Jak uzyskać patent?

Patent to jedna ze skuteczniejszych form ochrony pomysłu na biznes. Polscy przedsiębiorcy są liderami w pozyskiwaniu patentów. W 2017 roku polskim wynalazcom przyznano rekordową liczbę 216 europejskich patentów.

Foto: YAY Foto

Na samym początku warto wyjaśnić czym jest patent? Otóż jest to prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku przez określony czas, w sposób zarobkowy (przemysłowy, handlowy) na terytorium danego państwa lub państw, przyznane przez kompetentny organ państwowy, regionalny lub międzynarodowy. W Polsce organem odpowiedzialny za przyznanie patentu jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Nie na każdy wynalazek można otrzymać ochronę patentową. Wśród nich wymienia się:

 • wynalazki, których wykorzystanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym korzystanie z wynalazku tylko dlatego, że jest zabronione przez prawo
 • odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt; nie dotyczy to mikrobiologicznych sposobów hodowli ani wytworów uzyskiwanych takimi sposobami
 • sposób hodowli roślin lub zwierząt jest czysto biologiczny, jeżeli w całości składa się ze zjawisk naturalnych, takich jak krzyżowanie lub selekcjonowanie
 • sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach; nie dotyczy to produktów, a w szczególności substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu.

Dokumentacja zgłoszeniowa patentu

Zgodnie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych wniosek patentowy powinien zawierać:

 1. dowód pierwszeństwa, jeżeli zgłaszający ubiega się o przyznanie mu uprzedniego pierwszeństwa;
 2. poświadczenie instytucji depozytowej, jeżeli zgłaszający powołuje się na zdeponowanie materiału biologicznego;
 3. oświadczenie zgłaszającego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli dowód pierwszeństwa nie opiewa na zgłaszającego;
 4. pełnomocnictwo, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika.
 5. nazwisko i imię albo nazwę, adres zamieszkania albo siedzibę zgłaszającego oraz numer identyfikacji podatkowej NIP, a także numer PESEL albo numer REGON, o ile zgłaszający je posiada;
 6. nazwisko i imię oraz adres pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika;
 7. wniosek o udzielenie patentu albo patentu dodatkowego, ze wskazaniem numeru patentu głównego albo numeru zgłoszenia wynalazku w celu udzielenia patentu głównego lub wniosek o udzielenie prawa ochronnego;
 8. tytuł wynalazku/wzoru użytkowego;
 9. nazwisko i imię oraz adres twórcy wynalazku/wzoru użytkowego;
 10. wskazanie podstawy prawa do patentu/prawa ochronnego, jeżeli zgłaszający nie jest twórcą wynalazku/wzoru użytkowego;
 11. podpis zgłaszającego lub pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika.

Dodatkowo, choć nieobowiązkowo można dołączyć:

 1. oświadczenie zgłaszającego, że chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli ubiega się o przyznanie tego pierwszeństwa, wskazujące co najmniej datę i kraj dokonania pierwszego zgłoszenia lub nazwę, miejsce i kraj wystawy oraz datę wystawienia wynalazku/wzoru użytkowego na wystawie;
 2. wskazanie osoby upoważnionej do odbioru korespondencji, jeżeli jest kilku zgłaszających i nie działają oni przez wspólnego pełnomocnika;
 3. spis załączonych dokumentów.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Patentowym za pomocą formularza trakcyjnego lub online.

FORMULARZ TRADYCYJNY

FORMULARZ ONLINE

Czas trwania patentu wynosi 10 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym. Wygasa on wraz z:

 • upływem okresu, na który został udzielony
 • zrzeczenia się patentu przez uprawnionego przed Urzędem Patentowym, za zgodą osób, którym służą prawa na patencie
 • nieuiszczenia w przewidzianym terminie opłaty okresowej albo trwałej utraty możliwości korzystania z wynalazku, z powodu braku potrzebnego do tego materiału biologicznego, który stał się niedostępny i nie może być odtworzony na podstawie opisu.

Koszt złożenia patentu

Szczegółowy wykaz opłat za zgłoszenie do Urzędu Patentowego jest umiejscowione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 września 2016 roku.

1 Za zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego. W przypadku ujęcia w zgłoszeniu więcej niż dwóch wynalazków opłata podlega zwiększeniu o 50%.  550,00 zł
 – za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków  25,00 zł
Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa – za każde pierwszeństwo  100,00 zł
2 Za zgłoszenie w postaci elektronicznej wynalazku lub wzoru użytkowego. W przypadku ujęcia w zgłoszeniu więcej niż dwóch wynalazków opłata podlega zwiększeniu o 50%.  500,00 zł
 – za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków  25,00 zł
Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa – za każde pierwszeństwo  100,00 zł
3 Od wniosku o dokonanie ogłoszenia w terminie wcześniejszym  60,00 zł
4 Od wniosku o przywrócenie terminu lub wniosku o uwzględnienie uchybienia terminu z powodu nadzwyczajnych okoliczności  80,00 zł
5 Od wniosku o udzielenie prawa ochronnego na zgłoszony wynalazek  100,00 zł
6 Od wniosku o wydanie dodatkowego prawa ochronnego  550,00 zł
7 Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy:
 – w związku z wydanym postanowieniem (nie dotyczy wniosków o zwolnienie od opłaty)  50,00 zł
 – w związku z wydaną decyzją  100,00 zł
8 Za sporządzenie dowodu dokonania zgłoszenia wynalazku (dowód pierwszeństwa):
 – do 20 stron  60,00 zł
 – powyżej 20 stron  125,00 zł
9 Za sporządzenie dowodu dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego (dowód pierwszeństwa):
 – do 20 stron  60,00 zł
 – powyżej 20 stron  125,00 zł
10 Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2) – za każdy dodatkowy adres  300,00 zł
11 Od wniesionego sprzeciwu 1000,00 zł
12 Od wniosku o wydanie decyzji w postępowaniu spornym 1000,00 zł
Źródło Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Bartłomiej Godziszewski

Komentarze

Avatar

KRAKUS

16 marca 2019 Odpowiedz

Dziwny przypadek? po prawie rocznym przygotowaniu, sprawdzanie czy aby na świecie nie istnieje ,,coś,, podobnego. Zgłosiłem wynalazek-patent na mały przyrząd dla budowlańców, czekałem 2017r. ok. 10 miesięcy na wiadomość od UP. Informacja dotyczyła abym coś tam jeszcze uzupełnił w dokumentacji, ale zacząłem znowu sprawdzać co tam na świecie i ku mojemu zdziwieniu na chińskich stronach sprzedaży ukazało się już bardzo podobne urządzenie. Jak myślicie skąd Chińczycy wiedzieli o moim ,,pomyśle,,. UNIKAJCIE WSZELAKICH BIUR DORADZTWA PATENTOWEGO !!!.

Komentarze

Pozostaw odpowiedź KRAKUS Anuluj pisanie odpowiedzi

*
*