Kalkulator odsetkowy

Obliczanie odsetek ustawowych i podatkowych nie zawsze jest proste. Kalkulator odsetek pozwoli Ci określić precyzyjnie kwotę odsetek na podstawie najważniejszych informacji o dacie przeterminowania płatności i kwocie.

Jak działa kalkulator odsetek ustawowych?

Aby obliczyć odsetki ustawowe za jeden dzień zwłoki, musisz pomnożyć przez siebie kwotę zaległości, liczbę dni zwłoki oraz wysokość stopy odsetek, a następnie podzielić tę wartość przez 365 – w obliczeniach w każdym przypadku należy przyjąć, że rok ma 365 dni.

Odsetki za zwłokę możesz zacząć naliczać od dnia następującego po terminie płatności (np. termin płatności wskazany w umowie lub na fakturze albo termin płatności podatku). Zwróć uwagę, że jeżeli termin zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, należy przesunąć go na następny dzień, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Odsetki naliczane są aż do terminu zapłaty należności.

Obliczanie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

Kalkulator odsetek przyda się również, jeżeli chcesz obliczyć wartość odsetek za opóźnienie w płatności podatków. W tym przypadku możesz jednak spotkać trzy różne wymiary odsetek

Podstawowa stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego i 2%. Wysokość odsetek za zwłokę nie może być jednak niższa niż 8%. Obniżone odsetki będą o połowę niższe. Oprócz tego możesz mieć także do czynienia z odsetkami podwyższonymi, które wynoszą 150% podstawowej stawki.

Jeżeli zaległości podatkowe są niskiej wartości, nie nalicza się odsetek podatkowych za zwłokę – limitem wartości zaległości jest trzykrotność kosztu nadania przesyłki poleconej listowej przez Pocztę Polską.

Czym są odsetki ustawowe?

Opóźnienie w dokonaniu płatności wiąże się z koniecznością pokrycia odsetek. Jeżeli ich wysokość nie została wskazana w umowie, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego należy skorzystać z odsetek ustawowych. Wysokość odsetek ustawowych od 2016 roku jest podawana w formie obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości. Wcześniej ogłaszała je Rada Ministrów poprzez rozporządzenie.

Odsetki ustawowe to w związku z tym jedna z najpopularniejszych form rekompensaty za zwłokę w spełnianiu świadczeń pieniężnych. Obecnie wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi 11,50% w stosunku rocznym. Może jednak się różnić w zależności od tego, kim jest dłużnik. Wyróżnia się

  • odsetki ustawowe (kapitałowe) to suma stopy referencyjnej NBP (aktualnie 6,75%) oraz 3,5 punktu procentowego.
  • odsetki ustawowe za opóźnienie to suma stopy referencyjnej NBP (aktualnie 6,75%) oraz 5,5 punktu procentowego.
  • odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym to suma stopy referencyjnej NBP (aktualnie 6,75%) oraz 8 punktów procentowych.
  • odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, gdy dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym suma stopy referencyjnej NBP (aktualnie 6,75%) oraz 10 punktów procentowych.

 

Inne kalkulatory