roku 2011 można także otrzymać do 400 tys. zł dotacji na ochronę znaku firmowego. Priorytet 5 Programu Innowacyjna Gospodarka w bieżącym roku daje firmom z sektora MSP możliwość starania się o dotacje w ramach poddziałania 5.4.1 programu Innowacyjna Gospodarka ,,Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej”. Dotacja jest udzielana na dwa rodzaje projektów. Pierwszy typ, zwany wsparciem na uzyskanie ochrony własności przemysłowej, związany jest z pokryciem kosztów przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przez zawodowego pełnomocnika.

Drugi typ projektów – wsparcie na realizację ochrony własności przemysłowej, związany jest z pokryciem kosztów związanych z wszczęciem i prowadzeniem postępowania w zakresie unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji lub postępowania w zakresie stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji. Kwota dotacji, jaka może zostać przyznana przedsiębiorcy w ramach poddziałania 5.4.1 musi zamknąć się w przedziale: 2 – 400 tys. zł. Intensywność przyznanej dotacji jest uzależniona od wielkości firmy oraz rodzaju realizowanego projektu i co do zasady jej górna granica zatrzymuje się na 70 proc. Wszelkie szczegółowe informacje zawarte są w dokumentacji konkursowej opublikowanej na stronach PARP: www.parp.gov.pl.

Dla przykładu – intensywność wsparcia na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej nie może przekroczyć następujących wielkości w odniesieniu do wielkości firmy i rodzaju projektu. Mikro lub mała firma – 70 proc. kosztów kwalifikowanych, jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku prowadzonych badań przemysłowych; 45 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku prowadzonych prac rozwojowych. Średnia firma – 60 proc. kosztów kwalifikowanych, jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku prowadzonych badań przemysłowych; 35 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku prowadzonych prac rozwojowych. Kilka możliwości pozyskania bezzwrotnych środków mają także przedsiębiorstwa przygotowujące się lub poszerzające swoją działalność eksportową.

Dla firm eksporterów

Dotyczy to zarówno działań inwestycyjnych, jak również udziału w imprezach wystawienniczo – targowych. Tego rodzaju dotacje czekają na firmy w ramach priorytetu 6 Programu ,,Innowacyjna gospodarka”. W działaniu 6.2 ,,Paszport do eksportu” wnioski mogą składać te firmy, które pozyskały już dotację na przygotowanie planu rozwoju eksportu. Tym razem – do końca roku lub do wyczerpania puli środków można pozyskać dotacje na wdrożenie uprzednio opracowanego planu rozwoju eksportu. O dotację ubiegać się mogą przedsiębiorstwa z sektora MŚP (mikro, mali i średni). Natomiast wnioski o dotację na udział w targach międzynarodowych składać można od 24 maja do końca roku w trybie ciągłym w ramach poddziałania 6.5.2 programu ,,Innowacyjna gospodarka”. Są to środki finansowe przeznaczone na promowanie polskiej gospodarki a także nawiązywanie kontaktów gospodarczych i promowanie polskich specjalności eksportowych.

W ramach ogłoszonego naboru można złożyć wniosek o dofinansowanie na udział w programie promocji o charakterze ogólnym, wskazanym przez ministra gospodarki. Lista wybranych programów promocji o charakterze ogólnym znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki. (Programy promocji o charakterze ogólnym – to jednorazowe imprezy promujące Polskę i polską gospodarkę w kraju i za granicą, określone na liście programów promocji o charakterze ogólnym).

Wnioski o dofinansowanie należy składać najpóźniej na 60 dni przed terminem rozpoczęcia wybranego programu promocji o charakterze ogólnym, do którego wnioskodawca uprzednio zgłosił swój udział. Wsparcie stanowić może do 75 proc. kosztów kwalifikowanych projektu, przy czym nie określono górnej, kwotowej granicy dotacji. Koszty, jakie podlegają refundacji to między innymi: przelot, hotel i transfery dla maksymalnie 2 uczestników targów a także: zabudowa stoiska, katalog targów, wpisowe, rejestracja, udział w seminarium czy konferencji prasowej, wydruk materiałów promocyjnych itp.

Biznes elektroniczny

Bardzo ciekawa propozycja pozyskania dotacji czeka jeszcze w tym roku na firmy wdrażające systemy B2B. To dotacje w ramach działania 8.2 programu Innowacyjna Gospodarka: ,,Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”. Dokumentację aplikacyjną należy złożyć 3 do 28 października br. W przyszłym roku z pewnością będzie można ponownie starać się o dotację. Projekt zgłoszony do dofinansowania może złożyć firma, która planuje rozpoczęcie lub rozwój współpracy ze swoimi partnerami w oparciu o rozwiązania elektroniczne. W szczególności chodzi o projekty dostosowujące systemy informatyczne współpracujących partnerów celem ułatwienia współpracy i zautomatyzowania wymiany informacji pomiędzy ich systemami informatycznymi.

Dla kogo? O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa z sektora MSP (mikro, małe i średnie) współpracujące na podstawie zawartych umów z minimum dwoma innymi firmami – planujący przy tym współprace biznesową z partnerami – opartą na rozwiązaniach elektronicznych.

Ile? Minimalna dotacja o jaką może się ubiegać wnioskodawca określona została na poziomie 20 tysięcy zł, maksymalna natomiast kwota jaka może zostać przyznana wnioskodawcy to 2 mln zł. Chociaż procedura aplikowania o tego rodzaju środki do najłatwiejszych nie należy, a czas oczekiwania i lista konkurencyjnych projektów jest długa – warto zainteresować się unowocześnianiem i usprawnianiem relacji biznesowych. W roku 2011 przedsiębiorstwa mogą też liczyć na zastrzyk dotacji dla inwestycji w zieloną energetykę a także na działania nieinwestycyjne w zakresie systemów zarządzania środowiskowego.

Na wprowadzenie ISO

W ramach działania 4.1 programu ,,Infrastruktura i środowisko” dotacje będzie można z kolei uzyskać na działania nieinwestycyjne związane z wprowadzaniem do przedsiębiorstw systemów zarządzania środowiskowego ISO 14001 i systemu EMAS a także certyfikowanych Eko-znaków. Dotacją można objąć koszty audytu niezbędnego dla uzyskania certyfikatu, koszty uzyskania takiego certyfikatu oraz doradztwo związane z jego uzyskaniem. Wnioski o dofinansowanie składać będą mogły zarówno firmy z sektora MSP, jak i te nienależące do niego, a więc duże przedsiębiorstwa.

Celem priorytetu jest ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko z istniejącego przemysłu. Stąd wynika, iż wnioski o dofinansowanie muszą spełniać cel działania i osi priorytetowej, tzn. ograniczenie negatywnego wpływu istniejącej działalności przemysłowej na środowisko i dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów prawa wspólnotowego. Przez działalność przemysłową rozumie się działalność w sektorach: górnictwo i wydobywanie, przetwórstwo przemysłowe, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych, dostawę wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związaną z rekultywacją. Zgodnie z klasyfikacją PKD 2007 są to odpowiednio sekcje działalności B, C, D i E.

Farma wiatrowa w sieci energetycznej

Ciekawą propozycję pozyskania dotacji przygotowuje dla firm produkujących energię wiatrową Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jesienią w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS), po korzystnych dla beneficjentów zmianach zasad aplikowania – odbędzie się drugi konkurs ,,Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu podłączenia odnawialnych źródeł energii wiatrowej”.

Korzystne zmiany dla beneficjentów związane są ze zwiększeniem udziału dotacji w kosztach kwalifikowanych z 20 do 40 procent oraz obniżeniu minimalnej wartości projektu z 50 do 8 milionów. Tego rodzaju zapisy czynią ów program bardziej atrakcyjnym dla wielu przedsiębiorstw planujących tego rodzaju inwestycje. O dotację będą mogli się starać operatorzy sieci elektroenergetycznych i deweloperzy farm wiatrowych, którzy na swój koszt planują budowę przyłącza do Krajowej Sieci Energetycznej. Aby być na bieżąco należy zatem śledzić stronę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: www.nfosigw.gov.pl

Dla firm na obszarach wiejskich

W dość komfortowej sytuacji znajdują się mikroprzedsiębiorstwa zlokalizowane na terenach wiejskich oraz w małych miastach, ponieważ mogli w tym roku skorzystać z dotacji na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Po środki unijne mogą sięgać firmy już działające, jak i osoby dopiero planujące założenia działalności. Nabór wniosków ogłasza Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W ramach tego działania sięgnąć można maksymalnie po 300 tysięcy złotych dotacji, co dla mikrofilm jest atrakcyjną kwotą. Dotacja może wynieść maksymalnie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych.

Jednakże uzyskanie dotacji wiąże się z koniecznością generowania miejsc pracy. I tak – należy zadeklarować odpowiednio utworzenie 1, 2 lub 3 miejsc pracy, aby uzyskać 100, 200 lub 300 tys. zł z funduszy unijnych. Wnioski o dofinansowanie w ramach działania 312 PROW można składać po ogłoszeniu naboru w oddziałach regionalnych ARIMR na terenie całego kraju. Ostatni nabór wniosków zakończył się 7 października, ale w przyszłym roku należy wypatrywać kolejnych konkursów (patrz: www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2007-2013). Dodatkową możliwością jest składanie tych samych wniosków przez Lokalne Grupy Działania – w terminach wyznaczonych przez te grupy działające na danym terenie.

Badania przemysłowe

(dotacja na wsparcie projektów celowych w programie Innowacyjna Gospodarka)

Badania przemysłowe definiuje się jako badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług, badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych.

Badania przemysłowe koncentrują się więc na pozyskaniu nowej wiedzy oraz umiejętności, które mają stać się podstawą innowacji tzn. zostać wykorzystane do ulepszenia produktów, procesów czy usług.

Prace rozwojowe

(dotacja na wsparcie projektów celowych w programie Innowacyjna Gospodarka)

Prace rozwojowe definiuje się natomiast jako nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenie i projektowanie nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług, w szczególności:

– tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji pod warunkiem, że nie są one przeznaczone do celów komercyjnych,

– opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym oraz projektów pilotażowych w przypadkach, gdy prototyp stanowi końcowy produkt komercyjny, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna; w przypadku gdy projekty pilotażowe lub demonstracyjne mają być następnie wykorzystywane do celów komercyjnych, wszelkie przychody z tego tytułu należy odjąć od kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem z pomocy publicznej,

– działalność związana z produkcją eksperymentalną oraz testowaniem produktów, procesów i usług, pod warunkiem, że nie są one następnie wykorzystywane komercyjnie.
Istotą prac rozwojowych jest więc tworzenie w oparciu o wiedzę nowych albo ulepszonych produktów, procesów czy usług np. poprzez stworzenie prototypu gotowego do wdrożenia.

Kto nie dostanie dotacji ,,Kredyt technologiczny”?

W ramach działania 4.3 programu Innowacyjna Gospodarka, co do zasady wspierane mogą być wszystkie działalności z wyjątkiem: działalności w zakresie rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa; działalności w zakresie rybołówstwa; działalności w zakresie wytwarzania i obrotu produktami mającymi imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne; działalności w zakresie włókien syntetycznych; działalności w sektorze górnictwa węgla, hutnictwie żelaza i stali; działalności w zakresie budownictwa okrętowego.

Dotacje dla firm w drugiej połowie 2011 r.

Nazwa działania/programuVIIIIXXXIXII
Fundusz Kredytu Technologicznego (PO IG 4.3)
Grant z międzynarodowego programu innowacyjnego – wsparcie na uzyskanie grantu 31. VIIIDo 31 VIII
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PO IG 1.4
Wsparcie Projektów celowych – od 29.08.
Od 29.08Do 30.09
PO IG 5.1
Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym
Od 19.09Do 31.11*
PO IG 5.4 -Poddziałanie 5.4.1
„Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej”

>>> Wszystko o dotacjach na własny biznes

Barbara Nosal – Biesiadecka

Ekspert ds. UE, trenerka Europejskiej Grupy Doradczej

Komentarze

Avatar

pops

10 listopada 2011 Odpowiedz

jak widac, trzeba jeszcze troche rozkrasc, bo podatnikom za duzo zostanie.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*