Jak uzyskać patent?

Patent to jedna ze skuteczniejszych form ochrony pomysłu na biznes. Polscy przedsiębiorcy są liderami w pozyskiwaniu patentów. W 2017 roku polskim wynalazcom przyznano rekordową liczbę 216 europejskich patentów.

Foto: YAY Foto

Na samym początku warto wyjaśnić czym jest patent? Otóż jest to prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku przez określony czas, w sposób zarobkowy (przemysłowy, handlowy) na terytorium danego państwa lub państw, przyznane przez kompetentny organ państwowy, regionalny lub międzynarodowy. W Polsce organem odpowiedzialny za przyznanie patentu jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Nie na każdy wynalazek można otrzymać ochronę patentową. Wśród nich wymienia się:

 • wynalazki, których wykorzystanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym korzystanie z wynalazku tylko dlatego, że jest zabronione przez prawo
 • odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt; nie dotyczy to mikrobiologicznych sposobów hodowli ani wytworów uzyskiwanych takimi sposobami
 • sposób hodowli roślin lub zwierząt jest czysto biologiczny, jeżeli w całości składa się ze zjawisk naturalnych, takich jak krzyżowanie lub selekcjonowanie
 • sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach; nie dotyczy to produktów, a w szczególności substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu.

Dokumentacja zgłoszeniowa patentu

Zgodnie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych wniosek patentowy powinien zawierać:

 1. dowód pierwszeństwa, jeżeli zgłaszający ubiega się o przyznanie mu uprzedniego pierwszeństwa;
 2. poświadczenie instytucji depozytowej, jeżeli zgłaszający powołuje się na zdeponowanie materiału biologicznego;
 3. oświadczenie zgłaszającego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli dowód pierwszeństwa nie opiewa na zgłaszającego;
 4. pełnomocnictwo, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika.
 5. nazwisko i imię albo nazwę, adres zamieszkania albo siedzibę zgłaszającego oraz numer identyfikacji podatkowej NIP, a także numer PESEL albo numer REGON, o ile zgłaszający je posiada;
 6. nazwisko i imię oraz adres pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika;
 7. wniosek o udzielenie patentu albo patentu dodatkowego, ze wskazaniem numeru patentu głównego albo numeru zgłoszenia wynalazku w celu udzielenia patentu głównego lub wniosek o udzielenie prawa ochronnego;
 8. tytuł wynalazku/wzoru użytkowego;
 9. nazwisko i imię oraz adres twórcy wynalazku/wzoru użytkowego;
 10. wskazanie podstawy prawa do patentu/prawa ochronnego, jeżeli zgłaszający nie jest twórcą wynalazku/wzoru użytkowego;
 11. podpis zgłaszającego lub pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika.

Dodatkowo, choć nieobowiązkowo można dołączyć:

 1. oświadczenie zgłaszającego, że chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli ubiega się o przyznanie tego pierwszeństwa, wskazujące co najmniej datę i kraj dokonania pierwszego zgłoszenia lub nazwę, miejsce i kraj wystawy oraz datę wystawienia wynalazku/wzoru użytkowego na wystawie;
 2. wskazanie osoby upoważnionej do odbioru korespondencji, jeżeli jest kilku zgłaszających i nie działają oni przez wspólnego pełnomocnika;
 3. spis załączonych dokumentów.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Patentowym za pomocą formularza trakcyjnego lub online.

FORMULARZ TRADYCYJNY

FORMULARZ ONLINE

Czas trwania patentu wynosi 10 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym. Wygasa on wraz z:

 • upływem okresu, na który został udzielony
 • zrzeczenia się patentu przez uprawnionego przed Urzędem Patentowym, za zgodą osób, którym służą prawa na patencie
 • nieuiszczenia w przewidzianym terminie opłaty okresowej albo trwałej utraty możliwości korzystania z wynalazku, z powodu braku potrzebnego do tego materiału biologicznego, który stał się niedostępny i nie może być odtworzony na podstawie opisu.

Koszt złożenia patentu

Szczegółowy wykaz opłat za zgłoszenie do Urzędu Patentowego jest umiejscowione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 września 2016 roku.

1 Za zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego. W przypadku ujęcia w zgłoszeniu więcej niż dwóch wynalazków opłata podlega zwiększeniu o 50%.  550,00 zł
 – za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków  25,00 zł
Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa – za każde pierwszeństwo  100,00 zł
2 Za zgłoszenie w postaci elektronicznej wynalazku lub wzoru użytkowego. W przypadku ujęcia w zgłoszeniu więcej niż dwóch wynalazków opłata podlega zwiększeniu o 50%.  500,00 zł
 – za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków  25,00 zł
Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa – za każde pierwszeństwo  100,00 zł
3 Od wniosku o dokonanie ogłoszenia w terminie wcześniejszym  60,00 zł
4 Od wniosku o przywrócenie terminu lub wniosku o uwzględnienie uchybienia terminu z powodu nadzwyczajnych okoliczności  80,00 zł
5 Od wniosku o udzielenie prawa ochronnego na zgłoszony wynalazek  100,00 zł
6 Od wniosku o wydanie dodatkowego prawa ochronnego  550,00 zł
7 Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy:
 – w związku z wydanym postanowieniem (nie dotyczy wniosków o zwolnienie od opłaty)  50,00 zł
 – w związku z wydaną decyzją  100,00 zł
8 Za sporządzenie dowodu dokonania zgłoszenia wynalazku (dowód pierwszeństwa):
 – do 20 stron  60,00 zł
 – powyżej 20 stron  125,00 zł
9 Za sporządzenie dowodu dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego (dowód pierwszeństwa):
 – do 20 stron  60,00 zł
 – powyżej 20 stron  125,00 zł
10 Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2) – za każdy dodatkowy adres  300,00 zł
11 Od wniesionego sprzeciwu 1000,00 zł
12 Od wniosku o wydanie decyzji w postępowaniu spornym 1000,00 zł
Źródło Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Bartłomiej Godziszewski

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*