Czym jest księga przychodów i rozchodów?

Z prowadzeniem działalności gospodarczej nierozerwalnie związane są obowiązki rachunkowo – podatkowe. Charakter tych obowiązków i stopień ich uciążliwości zależeć będzie od rozmiarów i formy organizacyjnej naszej działalności a także od wybranej formy opodatkowania. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) z działalności gospodarczej możemy płacić:

– według skali podatkowej – w zależności od wysokości dochodu jest on objęty stawką 19, 30 lub 40 proc. (są to tzw. zasady ogólne),

– według 19 proc. jednolitej stawki – bez względu na wysokość dochodu (tzw. podatek liniowy),

– w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

– w formie karty podatkowej

Każda z tych form wymaga prowadzenia odpowiednich ewidencji, na podstawie których można ustalić należny podatek.

Najczęściej stosowana

Podstawową, bo najczęściej stosowaną formą ewidencji podatkowej dla małych przedsiębiorców jest podatkowa księga przychodów i rozchodów. Księgę tę mają obowiązek prowadzić osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą.

Podmioty te mają również możliwość prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy o rachunkowości (w przypadku osiągania przychodów wyższych niż 800 tys. euro rocznie mają wręcz taki obowiązek). Ponieważ jednak prowadzenie ksiąg rachunkowych jest dużo bardziej skomplikowane i bardziej kosztowne stąd też rzadko który przedsiębiorca dobrowolnie wybiera tę formę księgowania.

Cel

Głównym celem, który spełnić ma podatkowa księga przychodów i rozchodów (w skrócie pkpir) jest zapewnienie prawidłowego ustalenia dochodu (straty) i wysokości należnego podatku za rok podatkowy (oraz należnych zaliczek na podatek w jego trakcie).

Kto jeszcze?

Poza wspomnianymi wcześniej podmiotami obowiązek prowadzenia pkpir dotyczy również osób:

1) wykonujących działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia, zawartych na podstawie odrębnych przepisów,

2) prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli osoby te zgłosiły zamiar prowadzenia tych ksiąg,

3) duchownych, które zrzekły się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego.

Obowiązek prowadzenia pkpir mają również rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne bez zatrudnienia w nim pracowników, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz pracowników rolnych, którzy wykonują działalność gospodarczą, osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Jeżeli jednak łączny przychód z tej działalności gospodarczej nie przekracza 10 000 zł w roku podatkowym to księga ta prowadzona jest według uproszczonych zasad.

Kto nie?

Księgi nie prowadzą osoby, które:

1) opłacają podatek dochodowy w formach zryczałtowanych,

2) wykonują wyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym,

3) wykonują zawód adwokata wyłącznie w zespole adwokackim,

4) dokonują sprzedaży środków trwałych po likwidacji działalności.

Zwolnienie z prowadzenia księgi

W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, zwłaszcza takimi jak: rodzaj i rozmiar wykonywanej działalności, wiek oraz stan zdrowia, naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek podatnika może zwolnić go od obowiązku prowadzenia księgi, jak również od poszczególnych czynności z zakresu prowadzenia księgi.

Wniosek musi być złożony co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego zwolnienie miałoby być zastosowane, a w razie rozpoczęcia wykonywania działalności lub powstania obowiązku prowadzenia księgi w ciągu roku podatkowego – w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności lub powstania obowiązku prowadzenia księgi.

Udzielenie zwolnienia z prowadzenia pkpir jest decyzją uznaniową naczelnika urzędu skarbowego, stąd nawet jeżeli podatnik uważa że spełnia warunki do zwolnienia go z tego obowiązku może otrzymać decyzję odmowną. stąd nawet jeżeli podatnik uważa że spełnia warunki do zwolnienia go z tego obowiązku może otrzymać decyzję odmowną.

Mariusz Makowski

MamBiznes.pl

Komentarze

Avatar

Komentator

21 lipca 2008 Odpowiedz

Z artykułu dowiedzieliśmy się kto stosuje kpir, co jest celem prowadzenia kpir, ale nie dowiedzieliśmy się czym jest księga przychodów i rozchodów. Proponuję zmienić tytuł albo uzupełnić tekst.

Avatar

Lk_hc

18 września 2008 Odpowiedz

Bardzo trafna uwaga.

Avatar

7 stycznia 2010 Odpowiedz

Uwaga trafna a artykuł mizerny.

Avatar

krzysiek

24 marca 2010 Odpowiedz

To fakt. Artykuł nie na temat!

Komentarze

Pozostaw odpowiedź krzysiek Anuluj pisanie odpowiedzi

*
*