Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Ryczałt ewidencjonowany

Zryczałtowany podatek dochodowy jest jedną z dostępnych form rozliczania się z fiskusem dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Ryczałt obliczany jest według stawek procentowych od osiągniętego przychodu. Podstawą do wyliczenia podatku, jaki zapłacimy fiskusowi rozliczając się na zasadach ryczałtu, są zapisy ewidencji przychodów, którą należy prowadzić. Stawki ryczałtu uzależnione są od rodzaju świadczonych usług.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych; Fot. Shutterstock/ Studio Harmony

Na czym polega ryczałt od przychodów ewidencjonowanych? 

Stawki ryczałtu, według których osoba prowadząca jednoosobową działalność będzie odprowadzać podatek, zależą od kilku czynników, a przede wszystkim od branży, w jakiej działa przedsiębiorca. Należy dodać, że nie każda działalność może rozliczać się z fiskusem tą formą opodatkowania. Listę branż, które mogą skorzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz wykaz aktualnie obowiązujących stawek ryczałtu można znaleźć w regulującej go ustawie.

Najprościej mówiąc, kwota podatku, którą zapłacisz, rozliczając się ryczałtem, jest wynikiem przemnożenia odpowiedniej stawki procentowej przez wielkość przychodu osiągniętego przez Twoją firmę. Kwota podatku należnego fiskusowi zależy od wielkości przychodu, a nie jak to ma miejsce w przypadku zasad ogólnych od dochodu. Podatek zapłacisz więc niezależnie od tego, czy Twoja działalność będzie przynosiła zyski czy straty. Wysokość stawek ryczałtu uzależniona jest od rodzaju działalności. W chwili obecnej mamy aż dziesięć stawek zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Aktualne stawki ryczałtu na rok 2022

W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stawki podatku wynoszą od 2 do 17%. Co ważne: dotyczą one sprzedaży konkretnych towarów lub usług. Ryczałt ewidencjonowany może wobec tego obejmować różne stawki w ramach jednej działalności gospodarczej. W ewidencji przychodów należy wskazać, jaką stawką ryczałtu jest objęta konkretna sprzedaż. Jeżeli natomiast podatnik nie prowadzi ewidencji w sposób umożliwiający określenie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla konkretnej działalności, należy stosować stawkę w wysokości 8,5%, chyba że konkretna działalność jest opodatkowana wyższą stawką, wówczas stosuje się wybraną wyższą stawkę.

W przypadku unikania wykazywania w ewidencji przychodów ewidencjonowanych, stawka sankcyjna nakładana przez kontrolujących firmę urzędników wynosi natomiast pięciokrotność stawki podstawowej dla wybranego typu działalności.

Oto stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych obowiązujące w 2022 roku:
2% Dotyczy przychodów ze sprzedaży pochodzących z własnej uprawy roślin, hodowli lub chowu w przypadku produktów zwierzęcych, przetwarzanych w sposób inny niż przemysłowy.
3% Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych obejmuje:
·       działalność gastronomiczną (z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%)
·       działalność usługową w zakresie handlu (nie dotyczy usług opodatkowanych według stawki 17% i 15%)
·       odpłatnego zbycia składników wykorzystywanych w działalności gospodarczej pod warunkiem, że następuje ono w terminie 6 lat od chwili wycofania.
5,50% Ta stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dotyczy:
·       przychodów z robót budowlanych, przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton, działalności wytwórczej,
·       prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych.
8,50% Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w tej wysokości mogą zastosować przedsiębiorcy odnotowujący przychód z:
·       działalności usługowej, w tym gastronomicznej z uwzględnieniem sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%
·       usług edukacyjnych
·       biblioteki, muzea, archiwa, instytucje kultury
·       wytwarzania wyrobów z materiału powierzonego przez osobę zamawiającą
·       prowizji uzyskanych na podstawie umowy komisu
·       prowizji na podstawie umowy o kolportaż prasy.
Ponadto do kwoty 100 tys. zł stawką 8,5% obejmuje się
·       przychody w ramach umów najmu, podnajmu, poddzierżawy oraz umów o podobnym charakterze (dotyczy umów nierozliczanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej)
·       świadczenie usług związanych z zakwaterowaniem
·       świadczenie usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych
·       badania naukowe i prace rozwojowe
·       wynajem i dzierżawę samochodów osobowych i furgonetek bez kierowcy, pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) bez kierowcy, środków transportu wodnego oraz środków transportu lotniczego bez załogi
·       własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
Po przekroczeniu progu 100 000 zł stawka podatku wynosi natomiast 12,5%.
10% Stawka dotyczy zakupu i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek.
12% O takim zryczałtowanym podatku dochodowym mogą pomyśleć przede wszystkim przedsiębiorcy czerpiacy przychód z:
·       wydawania pakietów oprogramowania systemowego, pakietów oprogramowania użytkowego, oprogramowania komputerowego pobieranego z internetu, gier komputerowych (z wyłączeniem publikowania gier komputerowych oraz z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie online)
·       doradztwa dotyczącego sprzętu komputerowego i oprogramowania, w tym w zakresie instalowania oprogramowania, zarządzania siedzią i systemami informatycznymi.
14% Takim ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych są objęte usługi w zakresie:
·       opieki zdrowotnej
·       architektoniczne, inżynierskie, badań i analiz technicznych
·       usługi w zakresie specjalistycznego projektowania
15% To najbardziej pojemna kategoria usług w zryczałtowanym podatku dochodowym. Obejmuje m.in.
pośrednictwo w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich
magazynowanie cieczy i gazów
sprzedaż miejsca reklamowego w wykazach i listach
usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją
usługi kulturalne i rozrywkowe
usługi reklamowe, usług badania rynku i opinii publicznej.
17% Najwyższym ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych objęte są osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu działalności osobistej w ramach wykonywania wolnych zawodów. Dotyczy to między innymi tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, rzeczników patentowych.

Ryczałt w kontekście Polskiego Ładu

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych stał się chętnie wykorzystywaną formą opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej zwłaszcza w kontekście Polskiego Ładu. Kilka grup przedsiębiorców, w tym osoby na samozatrudnieniu, może skorzystać z atrakcyjnych stawek podatku, dzięki czemu udaje się osiągnąć wymierne oszczędności. Dotyczy to przede wszystkim usług w zakresie sprzętu komputerowego i usług IT. Z 14% stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać również przedstawiciele zawodów medycznych, którzy w wielu przypadkach podejmują współpracę na zasadzie kontraktu.

Kolejną zaletą opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest zryczałtowana składka zdrowotna. O ile opłacając podatek dochodowy (na skali podatkowej lub podatek liniowy) jest ona uzależniona od dochodu, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych pozwala na jasne określenie, ile wyniesie pobierana co miesiąc opłata. Zależy wyłącznie od wysokości osiąganych w skali roku przychodów:

W 2022 roku składka zdrowotna na ryczałcie wynosi:

  • Do 60 000 zł – 335,94 zł;
  • Do 300 000 zł – 559,89 zł,
  • Przychód powyżej 300 000 zł – 1007,81 zł.

Dla kogo ryczałt?

Z opodatkowania na zasadach ryczałtu możesz skorzystać, jeśli jesteś osobą fizyczną  prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą. Forma ta dostępna jest również dla spółek cywilnych osób fizycznych oraz spółek jawnych osób fizycznych. Na ryczałt możesz się zdecydować gdy:

– prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą – w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskano przychody w wysokości nieprzekraczającej 250 000 €
– w przypadku podatników rozliczanych kwartalnie limit wynosi 25 000 €

– rozpoczynasz wykonywanie działalności gospodarczej w roku podatkowym i nie korzystasz z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów.

Przekroczenie limitu

Jeżeli przychody z Twojej działalności przekroczyły 250 000 euro, to prawo do opodatkowania w formie ryczałtu tracisz od następnego roku.

Przekraczając poziom 250 000 euro przychodów, nie masz możliwości decyzji, którą z form opodatkowania na zasadach ogólnych wybrać. Jak wiadomo zasady ogólne dają możliwość rozliczania się według skali podatkowej lub płacąc 19 proc. podatek liniowy. W tym przypadku nie przewidziano jednak możliwości dokonania wyboru i jedyną dostępną formą jest skala podatkowa. Dlaczego więc odpada podatek liniowy? Przyczyna jest prosta.

Decydując się na 19 proc. podatek liniowy, jesteś zobowiązany do dnia 20 stycznia danego roku podatkowego złożyć stosowne oświadczenie naczelnikowi danego urzędu skarbowego o zmianie formy opodatkowania. W przypadku gdy przekroczenie kwoty progowej przychodów następuje zazwyczaj po tej dacie, oczywiste jest, że automatycznie tracisz możliwość wyboru podatku liniowego jako formy rozliczania się z fiskusem.

Ryczałt w pigułce

– kwota podatku zależy od wielkości przychodu, liczona jest jako procent od przychodów – podatek płacimy również gdy firma wypracowała stratę

– z ryczałtu możesz skorzystać, gdy w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskano przychody w wysokości nieprzekraczającej 250 000 €

– w chwili obecnej mamy dziesięć stawek ryczałtu: od 2% do 17%

– nie ma możliwości wspólnego opodatkowania z małżonkiem

– podatnicy rozliczający się ryczałtem są zobowiązani do prowadzenia ewidencji przychodów i wyposażenia oraz wykazu środków trwałych

– zaliczki na podatek wpłaca się do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto podlegający opodatkowaniu przychód.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
Ula 23 sie 2023 (11:11)

Jezu tyle się zmieniło, naprawdę w księgowości non stop coś się zmienia. Żeby być na bieżąco trzeba brać udział w szkoleniach np. w ADN akademii. tylko nikt nie gwarantuje, że ogarniesz szkolenie a wyjdziesz z niego i bach następna zmian. EH