Zaloguj się, aby obserwować  
resulto.pl

Aktualne informacje o dotacjach unijnych 2015

Recommended Posts

Witam,

Dotacje unijne w 2015 roku rozpoczną się najprawdopodobniej w połowie roku, ale tylko w wybranych województwach. Wciąż nie ma wyczekiwanych konkretów, jednak prace i negocjacje trwają.

Od województwa zależy przede wszystkim wielkość, struktura oraz szczegóły i harmonogram konkursów.

Przykładowo na Dolnym Śląsku nie ma już przeszkód do tego, by zaczęły płynąć pierwsze środki z ponad 2,25 mld EUR. Przed świętami zatwierdzono RPO i do marca ma powstać harmonogram, na który wszyscy czekają. Dodatkowo ma również zostać ustalona kwestia struktury pomocy - ile z puli 2,25 mld euro będzie dotacji, a ile finansowania zwrotnego. Wiadomo tylko, że jak w perspektywie 2007-2013 było około 1,5% finansowania zwrotnego, tak teraz może ten odsetek wzrosnąć do 10%.

Podobnie jak na Dolnym Śląsku, negocjacje zakończono i zatwierdzono (przez Komisję Europejską) RPO dla 6 innych województw. Podsumowując, w ramach RPO, w podanych poniżej regionach konkursy rozpoczną się najszybciej:

1/ dolnośląskie,

2/ opolskie,

3/ wielkopolskie,

4/ małopolskie,

5/ śląskie,

6/ kujawsko - pomorskie, oraz

7/ lubuskie.

Pozostałe województwa zakończą negocjacje najprawdopodobniej w połowie 2015 roku i tym samym pierwsze konkursy będą dopiero w 2016 roku. Mowa oczywiście o Regionalnych Programach Operacyjnych.

Aktualnie ogłoszone harmonogramy RPO na 2015 rok:

- opolskie - [link usunięty]

- kujawsko-pomorskie - [link usunięty]

Pierwsze ogłoszenie konkursów w II kwartale.

Ciekawiej, dla przedsiębiorstw, zapowiada się na ten moment województwo opolskie, gdyż będzie można otrzymać środki m.in. na:

-wsparcie na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i

umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie

pomostowe poprzez instrumenty finansowe,

- pomoc bezzwrotna (dotacja) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające

uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także

wsparcie pomostowe,

oraz na bardziej innowacyjne projekty:

- budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności

innowacyjnej przedsiębiorstw,

- finansowanie procesu powstawania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego wybranych elementów, tj.: badań naukowych i przemysłowych, prac rozwojowych (w tym etap prac demonstracyjnych), linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych, pierwszej produkcji.

W kujawsko-pomorskim będzie można np. otrzymać środki na fotowoltaikę w obiektach użyteczności publicznej, czy rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych.

W ramach RPO, niedługo pojawią się również harmonogramy z dolnośląskiego, śląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i małopolskiego.

Dodatkowo, na chwilę obecną, Komisja Europejska przyjęła pięć krajowych programów operacyjnych. Z tego względu prawdopodobnie w II kwartale 2015 roku, będzie już można brać udział w konkursach i starać się o dofinansowania i dotacje unijne z tych programów. Należy zaznaczyć również, że Polska dotrzymuje wszystkich terminów uzgodnionych z Komisją i niedługo będą kolejne dobre wieści - między innymi o zatwierdzeniu kolejnych RPO i krajowego programu operacyjnego Inteligentny Rozwój, z którego popłynie największe wsparcie dla polskich firm. Dodatkowo z naborami wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej wystartowały już Urzędy Pracy (Wrocław i Szczecin przykładowo).

Dnia 21 stycznia 2015 r. pojawiła się oficjalna informacja, że Program Inteligentny Rozwój (PO IR) ostateczny projekt został uzgodniony z Komisją Europejską i obecnie przechodzi, w ramach KE, wieloetapowy proces zatwierdzania, którego zwieńczeniem będzie formalna decyzja akceptująca. Program Inteligentny Rozwój (PO IR) był negocjowany do 19 grudnia 2014 r. Tego dnia Program Inteligentny Rozwój (PO IR) został wysłany do Brukseli. Spodziewany termin zatwierdzenia Programu przez Komisję Europejską to koniec stycznia 2015 r.

Odnośnie krajowych programów operacyjnych ogłoszono pierwszy konkurs w ramach programu Polska Cyfrowa. Polska Cyfrowa jest najbardziej zaawansowanym, jeśli chodzi o ustalenie szczegółów programu. Program tyczy się przede wszystkim szerokopasmowego internetu, e-administracji i technologii informacyjno-komunikacyjnej. Jest to program, którego nie było w poprzedniej perspektywie. Odbiorcami programu będą przede wszystkim przedsiębiorstwa z branży telekomunikacyjnej, administracja, org. pozarządowe, inst. kultury, jednostki naukowe i samorządy. Dofinansowywane będą m. in. projekty związane z systemami informatycznymi, które dostarczą usługi dla firm i prywatnych odbiorców (działanie 2.1 700 mln EUR). Konkursy rozpoczną się prawdopodobnie w II kwartale 2015 roku. Program Polska Cyfrowa ma sprawić, że do 2020 roku każdy Polak będzie mieć dostęp do Internetu o przepustowości min. 30 Mb/s oraz do nowoczesnych e-usług.

Pierwszy konkurs odbędzie się w ramach Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Nabór wniosków rozpocznie się 27 lutego. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu są:

- jednostki administracji rządowej,

- podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane (z wyłączeniem podmiotów wskazanych niżej jako potencjalni partnerzy),

- sądy i jednostki prokuratury,

- partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

Dodatkowo już niedługo rozpoczną się również programy dla bardziej innowacyjnych projektów - w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:

- CuBR: program ma rozpocząć się w maju 2015 r., jest on efektem współpracy NCBR z koncernem KGHM Polska Miedź, dotacje zostaną przeznaczone na badania naukowe, prace rozwojowe i działania wspierające transfer ich wyników do przemysłu. Obszary wsparcia CuBR: 1/ górnictwo i geologia, 2/ przeróbka, 3/ metalurgia, 4/ przetwórstwo, nowe materiały, 5/ ochrona środowiska, zarządzanie ryzykiem i efektywność w biznesie. Dofinansowania będą przeznaczone przede wszystkim dla konsorcjów naukowych, bądź przedsiębiorców. Min. wartość kosztów kwalifikowanych 3 mln zł.

- Biostrateg: program ma rozpocząć się w maju 2015 r., Biostrateg będzie dofinansowywał przedsięwzięcia obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe i działania związane z przygotowaniem ich wyników do wdrożenia, obejmuje on pięć obszarów badawczych , tj.: 1/ bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności, 2/ racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej, 3/ przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa, 4/ ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 5/ leśnictwo i przemysł drzewny. Dofinansowania będą przeznaczone przede wszystkim dla konsorcjów (min. 3 podmioty), z kolei min. dofinansowanie, to 10 mln zł.

- Strategmed: program ma rozpocząć się w kwietniu 2015 r., finansowane będą badania naukowe i prace rozwojowe nad nowatorskimi technologiami, które znajdą zastosowanie w czterech obszarach współczesnej medycyny: kardiologii i kardiochirurgii, onkologii, neurologii, medycynie regeneracyjnej, dofinansowania będą przeznaczone przede wszystkim dla konsorcjów (min. 1 przedsiębiorstwo + 1 jednostka naukowa), w dwóch ostatnich naborach w ramach Strategmed, dotacje otrzymało 16 oraz 12 Wnioskodawców.

- Demonstrator: program ma rozpocząć się w maju 2015 r., dotacje z programu zostaną przeznaczone na projekty obejmujące wszystkie etapy tworzenia technologii poczynając od badań naukowych, aż do przygotowania innowacyjnego produktu lub technologii przetestowanych na instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej. Dofinansowania będą przeznaczone dla przedsiębiorców, jednostek naukowych i konsorcjów. W poprzednich edycjach min. wartość dotacji wynosiła 5 mln złotych. Dotacje w ramach tego programu, otrzymało 45 Wnioskodawców, na łączną sumę ok. 420 mln zł.

- Go_Global.pl: program ma rozpocząć się w II kwartale 2015 r., dofinansowania pomogą w starcie polskich produktów i usług na zagranicznych rynkach. Beneficjentami będą małe i średnie przedsiębiorstwa z branż wysokiej technologii. Na projekty będzie można otrzymać do 200 tys. zł.

- Blue Gas Polski Gaz Łupkowy: program ma rozpocząć się we wrześniu 2015 r., na dofinansowania mogą liczyć projekty B+R obejmujące opracowanie rozwiązań w skali pilotażowej. Dofinansowania będą przeznaczone przede wszystkim dla konsorcjów jednostek naukowych z przedsiębiorstwami (do 80% kosztów kwalifikowanych na badania przemysłowe i do 60% kosztów kwalifikowanych na prace rozwojowe).

- InnoMed: program ma rozpocząć się w październiku 2015 r., program dla firm z branży farmaceutycznej i konsorcjów naukowo-biznesowych. Dofinansowanie jest przeznaczone w szczególności na przygotowanie do wprowadzenia w życie technologii dotyczących opracowania i rozwoju innowacyjnych leków i terapii, a także personalizacji terapii i prewencji. W poprzednich edycjach, jednorazowa dotacja mogła wynieść od 1 mln złotych, do maksymalnie 10 mln złotych (na badania przemysłowe przedsiębiorcy otrzymali zwrot od 55%, do 70% kosztów w zależności od wielkości firmy, natomiast na prace rozwojowe od 30%, do 50%.

- InnoLot: program ma rozpocząć się w kwietniu 2015 r., będzie wspierał badania naukowe, prace rozwojowe i transfer ich wyników na rynek lotniczy. Jest to wspólny projekt NCBR i Polskiej Platformy Technologicznej Lotnictwa (PPTL). Budżet programu, do 2018 roku, wynosi aż 500 mln złotych. O pieniądze mogą starać się dwa rodzaje konsorcjów w pierwszej kategorii liderem musi być duży, średni lub mały przedsiębiorca, natomiast w drugiej, firma średnia lub mała. W poprzednich edycjach, przedsiębiorcy dostawali od 65%, do 80% zwrotu kosztów na badania przemysłowe i od 40%, do 60% na prace rozwojowe.

- Działanie 1.1. szybka ścieżka, program ma rozpocząć się w kwietniu 2015 r., program w ramach Inteligentny Rozwój, dofinansowywane będą projekty polegające na badaniach przemysłowych / pracach rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami w przedsiębiorstwach. Procedura ma trwać jedynie 60 dni od momentu złożenia wniosku, do ogłoszenia wyników.

- E-Pionier: program ma rozpocząć się w kwietniu 2015 r., jest to nowy program, którego głównym celem będzie wsparcie programistów i tym samym zachęcenie ich do tworzenia innowacyjnych rozwiązań cyfrowych dla administracji i gospodarki. O dotacje mogą się starać zespoły interdyscyplinarne z udziałem programistów (będą mogli ubiegać się o wsparcie jako osoby fizyczne). Budżet programu, to ok. 100 mln zł.

Harmonogram naborów na 2015 rok w ramach NCBR - [link usunięty]

Dodatkowo przedstawiamy nasz artykuł z poradami "Jak pozyskać fundusze unijne?" - [link usunięty]

[link usunięty]

Pozdrawia Zespół Resulto

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Dzień Dobry,

aktualizując powyższy wpis - dotacje wystartowały już na dobre - we wszystkich województwach i wszystkich programach krajowych.

Wyczerpujące informacje o dostępnych konkursach, ogólne informacje o działaniu funduszy, kto może otrzymać, kiedy i na co, zawarliśmy na naszej stronie - zapraszamy do zapoznania się i dobrania naboru dotacyjnego adekwatnego do Państwa potrzeb.

Jeśli będą mieć Państwo problemy, służymy pomocą przy doborze konkursu, przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej oraz rozliczeniu środków.

[link usunięty]

Pozdrawia Zespół Resulto.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Ja korzystałam z pomocy http://www.innpuls.pl/oferta/dotacje-unijne-dla-firm/ i jestem zadowolona. Niestety wyników jeszcze nie znam. Może po nowym roku się dowiem co i jak :)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gość
Odpowiedz...

×   Wkleiłeś treść z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Only 75 emoji are allowed.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Wczytywanie...
Zaloguj się, aby obserwować