Karta podatkowa

Karta podatkowa jest najprostszą formą opłacania podatku dochodowego dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Wybierając tą formę nie musimy prowadzić ksiąg rachunkowych, co jest znaczącym ułatwieniem. Nie mamy także obowiązku składania zeznań podatkowych w ciągu roku. Możliwość skorzystania z tej formy ograniczona jest jednak zgodnie z przepisami tylko do niektórych rodzajów działalności gospodarczej.

Dla kogo karta?

Karta podatkowa przeznaczona jest przede wszystkim dla niewielkich zakładów usługowych, wytwórczo-usługowych i handlowych. Możemy nią opodatkować np. usługi zegarmistrzowskie, usługi tapicerskie czy usługi krawieckie), handel detaliczny, działalność gastronomiczną (bez możliwości sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%) i rozrywkową, usługi transportowe (prowadzenie taksówki), weterynaryjne, wolne zawody w zakresie ochrony zdrowia, częściowo także rolnictwo i inne.

Aby rozliczać się w formie karty podatkowej, musimy spełnić następujące warunki:

– działalność, którą chcemy prowadzić musi być wymieniona w załączniku nr 3 do Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne z dnia 20 listopada 1998. Ustawę możemy odnaleźć w Dzienniku Ustaw z
roku 1998 nr 144 pozycja 930.
– prowadząc działalność nie możemy korzystać z usług innych firm, a także
zatrudniać osób na umowę zlecenia i o dzieło do wykonywania prac związanych
z naszą działalnością. Bez przeszkód możemy natomiast zatrudniać osoby na umowę o pracę.
– współmałżonek nie może prowadzić działalności gospodarczej w tym samym zakresie co My. Dozwolone jest natomiast, aby współmałżonek pracował razem z nami, ale nie może on posiadać swojej firmy, której działalność jest taka sama jak Nasza lub się z nią pokrywa.
– nie możemy świadczyć usług i produkować dla innych firm. Pozostają Ci jedynie
odbiorcy indywidualni.

Aby sprawdzić czy biznes który planujemy rozpocząć można opodatkować kartą podatkową musimy zapoznać się poniższą tabelą(załącznikiem) pochodzącej z wspomnianej wcześniej ustawy. Szczególnie uważnie warto przeczytać wstęp do załącznika z tabelami. Jeżeli odnajdziemy tam Naszą działalność to możemy spokojnie szykować się do składania w urzędzie wniosku o rozliczanie się według karty podatkowej.

Składamy wniosek

Podstawową zaletą karty podatkowej jest uproszczona procedura stosowania i minimalne wymogi formalne do spełnienia. Decydując się na kartę jesteśmy zobowiązani do złożenia wniosku w tej sprawie w odpowiednim urzędzie skarbowym w terminie do 20 stycznia roku podatkowego. W przypadku uwzględnienia naszego wniosku urząd skarbowy wydaje decyzje w której ustala wysokość podatku w formie karty podatkowej odrębnie na każdy rok podatkowy. Wniosek (PIT-16) o przyznanie karty podatkowej kierujemy do naczelnika urzędu skarbowego jeszcze przed faktyczną rejestracją firmy. Od decyzji urzędu mamy prawo się odwołać do izby skarbowej w terminie 14 dni od doręczenia. Jeżeli otrzymaliśmy już pozytywną decyzję urzędu, a z jakiś przyczyn chcielibyśmy zrezygnować z tej formy opodatkowania to mamy do tego prawo pod warunkiem, że poinformujemy o naszych zamiarach podobnie jak w poprzednim wypadku w terminie 14 dni od doręczenia decyzji urzędu skarbowego.

W przypadku gdy w kolejnych latach nie planujemy rezygnacji z rozliczania się na zasadach karty podatkowej nie musimy o tym informować żadnej instytucji. Z początkiem nowego roku podatkowego urząd skarbowy prześle nam stosowną informację o wysokości stawki za dany rok.  

UWAGA! Nie mogą ponadto prowadzić innej pozarolniczej działalności gospodarczej, wolno im natomiast pracować na etacie i prowadzić gospodarstwo rolne oraz działalność artystyczną.  

Nie tylko przywileje

Decydując się na wybór karty podatkowej musimy liczyć się z pewnymi niedogodnościami. Rozliczając się w tej formie nie mamy bowiem prawa m.in. do odliczania strat, które ponieśliśmy prowadząc działalność. Ponadto karta podatkowa zobowiązuje nas do wydawania rachunków i faktur VAT na życzenie klientów a także do przechowywania ich kopii przez 5 lat. Jeżeli zatrudniamy pracowników to dodatkowym naszym obowiązkiem jest prowadzenie ewidencji zatrudnienia i karty przychodów pracowników. Jeżeli w naszej firmie zachodzą procesy, które powodują zmiany w warunkach opodatkowania kartą podatkową wówczas ciąży na nas obowiązek poinformowania o tym właściwego urzędu skarbowego. Jako podatnicy korzystający z karty podatkowej nie mamy tez prawa do ulg i odliczeń (wyjątkiem jest składka na powszechne ubezpieczenie zdrowotne).

Jak płacimy podatek?

Podatek jaki zapłacimy fiskusowi rozliczając się według karty podatkowej ustala właściwy urząd skarbowy. Wysokość podatku zależy od:

– rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,
– liczby zatrudnionych pracowników,
– miejscowości stanowiącej siedzibę firmy

Ustaloną przez urząd skarbowy kwotę podatku pomniejszoną o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne wpłacamy na rachunek lub w kasie urzędu do 7. dnia każdego miesiąca. Podatek płacimy za miesiąc poprzedni. Wyjątkiem jest grudzień ponieważ z racji końca roku kwotę podatku za ten miesiąc jesteśmy zobowiązani wpłacić do 28 grudnia. Rozliczając się na zasadach karty podatkowej nie składamy zeznania podatkowego, a zapłaconą i odliczoną kwotę składki zdrowotnej wykazujemy w rocznej deklaracji (PIT-16A). Deklarację tą, składamy w urzędzie skarbowym do 31 stycznia.

UWAGA! Więcej szczegółów dotyczących karty podatkowej możemy znaleźć w rozdziale 3 ustawy z 10.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Grzegorz Niewiadomy

MamBiznes.pl