PIT 2016: Jakie ulgi podatkowe dla firm?

Wielkimi krokami zbliża się ostateczny termin składania rozliczenia rocznego. Warto w związku z tym przyjrzeć się ulgom podatkowym. Niestety nie każdy właściciel własnego biznesu może skorzystać z dostępnych zwolnień, a tym samym obniżyć podatek należny fiskusowi.

Jakie ulgi dla przedsiębiorców w rozliczeniu 2016 roku? Fot. Andrzej Bogacz / Forum

Przedsiębiorcom przysługują różne zwolnienia oraz ulgi podatkowe w zależności od wybranej formy opodatkowania. Wśród nich możemy wyróżnić ulgi odliczane od przychodu, dochodu oraz podatku. Z największej ilości ulg mogą skorzystać osoby opodatkowane według zasad ogólnych. Mają one prawo do odliczenia wszystkich ulg jakie dotyczą osób zatrudnionych na umowę o pracę, jeśli oczywiście spełniają ich wymagania. Przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym, ryczałtem do przychodów ewidencjonowanych oraz będący na karcie podatkowej, nie mają już tak szerokiego wyboru. Nie mogą skorzystać z rozliczenia się z małżonkiem czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko. W tym miejscu należy również podkreślić, że termin ostatecznego rozliczenia przypadający na koniec kwietnia dotyczy osób rozliczających się na zasadach ogólnych oraz podatkiem liniowym.

Najwięcej ulg przy skali podatkowej

Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych, mogą skorzystać ze wszystkich ulg podatkowych przewidzianych dla osób fizycznych. Jedynym wymogiem jest spełnianie przepisów dotyczących danej ulgi. Dodatkowo mają prawo do rozliczania się wraz ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Właściciel firmy może skorzystać również m.in. z ulgi na internet. Przewidziana jest dla osób, które opłacają internet stacjonarny (bądź bezprzewodowy), a ich wydatki potwierdzone są na podstawie faktur lub rachunków. Odliczeń dokonuje się przez dwa kolejne lata, w kwocie faktycznie poniesionego wydatku, nie więcej niż 760 zł w danym roku podatkowym.

Kolejną ulgą, chętnie stosowaną przez podatników jest ulga na dzieci. Przysługuje ona na każde dziecko małoletnie wobec którego podatnik wykonuje władzę rodzicielską, które zamieszkiwało z podatnikiem a podatnik w stosunku do dziecka pełnił funkcję opiekuna prawnego lub nad którym podatnik sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. Ulgę mogą również odliczyć osoby, które na utrzymaniu posiadają dziecko pełnoletnie kontynuujące naukę bądź otrzymujące zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,w związku z wykonywaniem obowiązku alimentacyjnego lub sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej. W przypadku tej ulgi obowiązują miesięczne limity zarobów przypadających na jedno dziecko.

Inną formą odliczeń od dochodu są wszelkie ulgi związane z darowiznami na krwiodawstwo, działalność charytatywną, na kult religijny czy działalność pożytku publicznego. Przy czym odliczeniu podlega kwota faktycznie dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiącą 6% dochodu darczyńcy.

Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych mogą również skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Ulga ta przysługuje osobom, które poniosły wydatki z powodu uszczerbku na zdrowiu, a ich koszty nie zostały pokryte z innego funduszu dofinansowującego. Mogą z niej skorzystać zarówno niepełnosprawni, a w niektórych przypadkach również osoby, które się nimi opiekują.

Ulgą, z której mogą skorzystać właściciele własnego biznesu na jego rozwój jest – ulga na działalność badawczo -rozwojową. Polega na odliczaniu od podstawy opodatkowania części kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność B+R, tzw. kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się m.in. wynagrodzenie dotyczące pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, ekspertyzy, opinie, usługi doradcze oraz koszty uzyskania i utrzymania patentu. Dodatkowo przedsiębiorcy, którzy zamierzają skorzystać z ulgi, są obowiązani w prowadzonej ewidencji wyodrębnić koszty działalności B+R. Natomiast koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu wówczas, gdy nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie. Dodatkowo, prawo do ich odliczenia nie przysługuje przedsiębiorcy, który w danym roku podatkowym, prowadził firmę na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Należy oczywiście pamiętać, że przedsiębiorcy przysługuje również możliwość odliczenia od przychodu składek na ubezpieczenia społeczne. Natomiast od podatku – składek na ubezpieczenia zdrowotne, które płacone były w toku podatkowym bezpośrednio przez podatnika. Ulga dotyczy kwoty faktycznie zapłaconej składki, jednak nie więcej niż 7,75% podstawy jej wymiaru. Dodatkowo, w przypadku poniesienia straty, przedsiębiorca ma prawo obniżyć o jej wysokość dochód uzyskany z tego samego źródła przez okres pięciu kolejnych lat. Przy czym wysokość obniżenia przychodu w którymkolwiek z lat nie może przekroczyć 50% rozliczanej za dany rok straty. Podatnik odliczyć może też wydatki na zapłacone składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe.

Podatek liniowy nie sprzyja ulgom

Podatek liniowy jest formą opodatkowania opłacalną wyłącznie przy działalności osiągającej wysokie dochody. Jeśli przedsiębiorca szacuje, że jego dochód będzie wyższy niż 85 528 zł, lepiej nie rozliczać się według skali podatkowej, co wiązałoby się z zapłatą podatku w wysokości 32%. Zaletą tej formy jest jednolity podatek 19% oraz brak konieczności pamiętania o progach podatkowych. Niestety jego wadą jest brak możliwości skorzystania z większości ulg i odliczeń przewidzianych dla innych podatników min. ulgi na internet, rehabilitacyjnej czy ulgi rodzinnej. Jedyną ulgą, z której może skorzystać właściciel własnego biznesu jest ulga abolicyjna, która pozwala na unikniecie płacenia podwójnego podatku w sytuacji kiedy przedsiębiorca osiąga dodatkowe dochody z tytułu działalności gospodarczej wykonywanej poza granicami kraju. Przepisy określają dwie metody rozliczania dochodów z zagranicy – metoda zwolnienia z progresją, która zwalnia dochody z opodatkowania w Polsce (opodatkowane za granicą) oraz metoda proporcjonalnego odliczenia, przy której uzyskane dochody są opodatkowane w Polsce.

Dodatkowo jeśli przedsiębiorca dokonał wyboru opodatkowania liniowego, musi się liczyć z tym, że nie rozliczy się wraz z małżonkiem. Ograniczenie to dotyczy dochodów osiąganych z działalności gospodarczej, jak i innych dochodów podatnika.

Ustalony dochód z działalności gospodarczej podatnika korzystającego z opodatkowania podatkiem liniowym może zostać pomniejszony o określone w ustawie składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe. Natomiast od podatku ma prawo odliczenia składek na ubezpieczenia zdrowotne. Podobnie jak przy zasadach ogólnych przedsiębiorca ma również możliwość obniżenia uzyskanego dochodu o poniesioną stratę, przez okres pięciu kolejnych lat.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych a ulgi podatkowe

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą opodatkowania, w której podatek oblicza się od przychodów. Oznacza to, że nie są uwzględniane koszty jego uzyskania. Jeśli przedsiębiorca w swojej działalności osiąga przychody opodatkowane różnymi stawami, ryczałt ustalany jest oddzielnie dla poszczególnych przychodów według przypisanych im stawek. Natomiast przy kilku stawkach ryczałtu z jednej działalności, podział przychodów obowiązuje również przy dokonywaniu odliczeń w rocznej deklaracji podatkowej. Oznacza, to że wartość przysługujących ulg podatkowych należy odliczyć proporcjonalnie od każdego rodzaju przychodu. Ryczałtowcy mogą skorzystać z ulgi na internet, ulgi rehabilitacyjnej, ulgi na darowizny, a także z ulgi abolicyjnej. Nie mają natomiast możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej oraz rozliczenia się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecka.
Dodatkowo jeśli przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych, a który jest w trakcie odliczania straty, zmieni w tym czasie formę opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, ma prawo od obniżenia przychodu o wysokość straty, która nie została jeszcze odliczona od dochodu.

Z ulg nie skorzystasz przy karcie podatkowej

Karata podatkowa stanowi najprostszą formą opodatkowania. Przeznaczona jest dla osób wykonujących ściśle określone rodzaje działalności gospodarczej m.in. usługową, wytwórczo-usługową, handlową, wyłącznie na terytorium kraju. Z takiego rozwiązania przeważnie korzystają rzemieślnicy tj. szewc, tapicer, złotnik – jubiler, krawcowa, fryzjer, ślusarz. Niestety przedsiębiorcy, który wybrali taką formę opodatkowania muszą liczyć się z tym, że wyklucza ona możliwość skorzystania z ulg. Dodatkowo nie mogą oni rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Jedyną szansą dla podatników rozliczających się w formie karty podatkowej, na skorzystanie z ulg podatkowych, jest równoczesne osiąganie dochodu z innego źródła. Należy jednak pamiętać, że musi on być opodatkowany zgodnie z wymogami ustawowymi, a więc na zasadach ogólnych. Natomiast ulgi przysługują wyłącznie do wysokości dochodu uzyskiwanego z alternatywnego źródła.

Katarzyna Rostkowska
Bankier.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*