Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Po kapitał na NewConnect

W początkowym etapie każdej firmy potrzebne są fundusze, które pomogą jej się rozwijać. Młode firmy, szczególnie w kontekście panującego jeszcze kryzysu nie mają jednak zbyt wielu alternatyw pozyskania kapitału. Jedną z możliwości staje się więc giełdowy rynek NewConnect, na którym jak się okazuje, zadebiutować można za pół ceny.

Powołanie do życia polskiego rynku alternatywnego stworzyło rodzimym przedsiębiorcom bardzo ciekawe możliwości obniżenia kosztów pozyskania kapitału. Nawet 50% kosztów przeznaczonych na usługi doradcze oraz analizy niezbędne do pozyskania inwestorów może bowiem zostać dofinansowana ze środków unijnych. Dzięki takiej możliwości ryzyko pozyskania kapitału za pośrednictwem rynku giełdowego zostaje znacząco zminimalizowane, gdyż znaczącą część nakładów poniesionych na przygotowanie oferty zostaje refundowana i odciążona od ryzyka. Zanim jednak rozpoczniemy dywagacje na ten temat warto prześledzić w ramach jakiego działania można skorzystać z dofinansowania.

Przedsiębiorca może uzyskać środki na przygotowanie do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania w ramach działania 3.3 „Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP” w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka. Celem działania jest wsparcie mikroprzedsiębiorstw oraz tzw. MŚP w poszukiwaniu inwestorów prywatnych na realizację nowoczesnych przedsięwzięć. Na pozyskanie wsparcia mają również szanse projekty tworzenia portali internetowych kojarzących inwestorów z przedsiębiorcami oraz umożliwiających wymianę doświadczeń, które nie będą jednak w bezpośredni sposób przedmiotem zainteresowania planujących debiut na rynku giełdowym spółek.

O dofinansowanie z zakresu działania 3.3 mogą ubiegać się m. in. wspomniane już mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie spółki prowadzące działalność i mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryteria MSP według wzoru dostępnego na stronie internetowej PARP. O wsparcie nie mogą się natomiast ubiegać przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, rybołówstwa i akwakultury, wytwarzania i obrotu produktami mającymi imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne, włókien syntetycznych, górnictwa węgla, hutnictwa żelaza i stali, a także budownictwa okrętowego.

Firmy, które spełniają jednak kryteria mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw mogą ubiegać się o dofinansowanie przygotowania do poszukiwania inwestorów oraz do prezentacji swojej oferty poprzez zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego inwestora. Kwota wsparcia w ramach działania 3.3 przeznaczona na poszukiwanie inwestorów udzielona mikro, małemu lub średniemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 2 mln euro. Natomiast kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w 2009 roku nie może przekroczyć łącznej kwoty 62,4 mln zł.

Maksymalna kwota dotacji, o jaką może ubiegać się przedsiębiorca nie może przekroczyć 50% faktycznie poniesionych wydatków. Co istotne, dotacja, o którą mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy otrzymywana jest w formie refundacji, co oznacza że przedsiębiorca najpierw musi sam opłacić koszty realizacji projektu, a zwrot części nakładów następuje dopiero w terminie późniejszym.

Dofinansowanie będzie udzielane na zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania inwestora zewnętrznego o charakterze udziałowym. W szczególności chodzi tutaj o przygotowanie biznesplanów, analiz finansowych i ekonomicznych, wycen spółek, usług prawniczych, audytów i badań przedinwestycyjnych oraz dokumentów informacyjnych (prospektów emisyjnych, memorandów informacyjnych oraz dokumentów informacyjnych).

Oznacza to, że refundacja może objąć działania z zakresu przygotowania do przeprowadzenia emisji na rynku publicznym, jakim jest rynek NewConnect. Stwarza to inwestorom planującym debiut w alternatywnym systemie obrotu duże możliwości. Koszty poniesione na przeprowadzenie oferty są dość wysokie, a w obecnej sytuacji na rynku kapitałowym ryzyko niepowodzenia oferty jest wysokie.

Jednakże w sytuacji, w której połowa kosztów przeprowadzenia oferty będzie refundowana ryzyko to ulega znaczącemu ograniczeniu i sprzyja poszukiwaniu inwestorów, dzięki czemu młode firmy mają szansę pozyskać kapitał na dalszy rozwój.

Wniosek o dofinansowanie należy jednak złożyć przed rozpoczęciem działań mających na celu znalezienie inwestora. Oznacza to więc, że przedsiębiorstwo, które chciałoby skorzystać z dofinansowania ze środków unijnych powinno odpowiednio wcześnie zaplanować działania. Okres od momentu złożenia wniosku do momentu poinformowania wnioskodawcy o decyzji następuje w terminie około 4 miesięcy.

Oznacza to więc, że aby mieć pewność, że nasze działania związane z rozpoczęciem procesu pozyskania inwestora będą refundowane, cały proces należy zaplanować około pięciu miesięcy przed ich faktycznym rozpoczęciem. Możliwe jest jednak zainicjowanie procesu pozyskiwania inwestora już w trakcie przeprowadzanej oceny projektu.

Wniosek o refundację części kosztów na zakup usług doradczych w celu pozyskania inwestora zewnętrznego podlega ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej. Oba etapy oceny przeprowadzane są metodą „zero-jedynkową”, przy czym ocena formalna trwa do 25 dni roboczych, natomiast ocena formalna i merytoryczna łącznie do 90 dni. Aby jednak wniosek mógł zostać rekomendowany do wsparcia musi spełnić 100% kryteriów merytorycznych. Ponadto, żeby przedsiębiorstwo mogło ubiegać się o dotację nie może zalegać z należnościami wobec właściwego Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, co w czasach panującego kryzysu może zdyskwalifikować część zainteresowanych dotacją firm.

Poza tym bardzo ważna jest również innowacyjność projektu, na realizację którego wnioskodawca poszukuje kapitału. Innowacyjność definiowana jest przy tym jako: „wdrożenie nowości do praktyki gospodarczej, wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji.”

Na koniec warto wskazać najczęściej popełniane we wnioskach błędy. Poza usterkami formalnymi, takimi jak brak załączników, czy wypełnienie wniosku niezgodnie z instrukcją, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na błędy merytoryczne. Wśród najczęściej popełnianych należy wymienić: brak spójności pomiędzy celami projektu, a wskaźnikami, brak zagwarantowania przez wnioskodawcę m.in. 5% środków finansowych na płatność końcową, czy uwzględnienie w harmonogramie rzeczowo – finansowym kosztów niekwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wniosek jest więc jeden. Mimo kryzysu na rynku kapitałowym pozyskanie kapitału jest możliwe. Każdorazowo trzeba jednak przeanalizować swój projekt, a następnie zastanowić się z jakich źródeł finansowania można skorzystać oraz jak należy się o nie starać, aby nie popełniać podstawowych błędów.

– Jak zdobyć pieniądze na własną firmę

– Nawet 40 tys. zł na własny biznes

– Poszukaj swojego anioła biznesu

– Jak zdobyć kapitał od inwestora

Tomasz Gołąb

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.