Otwieramy salon kosmetyczny za dotację unijną

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki znalazły się działania, w ramach których można ubiegać się o dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej jaką jest salon kosmetyczny. PO KL wdrażany w latach 2007-2013 obejmuje działania mające na celu podnoszenie poziomu aktywności zawodowej m.in.: poprzez tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Wydzielono kilka grup docelowych, które mogą ubiegać się o dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Należą do nich osoby doświadczające trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy, tzn.:

– kobiety
– osoby długotrwale bezrobotne
– osoby niepełnosprawne
– osoby po 50-tym roku życia
– młodzież do 25 roku życia
– osoby odchodzące z rolnictwa

Zainteresowani rozpoczęciem prowadzenia własnej działalności gospodarczej mogą aplikować o dofinansowanie do właściwej jednostki wdrażającej działanie. Ponadto ze środków przeznaczonych na realizację działania organizowane są szkolenia poprzedzające rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Dla beneficjentów dostępna jest także pomoc doradcza w początkowym okresie istnienia firmy.

Składane przez wnioskodawców projekty powinny mieć na celu wprowadzanie innowacji oraz tworzenie nowych miejsc pracy, co jest jednocześnie jednym z czynników rozwoju regionu.

Beneficjenci, po otrzymaniu dotacji, są kontrolowani przez komisję sprawdzającą wykorzystanie środków z dofinansowania (np. zakupiony sprzęt).

Projekty wnioskodawców, wyłonione w drodze konkursów, realizowane są przez różne instytucje (organizacje pozarządowe, instytucje szkoleniowe, urzędy, etc.). Mogą także być wdrażane przez instytucje wyznaczone w tym celu przez samorząd województw. Wielkość dofinansowania projektu zależna jest od lokalizacji inwestycji (różne poziomy w różnych województwach).

Działania, w ramach których można ubiegać się o dotację na działalności salonu kosmetycznego:

Działanie 6.2 Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

– możliwe do uzyskania dofinansowanie w wysokości do 40 tys. zł (jednorazowa dotacja)
– ponad 1000 złotych wsparcia pomostowego (miesięcznie) – od 6 do 12 miesięcy po rozpoczęciu działalności
– wymagany wkład własny na poziomie 15%
– warunek prowadzenia działalności przez kolejny rok
– wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne (pracujące i bezrobotne)
– osoby, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu nie mogą składać wniosków
– instytucja wdrażająca – Wojewódzki Urząd Pracy
– operatorzy prowadzący rekrutację do projektów ogłaszani są na listach Wojewódzkiego Urzędy Pracy
– wnioskodawcy zgłaszają operatorom chęć zapisania się do projektu
– wnioskodawcy otrzymują informacje nt. tworzenia biznes planu oraz prowadzenia działalności gospodarczej
– beneficjenci wyłaniani są w drodze konkursu (ocena pomysłu i biznes planu)

Działanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

– możliwe do uzyskania dofinansowanie w wysokości do 14 tys. Zł
– wnioskodawcami mogą być wyłącznie osoby zarejestrowane jako bezrobotne
– miejsce składania wniosków – Powiatowy Urząd Pracy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania
– przyznana dotacja może obejmować zakup środków trwałych, materiałów, towarów, pozyskanie lokalu oraz pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem działalności

Dotacje na rozwój własnej działalności gospodarczej (w tym przypadku salonu kosmetycznego) można uzyskać także w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Działanie 3.1.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

– możliwe do uzyskania dofinansowanie w wysokości do 300 tys. zł.
– wielkość dofinansowania może objąć do 70% kosztów kwalifikowanych
– środki mogą być przeznaczone na tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstwa
– wnioskodawcami mogą być osoby, których działalność będzie zarejestrowana na obszarach gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej oraz gminy miejskiej
– z udziału w projekcie wyłączone są miejscowości liczące powyżej 5 tys. Mieszkańców
– wysokość kwoty otrzymanej z dotacji zależy od ilości osób, które według projektu miałyby zostać zatrudnione w mikroprzedsiębiorstwie
– wnioski należy składać w Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Nie jest możliwe ubieganie się o dofinansowanie rozpoczęcie działalności równocześnie w ramach tych trzech wyżej przedstawionych działań. Należy wybrać jedno z nich.

Regionalne Programy Operacyjne

Przedsiębiorcy mogą także ubiegać się o dotacje z Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) na istniejące mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. RPO są przygotowywane przez każde województwo. Jednak w sytuacji ubiegania się o dotację z RPO niemożliwe jest skorzystanie ze środków przyznawanych na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach PO KL i PROW. Dofinansowanie może obejmować projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania, jak i oferty.

Dotacja może zatem zostać przeznaczona na:

– rozbudowę lub nabycie przedsiębiorstwa
– dokonanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego
– zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych na sprzyjające poprawie środowiska naturalnego oraz BHP
– unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa
– zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę w sposobie świadczenia usług
– modernizację środków produkcji
– zakup środków trwałych związanych z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa

W przypadku ubiegania się o dotacje unijne na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej istotna jest nie tylko indywidualna inicjatywa, ale także świadomość społeczna o źródłach dotacji i działaniach, w ramach których są one przyznawane.

Przykładowy projekt dofinansowany z programu pomocowego dostępnego w latach 2004 – 2006.

Projekt: Utworzenie nowoczesnego salonu odnowy SPA

Źródło finansowania (nazwa funduszu): Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu pomocowego: ZPORR Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa
Wartość projektu (w zł): 333 792,00
Wysokość dotacji (w zł): 151 645,00
Źródło finansowania pozostałej części projektu: Środki własne
Intensywność dofinansowania: 65 %
Data podpisania umowy o dotację: 30.01.2006

Okres realizacji projektu: 03.10.2005 – 30.04.2006

REALIZACJA PROJEKTU

Skąd firma czerpała informacje o tym, jak prawidłowo przygotować i zrealizować projekt?
Internet, urzędy i instytucje publiczne.

Kto przygotowywał dokumenty aplikacyjne?
Firma całkowicie samodzielnie

Dokumentacja aplikacyjna
Pierwszy wniosek składaliśmy we wrześniu 2005 roku, cała dokumentacja była bardzo obszerna łącznie ok. 120 stron:

– wniosek ok. 13 stron
– biznes plan 25 stron
– oraz 24 załączniki. Wszystko to przygotowane w oryginale i 2 kopiach.

Na szczęście dla przedsiębiorców procedury zostały uproszczone i już w kolejnym konkursie tj. marzec 2006 na etapie składania wniosku dokumentacja została okrojona. Składaliśmy wniosek, biznes plan i tylko 7 załączników. Pozostałe były donoszone w momencie pozytywnej decyzji, przed podpisaniem umowy dotacji.

OPIS PROJEKTU

Celem projektu było rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej w postaci „Salonu odnowy SPA” . Projekt pozwolił na wdrożenie nowoczesnego sposobu funkcjonowania jak i nowego wyposażenia nowopowstałego mikroprzedsiębiorstwa, a w konsekwencji utworzenie salonu spełniającego standardy europejskie.

Przesłanką do realizacji projektu było: wzrastające zapotrzebowanie na ochronę zdrowia przez społeczeństwo w czasach wzmożonej pracy zarobkowej; akceptacja projektu przez przyszłych klientów, co zwiększy możliwość dalszych inwestycji w urządzenia i produkty terapeutyczne.

Aby osiągnąć wszystkie zakładane cele realizacja projektu przebiegała według następującego planu:

1. Analiza potrzeb
i nakreślenie koncepcji salonu odnowy SPA:
a) nakreślenie planu architektonicznego w tym: ilość sal zabiegowych, szatnie, toalety aranżacja wnętrz
b) stworzenie listy zabiegów i kuracji
c) wybór urządzeń do salonu uwzględniając funkcjonalność i wymogi techniczne.

2. Modernizacja pomieszczeń, w których będzie się mieścił salon odnowy SPA, poprzez wykonanie i montaż kabin prysznicowych (wykonanie instalacji, położenie glazury,montaż baterii) – nie stanowi wydatku kwalifikowanego

3. Zakup urządzeń
i wyposażenia do salonu takich jak: Kapsuła SPA- nowa, Sauna sucha fińska – nowa, Sauna na podczerwień infrared – nowa, Sauna mokra parowa – nowa , Urządzenie Briarritz do hydromasażu stóp – nowe, Solarium – używane, Fotel kosmetyczny – nowy, Kombajn kosmetyczny – nowy, Urządzenie do peelingu kawitacyjnego – nowe, Łóżka do masażu – nowe, Wanna do kąpieli – nowa, Leżaki relaksacyjne – nowe, Zestaw do masażu kamieniami – nowy, Sterylizator – nowy, Stolik kosmetyczny – nowy.

4. Zakup nowego wyposażenia biurowego do salonu: Meble biurowe, Fotel biurowy, Szafki, Komplet wypoczynkowy, Komplet: stół konferencyjny i 8 krzeseł, Zestaw komputerowy- stacja robocza i monitor , Urządzenie wielofunkcyjne (drukarko – faks).

5. Zakup produktów kosmetycznych, które stanowiły bazę do świadczonych usług – wydatek niekwalifikowany

6. Budowa strony internetowej
do komunikacji z klientem – nie stanowiła wydatku kwalifikowanego.

Który z etapów realizacji projektu był najtrudniejszy?
Rozliczenie projektu i wniosek o płatność.

Na czym polegały trudności w realizacji projektu? Jak firma sobie z nimi poradziła?
Realizacja projektu przebiegała bez większych zakłóceń, wszelkie wątpliwości związane głównie z procedurą wyboru dostawców (obowiązywała nas Ustawa Prawo Zamówień Publicznych) konsultowaliśmy w GARR S.A.

Na problemy napotkaliśmy w momencie rozliczania projektu. Po wysłaniu wniosku o wypłatę dotacji wraz z wymaganymi załącznikami, kilkukrotnie byliśmy wzywaniu do uzupełnień o kolejne nowe dokumenty. W rezultacie okres rozliczania dotacji znacznie się wydłużył, co spowodowało przesunięcie zwrotu środków na rachunek.

REZULTATY PROJEKTU

1. utworzenie salonu odnowy spełniającego standardy europejskie
2. świadczenie usług pielęgnacyjnych najwyższej jakości dzięki użyciu innowacyjnych urządzeń do zabiegów
3. zdobycie zaufania i lojalności klienta dzięki profesjonalnej i dyskretnej obsłudze w starannie zaaranżowanych wnętrzach – zadowolony klient wraca i generuje zyski
4. realizacja zakładanych planów sprzedażowych
5. wzrost zatrudnienia o 5 osób, co wpłynie pozytywnie na lokalny rynek pracy
6. utrzymanie rentowności salonu dzięki zatrudnieniu fachowego personelu
7. dostosowanie działań biznesowych do konkurencji na jednolitym rynku europejskim
8. podniesie zdolności inwestycyjnych aby stale móc doskonalić jakość usług i spełniać oczekiwania klienta
9. uatrakcyjnienie miejsca, gdzie zostanie zlokalizowana inwestycja, przyciągnięcie uwagi innych przedsiębiorców
10. nawiązanie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami w zakresie dostawy sprzętu i obsługi serwisowej, drukarniami przygotowującymi materiały reklamowe.

Aneta Pawłowska

Nowe-dotacje.pl

Komentarze

Avatar

beata

8 sierpnia 2010 Odpowiedz

witam .od połtora roku prowadze sklep „prezenty dla każdego”chciałabym rozszeżyć asortyment , a takze możliwość zamówienia prezentu przez telefon i dostarczenie go do domu klijęta czy mam szanse na dotacje?

Avatar

WeronikaK

25 listopada 2012 Odpowiedz

mi w dużej mierze pomogła uzyskać dotację na sprzęt, firma u której ten sprzęt chciałam kupić 🙂 zaskoczyło mnie to 🙂 okazało się, że w firmie Glam Beauty jest nawet specjalna osoba, która zajmuje się wnioskami itd. i dzięki temu miałam i dobre urządzenia i dotację

Avatar

Polskie Centrum Zaopatrzenia Kos

1 czerwca 2015 Odpowiedz

Wszystkich początkujących kosmetologów, którzy dopiero wchodzą na Polski rynek serdecznie zapraszamy do kontaktu z personelem Polskiego Centrum Zaopatrzenia Kosmetycznego. Z ogromną przyjemnością udzielimy profesjonalnych porad nie tylko z zakresu wyposażenia gabinetu. Pomagamy również w uzyskaniu wspomnianych dotacji unijnych, a także udzielamy rabatów dla klientów, którzy wyposażają u nas cały salon. Pozdrawiamy, Pczk.com.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*