Ryczałt ewidencjonowany

Zryczałtowany podatek dochodowy jest jedną z dostępnych form rozliczania się z fiskusem dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Ryczałt obliczany jest według stawek procentowych od osiągniętego przychodu. Podstawą do wyliczenia podatku, jaki zapłacimy fiskusowi rozliczając się na zasadach ryczałtu, są zapisy ewidencji przychodów, którą należy prowadzić. Stawki ryczałtu uzależnione są od rodzaju świadczonych usług.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych; Fot. Shutterstock/ Studio Harmony

Na czym polega ryczałt od przychodów ewidencjonowanych? 

Stawki ryczałtu, według których osoba prowadząca jednoosobową działalność będzie odprowadzać podatek, zależą od kilku czynników, a przede wszystkim od branży, w jakiej działa przedsiębiorca. Należy dodać, że nie każda działalność może rozliczać się z fiskusem tą formą opodatkowania. Listę branż, które mogą skorzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz wykaz aktualnie obowiązujących stawek ryczałtu można znaleźć w regulującej go ustawie.

Najprościej mówiąc, kwota podatku, którą zapłacisz, rozliczając się ryczałtem, jest wynikiem przemnożenia odpowiedniej stawki procentowej przez wielkość przychodu osiągniętego przez Twoją firmę. Kwota podatku należnego fiskusowi zależy od wielkości przychodu, a nie jak to ma miejsce w przypadku zasad ogólnych od dochodu. Podatek zapłacisz więc niezależnie od tego, czy Twoja działalność będzie przynosiła zyski czy straty. Wysokość stawek ryczałtu uzależniona jest od rodzaju działalności. W chwili obecnej mamy aż dziesięć stawek zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Aktualne stawki ryczałtu na rok 2022

W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stawki podatku wynoszą od 2 do 17%. Co ważne: dotyczą one sprzedaży konkretnych towarów lub usług. Ryczałt ewidencjonowany może wobec tego obejmować różne stawki w ramach jednej działalności gospodarczej. W ewidencji przychodów należy wskazać, jaką stawką ryczałtu jest objęta konkretna sprzedaż. Jeżeli natomiast podatnik nie prowadzi ewidencji w sposób umożliwiający określenie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla konkretnej działalności, należy stosować stawkę w wysokości 8,5%, chyba że konkretna działalność jest opodatkowana wyższą stawką, wówczas stosuje się wybraną wyższą stawkę.

W przypadku unikania wykazywania w ewidencji przychodów ewidencjonowanych, stawka sankcyjna nakładana przez kontrolujących firmę urzędników wynosi natomiast pięciokrotność stawki podstawowej dla wybranego typu działalności.

Oto stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych obowiązujące w 2022 roku:
2% Dotyczy przychodów ze sprzedaży pochodzących z własnej uprawy roślin, hodowli lub chowu w przypadku produktów zwierzęcych, przetwarzanych w sposób inny niż przemysłowy.
3% Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych obejmuje:
·       działalność gastronomiczną (z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%)
·       działalność usługową w zakresie handlu (nie dotyczy usług opodatkowanych według stawki 17% i 15%)
·       odpłatnego zbycia składników wykorzystywanych w działalności gospodarczej pod warunkiem, że następuje ono w terminie 6 lat od chwili wycofania.
5,50% Ta stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dotyczy:
·       przychodów z robót budowlanych, przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton, działalności wytwórczej,
·       prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych.
8,50% Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w tej wysokości mogą zastosować przedsiębiorcy odnotowujący przychód z:
·       działalności usługowej, w tym gastronomicznej z uwzględnieniem sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%
·       usług edukacyjnych
·       biblioteki, muzea, archiwa, instytucje kultury
·       wytwarzania wyrobów z materiału powierzonego przez osobę zamawiającą
·       prowizji uzyskanych na podstawie umowy komisu
·       prowizji na podstawie umowy o kolportaż prasy.
Ponadto do kwoty 100 tys. zł stawką 8,5% obejmuje się
·       przychody w ramach umów najmu, podnajmu, poddzierżawy oraz umów o podobnym charakterze (dotyczy umów nierozliczanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej)
·       świadczenie usług związanych z zakwaterowaniem
·       świadczenie usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych
·       badania naukowe i prace rozwojowe
·       wynajem i dzierżawę samochodów osobowych i furgonetek bez kierowcy, pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) bez kierowcy, środków transportu wodnego oraz środków transportu lotniczego bez załogi
·       własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
Po przekroczeniu progu 100 000 zł stawka podatku wynosi natomiast 12,5%.
10% Stawka dotyczy zakupu i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek.
12% O takim zryczałtowanym podatku dochodowym mogą pomyśleć przede wszystkim przedsiębiorcy czerpiacy przychód z:
·       wydawania pakietów oprogramowania systemowego, pakietów oprogramowania użytkowego, oprogramowania komputerowego pobieranego z internetu, gier komputerowych (z wyłączeniem publikowania gier komputerowych oraz z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie online)
·       doradztwa dotyczącego sprzętu komputerowego i oprogramowania, w tym w zakresie instalowania oprogramowania, zarządzania siedzią i systemami informatycznymi.
14% Takim ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych są objęte usługi w zakresie:
·       opieki zdrowotnej
·       architektoniczne, inżynierskie, badań i analiz technicznych
·       usługi w zakresie specjalistycznego projektowania
15% To najbardziej pojemna kategoria usług w zryczałtowanym podatku dochodowym. Obejmuje m.in.
pośrednictwo w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich
magazynowanie cieczy i gazów
sprzedaż miejsca reklamowego w wykazach i listach
usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją
usługi kulturalne i rozrywkowe
usługi reklamowe, usług badania rynku i opinii publicznej.
17% Najwyższym ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych objęte są osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu działalności osobistej w ramach wykonywania wolnych zawodów. Dotyczy to między innymi tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, rzeczników patentowych.

Ryczałt w kontekście Polskiego Ładu

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych stał się chętnie wykorzystywaną formą opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej zwłaszcza w kontekście Polskiego Ładu. Kilka grup przedsiębiorców, w tym osoby na samozatrudnieniu, może skorzystać z atrakcyjnych stawek podatku, dzięki czemu udaje się osiągnąć wymierne oszczędności. Dotyczy to przede wszystkim usług w zakresie sprzętu komputerowego i usług IT. Z 14% stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać również przedstawiciele zawodów medycznych, którzy w wielu przypadkach podejmują współpracę na zasadzie kontraktu.

Kolejną zaletą opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest zryczałtowana składka zdrowotna. O ile opłacając podatek dochodowy (na skali podatkowej lub podatek liniowy) jest ona uzależniona od dochodu, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych pozwala na jasne określenie, ile wyniesie pobierana co miesiąc opłata. Zależy wyłącznie od wysokości osiąganych w skali roku przychodów:

W 2022 roku składka zdrowotna na ryczałcie wynosi:

  • Do 60 000 zł – 335,94 zł;
  • Do 300 000 zł – 559,89 zł,
  • Przychód powyżej 300 000 zł – 1007,81 zł.

Dla kogo ryczałt?

Z opodatkowania na zasadach ryczałtu możesz skorzystać, jeśli jesteś osobą fizyczną  prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą. Forma ta dostępna jest również dla spółek cywilnych osób fizycznych oraz spółek jawnych osób fizycznych. Na ryczałt możesz się zdecydować gdy:

– prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą – w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskano przychody w wysokości nieprzekraczającej 250 000 €
– w przypadku podatników rozliczanych kwartalnie limit wynosi 25 000 €

– rozpoczynasz wykonywanie działalności gospodarczej w roku podatkowym i nie korzystasz z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów.

Przekroczenie limitu

Jeżeli przychody z Twojej działalności przekroczyły 250 000 euro, to prawo do opodatkowania w formie ryczałtu tracisz od następnego roku.

Przekraczając poziom 250 000 euro przychodów, nie masz możliwości decyzji, którą z form opodatkowania na zasadach ogólnych wybrać. Jak wiadomo zasady ogólne dają możliwość rozliczania się według skali podatkowej lub płacąc 19 proc. podatek liniowy. W tym przypadku nie przewidziano jednak możliwości dokonania wyboru i jedyną dostępną formą jest skala podatkowa. Dlaczego więc odpada podatek liniowy? Przyczyna jest prosta.

Decydując się na 19 proc. podatek liniowy, jesteś zobowiązany do dnia 20 stycznia danego roku podatkowego złożyć stosowne oświadczenie naczelnikowi danego urzędu skarbowego o zmianie formy opodatkowania. W przypadku gdy przekroczenie kwoty progowej przychodów następuje zazwyczaj po tej dacie, oczywiste jest, że automatycznie tracisz możliwość wyboru podatku liniowego jako formy rozliczania się z fiskusem.

Ryczałt w pigułce

– kwota podatku zależy od wielkości przychodu, liczona jest jako procent od przychodów – podatek płacimy również gdy firma wypracowała stratę

– z ryczałtu możesz skorzystać, gdy w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskano przychody w wysokości nieprzekraczającej 250 000 €

– w chwili obecnej mamy dziesięć stawek ryczałtu: od 2% do 17%

– nie ma możliwości wspólnego opodatkowania z małżonkiem

– podatnicy rozliczający się ryczałtem są zobowiązani do prowadzenia ewidencji przychodów i wyposażenia oraz wykazu środków trwałych

– zaliczki na podatek wpłaca się do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto podlegający opodatkowaniu przychód.

Komentarze

Avatar

Kamil

13 sierpnia 2008 Odpowiedz

Ciekawi mnie, jaki % trzeba będzie zapłacić, gdy firma wypracuje stratę.

Avatar

Heniu

25 sierpnia 2008 Odpowiedz

Jest napisane wyraźnie, że podatek płacimy od przychodu więc strata nie ma tu nic do rzeczy.

Avatar

Lk_hc

18 września 2008 Odpowiedz

Kamil Umiejętność czytania ze zrozumieniem LEŻY, albo komentujesz artykuł którego nie czytałeś.

Avatar

Lk_hc

18 września 2008 Odpowiedz

Jest jeszcze opcja że nie odróżniasz pojęć dochód od przychód. Tu łatwo się semantycznie walnąć, faktycznie.
Przychód (od którego płaci się ryczałt) to kasa, która wpłynęłą do Ciebie nie pomniejszona o koszty jej uzyskania. Czyli np: Sprzedałeś komuś bluze za 200zł. – jest to przychód. Ale za bluze w hurtowni zapłaciłeś 100zł, więc dochód z transakcji to 200 – 100 = 100zł. Przy ryczałcie podatek płacisz od przychodu więc od 200zł. Przy skali (pomijając próg – to tylko przykład) zapłaciłbyś podatek od zysku czyli od 100zł. Problem z ryczłtem jest taki: co jeśli bluzy okażą się niewypałem i będziesz je musiał sprzedać „po kosztach” np w promocji za 80zł. Wtedy płacisz ryczał do 80zł a przy skali nie zapłaciłbyś nic bo nie masz dochodu (jest ujemny).

Avatar

baart

3 listopada 2008 Odpowiedz

Witam,

jaka stawka ryczałtu (20%, 17%, 8,5%, 5,5%, 3%) zaplace w firmie ktora dziala w branzy internetowej (produkcja stron internetowych, hosting, pozycjonowanie)

Z gory dziekuje za odpowiedz

Pozdrawiam

Avatar

RT68P

16 listopada 2008 Odpowiedz

PKD 8810 JAKI PODATEK RYCZALTU

Avatar

K5TWN

3 lutego 2009 Odpowiedz

jaka stawka ryczałtu zapłacę w firmie która swiadczy usługi naprawcze opon i także sprzedaje opony

Avatar

Lili:*:**::D

2 marca 2009 Odpowiedz

Według mnie ryczałt powinni wycofac!!! 🙂 Hehe
Buziam wszystkich i pozdrawim moją ciocie z Gaci 😀 :*:*:*

Avatar

KAZAMIERZ25

13 maja 2009 Odpowiedz

JAKI%ZAPLACE JEZELI WYKONUJE USLUGI BUDOWLANE? PROSZE OODPOWIEDZ

Avatar

dm

4 czerwca 2009 Odpowiedz

usługi budowlone 5 %

Avatar

milva

10 czerwca 2009 Odpowiedz

czy ktos sie orientuje jaki ryczalt bedzie przy sprzedazy swojego ebooka przez internet?

Avatar

Agnieszka

17 czerwca 2009 Odpowiedz

Mam pytanko:
Na jakie konto (chodzi mi pod jakim opisem) wpłacamy ryczałt od przych. e.??

Bo tam jest tyle opisów ,że sama już nie wiem gdzie mam to zapłacić ;/

Avatar

BUD

29 czerwca 2009 Odpowiedz

Czy określenie rodzaju działalności jako (PKD 74.20.A)”Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego” stanowi o wyłączeniu firmy z możliwości rozliczania się na zasadzie ryczałtu?

Avatar

kasia

1 lipca 2009 Odpowiedz

pod jakim symbolem podklasy PKD sa usługi krawieckie

Avatar

anna

8 lipca 2009 Odpowiedz

jaki % zapłacę jeżeli sprzedaję używane ubrania. Z góry dziękuję za podpowiedź.

Avatar

Siorbąć_Żwirem

11 lipca 2009 Odpowiedz

Ubrania? Hmm to zapewne zależy od tego kto je nosił, jeśli Michael Jackson to zapewne maksymalną stawkę a jeśli Lepper dajmy na to, to zapewne minimalną.

Avatar

Maja

21 sierpnia 2009 Odpowiedz

Mam pytanie doczytałam się że ryczałt ewidencjonowany płacimy nawet wtedy gdy firma osiągnie stratę. Co to znaczy? Czy mam płacić podatek jeśli np.mam przychód 2000,00 – 104.08 skł. ZUS = 1896 x 8,5 % = 161,12 – 193,10 Zdrow. to wychodzi /-/ 31,94. Prosze o podpowiedź.

Avatar

Mika

21 sierpnia 2009 Odpowiedz

Proszę o pomoc. W lipcu nie miałam przychodu i wobec tego czy w sierpniu przychód mogę pomniejszyć o składki ZUS za lipiec i sierpień i podatek o zdrowotne za lipiec i sierpień, czy też tylko za sierpień?

Avatar

Happy Day

29 sierpnia 2009 Odpowiedz

Nie pomniejszasz ryczałtu o składki zus, tylko przychód i dopiero wtedy mnożysz x 8,5%

Avatar

Happy Day

29 sierpnia 2009 Odpowiedz

Do było do Maji

Avatar

edi

17 września 2009 Odpowiedz

Proszę o info (chcę zacząć działalność i nie mam zbytnio pojęcia o ryczalcie i kasach fiskalnych. Czy stawka za sprzedaż farb samochodowych to jest 3 % jak za handel czy 8,5 ?
Ponadto jak ewidencjonować obroty dla osob fizycznych nie prowadzących działaności gosp. zeby wykazac ze nie mam obowiązku mieć kasy fiskalnej. I jeszcze jedno czy wogóle lakiery samochodowe zalicza się do sprzedazy akcesoriów do pojazdów mechanicznych??? (bo wówczas kasa jest obowiązkowa) proszę o pomoc

Avatar

xenna

8 października 2009 Odpowiedz

Czy będąc na ryczałcie mogę być jednocześnie Vat-owcem?

Avatar

maciuś

12 października 2009 Odpowiedz

Witam. Zakładam działalność ryczałtową i mam pytanie :
Jak się ewidencjonuje ryczałt. Trzeba jakieś książki? i wpisywać coś do nich? Czy wystarczy chować faktury do teczki?

I płacąc ryczałt do skarbówki, wypełniam jakiś PIT? czy ide na pocztę i wpłacam 5,5% od faktury którą wystawiłem za usługę budowlaną?ufff. było tego trochę ale to są nierozwiane wątpliwości.

Avatar

DD

26 października 2009 Odpowiedz

Witam.
jeśli przychód wyniesie 2500zł x 8,5% daje 212,5zł podatku, a składka zdrowotna wynosi 224zł, wtedy co? Nic nie płace?

Avatar

IK

30 października 2009 Odpowiedz

Składka zdr.wynosi 224,24 ale odliczeniu podlega 193,10, wiec podatku bedzie do zapłaty 19zł

Avatar

DD

6 listopada 2009 Odpowiedz

Dzięki IK
Mam jeszcze jedno pytanie, czy montaż rolet okiennych materiałowych wewnętrznych można podciagnąc pod ryczałt, jeśli tak jaki % i czy potrzebna jest kasa fiskalna?

Avatar

mariusz

7 listopada 2009 Odpowiedz

Jaka stawka podatku będzie mnie obowiązywała w ryczałcie?
działalność – naprawa sprzętu komputerowego.

Avatar

JANUSZ

20 listopada 2009 Odpowiedz

PROWADZE RYCZAŁT I DOPIERO DOWIADUJE SIE O EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH.. JEZU, CO TO? JAK TO WPISYWAĆ?????? JAK OTWIERAŁEM FIRME TO PYTAŁEM W SKARBÓWCE O WSZYSTKO CO MUSZĘ EWIDENCJONOWAĆ I O TYM NIE BYŁO ANI SŁOWA!!

Avatar

Bartek

23 listopada 2009 Odpowiedz

witam. prowadze firme remontowa i jestem na ryczalcie. Place tylko zdrowotne do zusu. zarobilem za robote w miesiacu 2000 brutto. ile od tego place podatku i czy w ogole place ? czekam na odpiwiedz.

Avatar

Kuba

23 listopada 2009 Odpowiedz

witajcie. chce otworzyc wlasna dzialalnosc i skorzystac z dofinansowania z PUP. Urzad pracy bedize chcial tylko faktury czy rowniez bedzie chcial zobaczyc ten zakupiony sprzet ? czy firma musi uzyskiwac jakies dochody w miesiacu ? musze jakies zeznania przedstawiac ? a co jesli niemam zlecen i nie zarobilem nic ? oplacam zus i moge nie miec dochodow ??

Avatar

alex

27 listopada 2009 Odpowiedz

czesc sluchajcie czy moge zawiesic dzialalnosc na dwa miesiace bedac na ryczalcie

Avatar

to ja ;)

29 listopada 2009 Odpowiedz

pewno ze mozesz 😉 o ile nie korzystales z dofinansowania zeby ta dzialalnosc otworzyc 😉

Avatar

Grzecho

30 listopada 2009 Odpowiedz

witam. Chcę otworzyć własną działalność : kupywałbym odzież i chemie w hurtie a sprzedawałbym na placu. Czy muszę mieć kasę fiskalną i czy opłacalny jest ryczałt i jaki to byłby % , czy inny jakiś .
Proszę o radę i z góry dziękuję:).

Avatar

TYGRYSEK ŚL.

8 grudnia 2009 Odpowiedz

MAM PYTANIE.CZY W 2010 R.MOGĘ ZOSTAC RYCZAŁTOWCE JEŻELI W 2008R. DO GRUDNIA PRACOWAŁEM W FIRMIE DLA KTÓREJ CHCĘ ŚWIADCZYC USŁUGI?

Avatar

Piotrek

10 grudnia 2009 Odpowiedz

Witam. Chciałem zapytać, jak to jest. Prowadzę działalność od połowy października. Firma nie przyniosła jak do tej pory żadnych zysków. Generalnie przychód zerowy. Czy jestem zobowiązany do comiesięcznego informowania skarbówkę o tego typu rzeczach (jakieś rozliczenie zerowe)? Pozdrawiam

Avatar

robert

19 grudnia 2009 Odpowiedz

mam 3% podatku od sprzedazy limit na krusie wynosi 2800 podatku czli moge sprzedac na 90 000 zl czy sa jakies ograniczenia zeb byc na krusie

Avatar

Pomorze

29 grudnia 2009 Odpowiedz

Prowadzę działalnośc gospodarczą wykonywanie projektów i kosztorysów budowlanych, jestem Vatowcem, płacę podatek liniowy, do tej pory prowadzę księgę przychodów i rozchodów, czy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą mogę od 2010 roku (po dokonaniu do 20 stycznia 2010 roku zgłoszenia do Urzędu Skarbowego) przejśc na opłacanie zryczałtowanego podatku dochodowego (5,5% jak w przypadku wykonywania robót budowlanych, obrót osiągnąłem w 2009 roku około 200.000 złotych)?

Avatar

AM

5 stycznia 2010 Odpowiedz

mam 3% podatku,slyszalam ze nie moge przekroczyc 12 000 w pierwszym roku prowadzenia dzialalnosci,czy to prawda??bardzo prosze o odp

Avatar

Tomasz

6 stycznia 2010 Odpowiedz

może mi ktoś napisać jaki będzie procent podatku do 52.29C ? dzięki z góry

Avatar

Jaga

12 stycznia 2010 Odpowiedz

Do Piotrka:
Ryczał płacisz do 20 każdego kolejnego miesiąca, nie wypełniając żadnych formularzy, do 31.01 wypełniasz PIT-28 i PIT-28A, jest to zeznanie roczne i tam ujmujesz przychody z całego roku. I tak jak ktoś pisał wcześniej, należy odróżnić przychód od zysku, to podstawa w ryczałcie.

Avatar

Jaga

12 stycznia 2010 Odpowiedz

Tomasz:
Nie bardzo rozumiem Twoje pytanie???? Ryczałcie trzeba określić rodzaj działalności-dzięki temu określisz stawkę jaką masz do zapłacenia, ale odliczasz także składki na ubezpieczenie społeczne i 7,75% podstawy zdrowotnego

Zapisze to tak:
(Przychód – skł. na ubezp. społeczne) x np. 5,5% – 7,75% podst. zdrowotnego

Avatar

Kati

13 stycznia 2010 Odpowiedz

Witam !czy ktoś może mi powiedzieć jaki procent bede płaciła majac założona działalność usługowa do opieki?

Avatar

arek

14 stycznia 2010 Odpowiedz

do Roberta!
dzis przerabialem ten temat bo chce przejsc na krus ale to nie takie proste .jesli juz tam jestes to dobrze myslisz musisz pilnowac wysokosci zaplaconego podatku w poprzednim roku tak aby Ci nie przekroczyl „kwoty granicznej”.Troche to trudne ale jak jestes na 3% to pewnie dasz rade.Innych haczykow chyba tam nie ma..Pamietaj tez o ze jesli nie jestes vatowcem to teraz jest prog 100 tys pln a za rok 150 .Gorzej bo spada prog przychodów ryczałtowca ( teraz chyba 100 tys Eur ) ale to Ci nie grozi jak rozumiem.Jakbys mial jakis patent na wejscie w krus i prowadzenie odrazu dzialanosci to napisz bo teraz musialbym sie 3 lata oplacac zeby móc wystartowac z dzialanoscia..

Avatar

arek

14 stycznia 2010 Odpowiedz

..wogóle jak macie jakis patent na obejscie tego dziadowskiego zus-u to napiszcie.PS o zatrudnieniu na Wyspach juz słyszałem

Avatar

Danuta B.

20 stycznia 2010 Odpowiedz

Jestem nie dorozwinieta i mam problem z tym ryczaltem czy moze ktos dokladnie wytlumaczyc jak rozliczyc 3 &centowy ryczalt na koniec roku. Czy rozliczac od wkładu + zarobek czy od samego wkładu
Z szacunkiem Danuta B.

Avatar

Danuta Bednarz

20 stycznia 2010 Odpowiedz

mam problem z tym ryczaltem czy moze ktos dokladnie wytlumaczyc jak rozliczyc 3 &centowy ryczalt na koniec roku. Czy rozliczac od wkładu + zarobek czy od samego wkładu Z szacunkiem Danuta B.

Avatar

pan pikus

21 stycznia 2010 Odpowiedz

mozliwe ze patentem bedzie zatrudnienie osoby niepelnosprawnej naj. z 1 grupa o ile kogos jeszcze zatrudniasz, lub znalesc osobe ktorej brakuje do emerytury/renty a nie moze znalesc pracy itd. takie osoby ida na wszystko, kombinuj

Avatar

Magda

27 stycznia 2010 Odpowiedz

czy to prawda,ze przy działalnosci jednoosobowej wykonujac usługi budowlane dla jednego kontrahenta nie mozna byc na ryczałcie 5,5%?

Avatar

Może będę budowlańcem

2 lutego 2010 Odpowiedz

Magda, skąd taka informacja ?

Avatar

Jaro

14 lutego 2010 Odpowiedz

Jaką stawkę ( 20%,17%,8,5% czy inną) zapłacę za prowadzenie usług taxi? Będę wdzięczny za podpowiedź.

Avatar

jancio

17 lutego 2010 Odpowiedz

witam, jestem na ryczałcie, w styczniu i lutym mam przychód a w marcu nie będzie (ale składki zus będą płacone). W związku z tym mam pytanie: czy przychody i składki zus liczy sie narastająco w kolejnych miesiącach czy każdy miesiąc odrębnie ? Pozdrawiam Janek

Avatar

Slawi

17 lutego 2010 Odpowiedz

witam, jestem przedsiembiorcą w branży budowlanej i mam pytanko odnośnie tego czy i w jakiej wysokości muszę uiszczać podatek będąc na ryczłcie lecz nie uzyskałem żadnego dochodu ponieważ sezon zimowy jest okresem martwym dlatego typu działalności i chciałbym zaznaczyć że środki na otwarcie firmy uzyskałem z PUP i jestem zmuszony do płacenia składek ZUS. Propszę o wskazówki:)

Avatar

paweł

9 marca 2010 Odpowiedz

witam chciałbym się dowidzieć która stawka podatku jest przyporządkowana danej działalności

Avatar

Norbi

12 marca 2010 Odpowiedz

Witam, proszę o podpowiedź jaką stawkę ryczałtu przyjąć dla dz. handlowej, a może inaczej to podciągnąć.
Chcę kupować elementy, składać je i sprzedawać jako gotowy produkt na FV. Czy takie coś podpadnie pod ryczałt? A jeśli tak, to jaka będzie stawka?
Czy kilka typów działalności można łączyć? Np. to co powyżej i konsulting / projektowanie stron / prowadzenie witryny, itp.

Z gory dzieki za pomoc.

Avatar

ALA

12 marca 2010 Odpowiedz

prowadzę działalność gospodarczą jestem na ryczałcie8.5%Czy mogę zatrudnić męża na umowę o dzieło?I jaką stopę procentową ma umowa o dzieło????POMOCY!!!

Avatar

as

19 marca 2010 Odpowiedz

ryczalt powinni wycowac

Avatar

ping-pong

19 marca 2010 Odpowiedz

to nie mozliwe

Avatar

STEN320

23 marca 2010 Odpowiedz

KTO ODPOWIADA?

Avatar

Hellmut

27 marca 2010 Odpowiedz

Proszę o pomoc.
Pracuję w firmie na pełen etat zatrudniony jestem na umowę o pracę.
Mam zamiar założyć działalność gospodarczą i w weekendy zajmować się dodatkowo drobnym handlem.
Czy dobrze rozumuję, że do ZUS płacę tylko składkę zdrowotną?
Składkę na ubezpieczenie społeczne płaci mój pracodawca…czy dobrze rozumuję, że obliczając podatek od przychodu powiedzmy z 3000 zł 3% = 90zł podatku który pomniejszam o kwotę ubezp. społecznego które płaci mój szef w pracy…czyli w zasadzie w tej sytuacji nie płacę ZUSowi nic?

Avatar

Hellmut

31 marca 2010 Odpowiedz

Dokształciłem się … cofam głupie pytanie

Avatar

Mario

31 marca 2010 Odpowiedz

Czy są jakieś ograniczenia we współpracy z obecnym pracodawcą, pracując jednocześnie u niego na etacie i prowadząc działalność działalność gospodarczą.

Avatar

Mario

1 kwietnia 2010 Odpowiedz

Chodzi mi konkretnie o kupowanie od niego (pracodawcy) towaru i odsprzedawaniu go we własnym zakresie.

Avatar

ami

4 kwietnia 2010 Odpowiedz

cos ostatnio nikt nie odpowiada na zadawane pytania….jednak i ja sprobuje zaczerpnac porady….moj tata jest na rencie i zaklada dzial.gosp. w styczniu 2008 weszla ustawa mowiaca o tym ze rencisci prowadzacy dzalalnosc musza oplacac caly zus. czy cos sie w tej sprawie zmienilo??? i czy bedac na ryczalcie i swiadczac uslugi mozna wystawiac FV nie bedac jednoczesnie vatowcem czy wystawiac mozna jedynie rachunki??? z gory dzieki

Avatar

Kaolgaunt

23 kwietnia 2010 Odpowiedz

Wynajmuję lokal na ryczałcie 8,5%, ale będę musiał rozwiązać umowę z najemcą, czy muszę o tym informować fiskusa, jeśli tak, to w jaki sposób i w jakim terminie? Proszę o pomoc.

Avatar

maja

3 maja 2010 Odpowiedz

czym w rozliczeniu podatkowym różni się przychód od zysku ?

Avatar

~david

2 czerwca 2010 Odpowiedz

czy przychody i składki zus liczy sie narastająco w kolejnych miesiącach czy każdy miesiąc odrębnie ?

Avatar

david

2 czerwca 2010 Odpowiedz

czy przychody i składki zus liczy sie narastająco w kolejnych miesiącach czy każdy miesiąc odrębnie ?
Firma ryczałt 3%

Avatar

lawinka

16 czerwca 2010 Odpowiedz

ami – tak, rencista musi płacić cały zus ale może się starać w PFRON o refundację składek społecznych. Nei będąc vatowcem można wystawiać jedynie rachunki.

Kaolgaunt – nie musisz zawiadamiać.

Maja – przychód to jest to co otrzymujesz jako zapłatę od kontrahentów. Zysk to Przychód minus koszty (czyli minus to co ty płacisz dostawcom).

david – narastająco w danym roku podatkowym

Avatar

ewa

21 czerwca 2010 Odpowiedz

co muszę zro

Avatar

tomek

21 czerwca 2010 Odpowiedz

jeśli założyłem działalność na ryczałcie 8,5% usługi stolarskie jak mam się rozliczać

Avatar

zacofana

21 czerwca 2010 Odpowiedz

hej mam pytanko otwieram firme i chce być na ryczałcie firma handlowo usługowa jaki procent będę miala 5% czy 8% i czy mąz może wykonywać remonty na moją firmę proszę o odp

Avatar

krzysiel

30 czerwca 2010 Odpowiedz

5,5%

Avatar

josza

30 czerwca 2010 Odpowiedz

czesc, czy ktos mi napisze czy handel cały jest na 3 %, bo ta ustawa o podatku taka dla mnie jest nieczytelna

Avatar

kinia

30 czerwca 2010 Odpowiedz

witam 😉 chce zalozyc DG i sprzedawac na alegro odziez
-czy moge na 3% rycz.?
-czy musze wystawiac faktury ?
-czy prowadzi sie ksiege przychodu i placi co mies 3% od przychodu i na koniec roku jeszcze rozlicza?
-no i najwazniejsze ..czy moge rozpoczac DG z towarem kupionym w angli za funty i czy musza byc rachunki na mnie ? czy moga byc na kogos innego np na chlopaka ?????
prosze o podpowiedz !!!

Avatar

??????????

1 lipca 2010 Odpowiedz

witam:)zalozylam zaklad uslugowo hamdlowy, w urzedzie skarbowym powiedzieli mi ze mam placic VAT 22% plus ryczalt 8,5%. Moja znajoma wczesniej prowadzila tae taka sama dzialalnosc ale bez VAT

Avatar

Jaro

4 lipca 2010 Odpowiedz

Założyłem działalność gosp. i wybrałem ryczałt. Nie zgłosiłem się jako płatnik podatku VAT. Proszę o informację czy ryczał mam liczyć od całości przychodów? Kiedyś będąc na ryczałcie liczyłem podatek od przychodów pomniejszonych o VAT (od sprzedaży netto). A jak to wygląda jk się nie jest Vatowcem?

Avatar

zacofana

6 lipca 2010 Odpowiedz

dzięki za odpowiedz

Avatar

ktos

13 lipca 2010 Odpowiedz

Jaro – od całości przychodów

Avatar

pati

19 lipca 2010 Odpowiedz

Czy jeżeli zdecyduje się na ryczałt to będę potrzebować kasy fiskalnej czy wystarczy jak będę wystawiać zwykłe rachunki odręczne?

Avatar

?

25 sierpnia 2010 Odpowiedz

Jaki ryczałt muszę zapłacić od Usługi w zakresie oczyszczania

Avatar

kamio_17

6 września 2010 Odpowiedz

do ?????????????
skoro nie zglosiles sie jako podatnik VAT to naliczasz od przychodów netto. bo na logike, byles VATowcem i placiles po odliczeniu VAT`u czyli netto i tu jest tak samo

Avatar

adriano

12 września 2010 Odpowiedz

witam
a na jakiej zasadzie (jeśli wogóle to możliwe) mogę wystawic rachunek zleceniodawcy za usługę budowlaną tak aby rozliczyć się z fiskusem jeśli nie prowadzę zarejestrowanej działalności gospodarczej i ile % wynosi podatek
z góry dziękuję

Avatar

bs

21 września 2010 Odpowiedz

LUdzie Ksiegowa wam wszystko wytłumaczy na TIP-TOP i napewno doradzi !!!

Avatar

spidi

14 października 2010 Odpowiedz

witam właśnie startuje z działalnością usługową (auto naprawa) i jeśli nie ryczałt to co??

Avatar

gregor

27 października 2010 Odpowiedz

jestę na ryczałcie ile bendę musiał płacic podatku od 2500

Avatar

Iza

28 października 2010 Odpowiedz

do gregora: za mało danych, ale przypuśćmy – osoba pracująca na umowę o pracę + DG ryczałt 8,5%

2500 x stawka ryczałtu 8,5%)= 212,50,
ub.zdrowotne:224,24 , do odlicznia tylko 193,10, co daje
212,50-193,10 = 19,4 (zaokrąglenie do zł)
Wpłacasz kwotę ryczałtu 19 zł i do ZUS 224,24

Avatar

mirka

15 listopada 2010 Odpowiedz

Jestem ryczłtowcem (handel), od stycznia do czerwca miałam zawieszoną działalnośc. Czy w takim przypadku, próg aby nie wejśc na kasę fiskalną liczy sie proporcjonalnie do okresy przez jaki prowadziłam działalnośc?

Avatar

ryzykant

29 listopada 2010 Odpowiedz

prosze o rade sprzecalem obuwia w miesiac za 10 tys i jestem na ryczalcie .zrobilem 5 tys ile z tych 5 tus mam dla siebie po zaplaceniu wszystkich oplat skarbowy ,podatki itp prosze o rade

Avatar

tadek

2 grudnia 2010 Odpowiedz

mam umowę na stałe wynagrodzenie 2500 brutto czy pracodawca może płacić zus czy do US wg najniższej średniej krajowej

Avatar

Ania

8 grudnia 2010 Odpowiedz

Mam pytanko jako świezynka ;D
1. prowadząc firmę rozliczającą sie na zasadzie ryczałtu i zatrudniając osoby bezrobotnę z GOPS’u (gminny ośrodek pomocy społ.) dla mnie jako pracodawcy lepiej zawrzec umowę o dzieło czy zlecenie ???
2. Co sie wtedy płaci : zus, urzad skarbowy????
3. jak dam umowe dla osoby bezrobotnej np, na kwote 500 zł brutto to jakiekoszty poniose?
4. na jaki czas moge zawrzec umowe o dzieło z osoba bezrobotna i umowe zlecenie???
PLIS pomożcie
Ania

Avatar

PIOTR

8 grudnia 2010 Odpowiedz

Prowadzę DG jednoosobowa handel odzieżą na allegro jestem na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych czy muszę prowadzić ewidencje wyposażenia i środków trwałych do czego by to miało być skoro nie mogę i tak przy ryczałcie od przychodu tego odliczyć jedynie co odliczam to ubz zdrowtone od podatku bo poza dg pracuje na pełny etat Jaki by miał cel prowadzenia takiej ewidencji w moim przypadku zwłaszcza ze wszystko prowadze w domu na kompie 6 letnim na które i tak nie ma ani paragonów ani nic jedynie co kupiłem na firmę to program za 200 zł ale i tez tego przecież nie mogę odliczyć

PROSZĘ O POMOC

Avatar

PIOTR

8 grudnia 2010 Odpowiedz

Prowadzę DG jednoosobowa handel odzieżą na allegro jestem na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych czy muszę prowadzić ewidencje wyposażenia i środków trwałych do czego by to miało być skoro nie mogę i tak przy ryczałcie od przychodu tego odliczyć jedynie co odliczam to ubz zdrowtone od podatku bo poza dg pracuje na pełny etat Jaki by miał cel prowadzenia takiej ewidencji w moim przypadku zwłaszcza ze wszystko prowadze w domu na kompie 6 letnim na które i tak nie ma ani paragonów ani nic jedynie co kupiłem na firmę to program za 200 zł ale i tez tego przecież nie mogę odliczyć

PROSZĘ O POMOC

Avatar

666

9 stycznia 2011 Odpowiedz

wymagane jest prowadzenie ewidencji wyposazenia tez tego nie pojmuje, znaczy celowosci tego dzilania, skoro i tak nic nie odliczam, ale coz, ja tez mam az komputer i drukarke na firme;/

Avatar

anna

9 stycznia 2011 Odpowiedz

hej mam pytanko lepiej buc na ksiedze przychodów i rozchodów czy na ewidecji sprzedazy

Avatar

zebek

18 stycznia 2011 Odpowiedz

od listopada prowadze działalność gosp. do dnia dzisiejszego nie mam żadnych przychodów a zus płaciłem jak więc wypełnić PIT 28? jestem na 8.5% stawce ryczałtu. Dzięki wielkie za podpowiedź

Avatar

Tomasz

1 lutego 2011 Odpowiedz

Mam pytanie. Działalność gospodarczą / na ryczałcie ewidencjonowanym / prowadziłem do lutego 2010 r. Następnie zostałem zatrudniony na umowę o prace. W jaki sposób rozliczam się z podatku za rok 2010? czy składam PIT 28 i PIT 37, czy też jakiś inny??????

Avatar

edi

14 lutego 2011 Odpowiedz

składasz pit-28 z działalnosci i pit-37 za okres zatrudnienia na umowe

Avatar

kuba

16 lutego 2011 Odpowiedz

witam,skladalem przed terminem pit-28 kwote ktora mam zaplacic jest 719zl,do kiedy mam zaplacic ten ryczalt?ile mam jeszcze czasu?a jak termin rozliczenia minol to jaka kare zaplace?

Avatar

kuba

16 lutego 2011 Odpowiedz

witam,ksiegowy skladal w tym roku pit-28 i pare dni temu podal mi kwote do zaplaty,do kiedy mam zaplacic ten ryczalt?

Avatar

briggs

27 marca 2011 Odpowiedz

Witam . jestem na ryczałcie 5.5 procent. sprzedaje na allegro . czy przychód tj towar plus koszty wysyłki czy sam towar? kiedy mam wpisywać dochody . wtedy jak kasa za towar znajdzie się na koncie?? z góry dziękuje za odpowiedz.

Avatar

tad

30 kwietnia 2011 Odpowiedz

Witam jak to sie oblicza dochod 1600zl ubezpieczenie zdrowitne 243,39zl ubezpieczenie spoleczne113,05 mam riczałt firma budowlana. Mam wprowadzic to do ewidencji przychodów. Pomoze ktos mi jak to sie oblicza i wypelnia do ewidencji prezychodow.

Avatar

magda5022

27 maja 2011 Odpowiedz

hej mam problem musze zaplacic do zusu podatek bo wiecej kupilam niz sprzedalam i nie wiem jak i gdzie to zrobic? W poprzednim miesiacu to oni mieli mi zwrocic poodatek czy oni odciagaja od tamtego czy jak prosze o szybka i konkretna odp

Avatar

mark1710

6 czerwca 2011 Odpowiedz

Witam Prowadzę firmę budowlaną i jestem na ryczałcie5.5% chciałbym dowiedzieć się czy równocześnie mogę być watowcem z góry dziękuję

Avatar

Hata

18 grudnia 2012 Odpowiedz

może się ktoś orientuje, czy jeśli jestem na ryczałcie i nie osiągnęłam przychodu, nie wystawiłam żadnego rachunku, to muszę składać pit 28? Nie wiem czy składki zus które płaciłam są zaliczane jako straty.

Avatar

bez komentarz

28 sierpnia 2013 Odpowiedz

Skąd informacja, że limit wynosi 150000 EURO??? Przecież limit wynosi 150000 ZŁOTYCH!

Avatar

Marcin

22 maja 2014 Odpowiedz

jestem na ryczałcie i całą ksiegowość z ewidencją prowadzę w programie Ryczałt – Pakietu Przedsiębiorcy. Fajtny intuicyjny, prosty program, który odwala za mnie prawie całą robotę. Wersja testowa bezpłatna do pobrania stąd:

http://pakietprzedsiebiorcy.pl/ryczalt

Avatar

amanti83

14 maja 2019 Odpowiedz

Ja u siebie ryczałt rozliczam w programie Ryczałt z firmy Fineco Software. W sumie to nie muszę znać tych wszystkich zasad, bo oprogramowanie za mnie wszystko robi 🙂 Tutaj można pobrać w pełni funkcjonalną wersję:

https://www.finecosoftware.pl/ryczalt

Avatar

renata

12 stycznia 2018 Odpowiedz

jeste na ryczalcie-co miesiac opalacalam do US podatek d przychodow-teraz na koniec roku ani w okieku powiedziala,ze nie powinnam byla placic podatku bo wychodzi mi zwrot tego co wplacilam przez rok-dlaczego?i jak zobic korkte?

Avatar

YlbRhynchodo

29 marca 2019 Odpowiedz

Wiecie może czy w programie do faktur firmy https://www.rafsoft.net uda mi się rozliczyć Ryczałt?

Avatar

Joanna790

23 lutego 2020 Odpowiedz

Witam,

Chciałabym zapytać jak rozliczać PODATEK DO US na ryczałcie 8,5% i równoczesnym zatrudnieniu na 1/2 etatu? Od 1 marca będę równocześnie pracować na 1/2 etatu i prowadzić działalność gosp.na ryczałcie 8,5%. W tej sytuacji nie wiem jak mam obliczać PODATEK DO US. Wcześniej prowadziłam tylko działalność i obliczenia były następujące: przy przychodzie np. 5000 zł :

5000-ubez. społeczne = wynik * 8,5%= wynik – ubezp. zdrowotne odliczone= ZALICZKA NA POD. DOCHODOWY. Z góry dziękuję za pomoc.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*