Dofinansowanie na komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych dla MŚP

„Badania na rynek” to konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, umożliwiający przedsiębiorcom pozyskanie dofinansowania bezzwrotnego (dotacji) na skomercjalizowanie wyników przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Środki można przeznaczyć na wdrożenie w firmie innowacyjnej technologii, usługi czy produktu, nawet jeżeli jest to związane z wybudowaniem nowego zakładu. Ze względu na inwestycyjny charakter wsparcia, wnioskodawcami w konkursie mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Wymagania stawiane przed wnioskodawcami

Celem konkursu „Badania na rynek” jest dofinansowanie wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, których rezultaty pozwalają wprowadzić na rynek nowe lub znacząco ulepszone produkty czy usługi. Pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie przez przedsiębiorstwo problemu na rynku, a kolejnym przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, których rezultat pozwoli na jego rozwiązanie. Prace B+R można przeprowadzić samodzielnie lub zlecić je na zewnątrz, np. jednostce badawczej. Przeprowadzone prace badawczo-rozwojowe muszą mieć kluczowe znaczenie dla opracowania lub udoskonalenia produktu czy usługi i wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS). Wsparcie otrzymują wyłącznie projekty, które są innowacyjne co najmniej w skali kraju. Do składanego wniosku należy dołączyć „sprawozdanie o stanie techniki” z Urzędu Patentowego RP, potwierdzające czystość patentową „3 x A” przedmiotu projektu, czyli poziom innowacyjności, np. nowej technologii.

Na co i ile można uzyskać

W ramach projektów można uzyskać dofinansowanie na wydatki inwestycyjne (grunt, środki trwałe, roboty budowalne, know-how), usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe. Dotacja może wynieść nawet do 70 proc. kosztów kwalifikowanych. Wysokość wsparcia zależy od rodzaju kosztów, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji:

– do 70 proc. na wydatki inwestycyjne (zgodnie z mapą pomocy: mikro i małe przedsiębiorstwa 45-70 proc., średnie przedsiębiorstwa 35-60 proc.),
– do 50 proc. na usługi doradcze,
– do 45 proc. na prace eksperymentalne dla mikro i małych oraz do 35 proc. dla średnich przedsiębiorstw.

Kalkulując budżet inwestycji, należy wziąć pod uwagę minimalną wartość kosztów kwalifikowanych, tj. 10 mln zł.
Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 mln zł, w tym: na eksperymentalne prace 450 000 zł, a na usługi doradcze 500 000 zł.

Na co zwrócić szczególną uwagę

W drugiej edycji konkursu „Badania na rynek” przedsiębiorcy złożyli 197 projektów, z których 157 przekazano do oceny merytorycznej, a 50 uzyskało dofinansowanie. Pozostałe 107 projektów nie spełniło części kryteriów merytorycznych, co uniemożliwiło ich rekomendowanie do uzyskania wsparcia. Przedsiębiorstwa, które chcą wziąć udział w konkursie powinny więc przed złożeniem wniosku starannie zweryfikować, czy projekt spełnia wszystkie wymogi merytoryczne.

„Badania na rynek” to konkurs typowo inwestycyjny, mimo to instytucja finansująca nie wymaga od przedsiębiorców, aby w dniu składania wniosku posiadali wszelkie niezbędne pozwolenia: decyzję środowiskową czy pozwolenie na budowę (o ile dotyczy). Wskazane dokumenty są obligatoryjne najpóźniej w momencie podpisywania umowy o dofinansowanie. W 2017 r. odbędą się trzy nabory do konkursu:

• do 26 kwietnia przyjmowane są wnioski do projektów opartych na KIS, pula środków – 750 mln zł,
• do 26 kwietnia nabór wniosków wyłącznie dla branży elektromobilności, budżet – 50 mln zł,
• między listopadem 2017 r. i grudniem 2018 r. nabór wniosków do projektów opartych na KIS, alokacja – 750 mln zł.

Beata Maczyszyn, Manager ds. Projektów Inwestycyjnych w Dziale Dotacji i Ulg B+R, Ayming Polska

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*