Jak zatrudnić cudzoziemca?

W dobie coraz niższego bezrobocia, wiele firm zaczyna się borykać z coraz większą trudnością w znalezieniu pracownika. To przyczynia się do konieczności poszukiwania pracowników poza granicami kraju. Dziś z tego rozwiązania polskie firmy korzystają coraz częściej co doprowadziło do zajęcia Polski pierwszego miejsca wśród krajów europejskich pod względem liczby wiz długoterminowych oraz zezwoleń pobytowych dla cudzoziemców z państw trzecich wydanych w związku z pracą.

Fot. FORUM/ Krzysztof Pacula

172 tys. obcokrajowców – to właśnie tyle zostało przyjętych wniosków od cudzoziemców, którzy przybyli do Polski tylko w tym roku. Od 2015 roku organy zajmujące się obcokrajowcami wydały już łącznie pozwolenia na pobyt w liczbie blisko 650 tys. – wynika z danych migracje.gov.pl. Do Polski najczęściej migrują obywatele takich państw jak Ukraina, Rosja, Chiny, Białoruś czy też Indie.

Potrzebne dokumenty, aby zatrudnić cudzoziemca

Przedsiębiorca, który chce zatrudnić obcokrajowca w swojej firmie musi złożyć stosowne dokumenty.  Wśród nich zaliczamy zezwolenie na pracę cudzoziemca albo zezwolenie na pracę sezonową lub wpis do ewidencji oświadczeń o powierzaniu pracy cudzoziemcowi.

WSZYSTKIE DOKUMENTY ZNAJDZIESZ TUTAJ

Tylko w pierwszym półroczu 2018 roku wydano blisko 15 tys. pozwoleń na pracę dla obcokrajowców. Jest to również jedna z najpopularniejszych form zatrudniania obcokrajowców.  Jednak aby uzyskać takie pozwolenie, obcokrajowiec musi posiadać  tytuł pobytowy, o który ubiega się sam obcokrajowiec.

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych – jakie dotacje? Ile może otrzymać przedsiębiorca?

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy z obcokrajowcem, która jest przetłumaczona na język ojczysty przyszłego pracownika. Ponadto Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pracodawca powinien skopiować dokument pobytowy cudzoziemca, powierzyć pracę na warunkach spisanych w zezwoleniu lub oświadczeniu, zgłosić cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego (w przypadku odpowiedniej formy zatrudnienia), przekazać informacje o podjęciu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy) lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca (w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy wskazanej w oświadczeniu).

Zezwolenie na pracę

O prawo pobytu wnioskuje sam cudzoziemiec, jednak o zezwolenie o pracę już pracodawca. W większości przypadków wydawane jest przez wojewodę (wyjątek stanowi zezwolenie typu S, które wydaje starosta). Wśród nich występuje 6 rodzajów – A, B, C, D, E, i S. Od stycznia 2018 obowiązuje również kolejny nowy typ dokumentu dopuszczającego do rynku pracy i jest to oświadczenie, które jest rejestrowane w powiatowym urzędzie pracy przez zatrudniającego. To pismo dotyczy powierzenia pracy obywatelom Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy i uprawnia do wykonywania pracy niesezonowej bez zezwolenia przez 6 miesięcy w kolejnych 12 miesiącach.

Zezwolenie na pracę – TYP A

Niezbędne jest uzyskanie informacji od starosty o lokalnym rynku pracy. Musi ona potwierdzać, że nie ma możliwości zatrudnienia osób zarejestrowanych jako bezrobotne. W przypadku braku zarejestrowanych bezrobotnych o odpowiednich kwalifikacjach, PUP wydaje w ciągu 14 dni od zgłoszenia oferty odpowiednią informację. W przypadku odnalezienia potencjalnie zainteresowanych bezrobotnych lub szukających pracy, PUP organizuje między nimi rekrutację i informacja o możliwości zapełnienia wakatu wydawana jest w ciągu trzech tygodni. Informacja z PUP-u zawiera opinię na temat porównywalności proponowanego wynagrodzenia z poziomem zarobków na lokalnym rynku pracy.

Zezwolenie typu A wydawane jest na okres do 3 lat, jednak okres ten może być skrócony, według kryteriów określonych w lokalnych uregulowaniach, tj. wydawanych przez wojewodę tzw. kryteriach wojewódzkich.

Zatrudnij repatrianta, a dostaniesz zwrot kosztów

Zezwolenie na pracę – TYP B

Ten rodzaj zezwolenia dotyczy cudzoziemców, którzy wykonują pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej i jest wydawane na okres do 3 lat.

W celu zatrudnienia cudzoziemca jako członka zarządu, wnioskodawca musi wykazać poprzez odpowiednie dokumenty, że osiąga odpowiedni dochód (poziom rocznych dochodów powinien przekraczać 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) oraz kreuje miejsca pracy (zatrudnia od co najmniej roku przynajmniej dwie osoby nie potrzebujące zezwolenia na pracę). Jeśli nie spełnia tych warunków, powinna wykazać posiadanie środków lub prowadzenie działań pozwalających na spełnienie ich w przyszłości – w szczególności przez prowadzenie działalności przyczyniającej się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy.

Zezwolenie na pracę – TYP C

Ten rodzaj zezwolenia dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy zagranicznego, delegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego z tym pracodawcą zagranicznym, na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym.

Zezwolenie na pracę – TYP D

Ten rodzaj zezwolenia dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy zagranicznego, nie posiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, delegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa)

Zezwolenie na pracę – TYP E

Ten rodzaj zezwolenia dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy zagranicznego, delegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 3 miesiące w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu, niż wskazany przy zezwoleniach typu B, C i D. Obywatele państw trzecich delegowani do Polski powinni otrzymywać wynagrodzenie na poziomie nie niższym niż 70 procent średniej płacy w regionie, w którym pracy mają wykonywać pracę.

Zezwolenie na pracę – TYP S

Ten rodzaj zezwolenia dotyczy cudzoziemców, którzy zamierzają podjąć pracę sezonową. Taka praca nie może być wykonywana dłużej niż 9 miesięcy w sektorach rolnictwo, ogrodnictwo i turystyka, w ramach działalności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca:

 • Uprawy rolne inne niż wieloletnie
 • Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
 • Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
 • Uprawa tytoniu
 • Uprawa roślin włóknistych
 • Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
 • Uprawa roślin wieloletnich
 • Uprawa winogron
 • Uprawa drzew i krzewów owocowych, ziarnkowych i pestkowych
 • Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów
 • Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych
 • Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
 • Rozmnażanie roślin
 • Chów i hodowla bydła mlecznego
 • Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
 • Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
 • Chów i hodowla owiec i kóz
 • Chów i hodowla pozostałych zwierząt
 • Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
 • Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
 • Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
 • Działalność usługowa następująca po zbiorach
 • Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
 • Ruchome placówki gastronomiczne

Opłaty za zezwolenie na pracę

Raz do roku aktualizowana jest wysokość opłat dotyczą składanych wniosków. Aktualnie obowiązują stawki, które zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Opłata za wniosek

Opłata za wniosek o przedłużenie

Rodzaj wydawanego zezwolenia 
lub składanego oświadczenia

50 zł

25 zł

W przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy na podstawie zezwolenia na pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy

100 zł

50 zł

W przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć cudzoziemcowi wykonywanie pracy na podstawie zezwolenia na pracę na okres dłuższy niż 3 miesiące

200 zł

100 zł

W przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza delegować cudzoziemca na terytorium Polski w celu realizacji usługi eksportowej

30 zł

15 zł

W przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy na podstawie zezwolenia na pracę sezonową

30 zł

W przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń.
Źródło: Opracowanie własne MamBiznes.pl na podstawie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Kiedy można nie otrzymać zezwolenia na pracę obcokrajowca?

Jak informuje portal psz.praca.gov.pl zezwolenie na pracę nie może być wydane, jeżeli podmiot powierzający pracę nie spełnił wymogów dot. udzielenia zezwolenia na pracę lub był karany za określone przestępstwa lub wykroczenia. Zezwolenie na pracę nie może być wydane także, jeżeli cudzoziemiec nie spełnia określonych wymogów, jeżeli został ukarany za określone przestępstwa lub jeżeli jego dane osobowe zostały umieszczone w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany.

Organ może także odmówić wydania zezwolenia, jeżeli z okoliczności wynika, że celem wnioskodawcy nie jest powierzenie pracy cudzoziemcowi lub celem cudzoziemca nie jest wykonywanie pracy, lub wnioskodawca nie dopełnia obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy (np. nie posiada środków na pokrycie zobowiązań wynikających z powierzenia pracy, nie prowadzi działalności uzasadniającej powierzenie pracy, zalega z odprowadzaniem składek m.in. na ubezpieczenie społeczne, zalega z uiszczeniem podatków).

W przypadku decyzji odmownej, podmiot ma możliwość odwołania się do organu drugiej instancji – ministra właściwego do spraw pracy.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Bartłomiej Godziszewski

Komentarze

Avatar

Janek

13 października 2018 Odpowiedz

Rzeczywiscie widac roznice w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez firmy. Teraz mam wrazenie ze nadszedł czas pracownika, ze to pracodawca powinien o niego zabiegac. W sumie dla mnie to zawsze byl standard bo staram sie zawsze pracowac tylko z ludźmi ktorzy rzeczywiscie sa profesjonalistami w swojej dziedzinie i od samego poczatku mam od tego ludzi w agencji work room z warszawy. Dobry, lojalny pracownik to skarb – jesli sie sprawdza powinno sie o niego dbac na każdym etapie

Avatar

morgom

26 marca 2019 Odpowiedz

Legalizacją pobytów i pracy dla cudzoziemców zajmuje się firma http://legalwawa.pl/ Jeżeli prowadzicie działalność na terenie Warszawy to polecam wam się z nimi skontaktować. Ułatwią wam znalezienie legalnych pracowników z zagranicy.

Avatar

AUDIT

24 września 2019 Odpowiedz

Zapraszam Pracodawców do współpracy przy legalizacji pracy cudzoziemców +48 534 000 350.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*