Niższe składki ZUS dla zakładających firmy

Preferencyjne składki ZUS w dużym stopniu ułatwiają start nowym przedsiębiorcom i pozwalają ograniczać koszty prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej przez pierwsze 24 miesiące. Kto jednak może się znaleźć w tak komfortowej sytuacji?

Składki te dotyczą przedsiębiorców, którzy rozpoczęli wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych od dnia 25 sierpnia 2005 r. Szczegóły ustalania zasad podlegania składkom preferencyjnym reguluje ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. nr 150, poz. 1248). Sprawa wydawałaby się prosta, ponieważ – jak widać – preferencjami w teorii objęci są nowi przedsiębiorcy. Diabeł jednak tkwi w szczegółach.

Kto z preferencji nie skorzysta?

Aby dokładnie naświetlić sytuację, warto spojrzeć na nią od strony tych, którym preferencje nie przysługują. Ze składek tych zatem nie skorzystają osoby, które:
– już prowadzą działalność gospodarczą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą;
– wykonują działalność gospodarczą dla byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Składki ZUS preferencyjne nie dotyczą również osób, które już prowadzą działalność lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia jej wykonywania:

– wykonywały działalność twórczą lub artystyczną;
– prowadziły działalność gospodarczą w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne bądź z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;
– były wspólnikami jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich;
– prowadziły niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty;
– współpracowały z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą.

Europejski biznes, polska ulga?

Warto wspomnieć o osobach, które rozpoczynają prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej na terenie Polski i podlegają ustawodawstwu polskiemu, a które wcześniej (ale w okresie po 30 kwietnia 2004 r.) prowadziły taką działalność na terenie innego państwa należącego do Unii Europejskiej. Osoby te nie są pozbawione prawa do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne ustalanych na zasadach preferencyjnych, ponieważ polskie ustawodawstwo nie było dla nich właściwe – działalność nie była prowadzona na terytorium Polski. Zastosowanie ma tu art. 14d Rozporządzenia 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego wobec pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i wobec członków ich rodzin przemieszczających się po terytorium Unii Europejskiej.

Składki ZUS preferencyjne – jaka podstawa?

Dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą po dniu 24 sierpnia 2005 r. i do których nie mają zastosowania wyżej wymienione wykluczenia podstawę składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności stanowi zadeklarowana kwota, która nie może być jednak niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, przykładowo w 2013 r. podstawa wynosi 480 zł, a poszczególne składki odpowiednio:
– emerytalna: 93,70 zł;

– rentowa: 38,40 zł;

– chorobowa: 11,76 zł;

– wypadkowa: 9,26 zł (przy założeniu, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób).

 

 

Anna Kalbarczyk, Specjalista ds. księgowości,

Twoja-ksiegowosc.pl

Komentarze

Avatar

jadzka

7 maja 2015 Odpowiedz

w 2015 ja przynajmniej się na to nie załapie bo coraz więcej takich info znajduję http://poradnik.wfirma.pl/-preferencyjne-stawki-zus-kto-nie-moze-z-nich-skorzystac

Komentarze

Pozostaw odpowiedź jadzka Anuluj pisanie odpowiedzi

*
*