Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Dlaczego biznesplan jest tak ważny?

Biznes plan to bardzo ważny krok na drodze do uruchomienia własnego biznesu. Istotnym jest, aby być świadomym wagi jego sporządzenia ponieważ to w jaki sposób przygotujemy biznesplan bardzo często decyduje o powodzeniu lub porażce naszego przedsięwzięcia. Wiele osób wciąż traktuje sporządzanie biznesplanu jako kolejny, utrudniający życie obowiązek. Jednak dokument ten jest przede wszystkim przydatnym narzędziem, które pomaga w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Dla przedsiębiorców biznesplan jest raczej wymogiem formalnym toteż bardzo niewielu z nich sporządza go na własny użytek. Biznesplan jest w ich oczach „złodziejem czasu” , a nie dokumentem, który ma usprawnić planowanie i realizację celów firmy. Błędnym jest twierdzenie, że biznesplan sporządzany jest głównie dla inwestorów celem pozyskania kapitału. Jest wręcz przeciwnie. Głównym odbiorcą tego dokumentu powinien być bowiem sam przedsiębiorca tworzący biznesplan. To jemu i jego firmie najbardziej służy sporządzony biznesplan jako narzędzie realizacji założonych celów.

Powszechne jest wśród przedsiębiorców przekonanie, że wiedzą co to jest biznesplan i nie mieli by żadnych problemów z jego sporządzeniem. Czy, aby na pewno? Czy rzeczywiście wiemy, co to jest biznesplan, jakie są korzyści z jego sporządzenia i jak wygląda procedura jego tworzenia? Na te i wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć. Zanim jednak powiemy o szczegółach warto zastanowić się czym tak naprawdę jest biznesplan? Jedna z definicji mówi, że:

Biznesplan to opis krótko i długoterminowych celów przedsiębiorstwa, oferowanych produktów i usług, analiza możliwości rynkowych oraz środków umożliwiających osiągnięcie założonych celów w konkretnym otoczeniu.

Zadania biznesplanu
Najważniejszym zadaniem biznesplanu jest dostarczenie przedsiębiorcy informacji niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji dotyczącej realizacji planowanego przedsięwzięcia. Sporządzony biznesplan powinien uporządkować wiedzę i przedstawić:

-cechy naszego przedsięwzięcia, jego elementy składowe i ich wzajemne powiązania,
-cechy naszego produktu (o tym jaką potrzebę zaspokaja, co go wyrónia od innych podobnych itp.),
-potencjal rynku, informacje potencjalnych klientach i konkurencji,
-szanse i zagrożenia projektu,
-możliwości realizacji przedsięwzięcia przy zaangażowaniu wskazanych środków,
-możliwo ści dalszego rozwoju przedsięwzięcia,
-sposób i harmonogrami realizacji przedsięwzięcia,
-potencjalne źródła finansowania,
-prognozy finansowe,

Biznesplan prawdę Ci powie

Chciało by się rzec biznesplan prawdę Ci powie. Może się bowiem okazać, iż przedsięwzięcie, które wedle Naszej subiektywnej opinii ma szanse powodzenia według analiz biznesplanu będzie nieopłacalne i nierealne. Dokument ten może, więc pomóc nam w podjęciu decyzji zarówno o rozpoczęciu jak i zaniechaniu działalności. Rzetelnie sporządzony biznesplan może nam często „otworzyć oczy” i zweryfikować nasze zamierzenia. Biznes plan jest więc przede wszystkim użytecznym narzędziem pozwalającym ocenić szanse powodzenia przedsięwzięcia gospodarczego. Narzędzie to jest tym ważniejsze im dokładniej pozwala nam opisać i zrozumieć determinanty i sposób osiągnięcia założonych celów. 

Biznaplan – narzędzie “sprzedaży” własnego pomysłu

Do realizacji każdego przedsięwzięcia konieczne jest zaangażowanie środków finansowych. Jeżeli nie możemy liczyć na wujka z Ameryki a oszczędności nie wystarczy nam rozpoczęcie działalności, musimy wówczas starać się o inne źródła finansowania. Niezależnie od tego czy po kapitał udamy się do banku, anioła biznesu czy innej instytucji to prawie zawsze wymaga to sporządzenia biznesplanu.

Dokument ten musi wykazać i przekonać instytucję finansującą iż przedstawione przedsięwzięcie pozwoli przedsiębiorcy na zwrot pozyskanych środków. Biznesplan powinien sprzedać nasz pomysł .Instytucja finansująca analizując sporządzony przez nas biznesplan musi mieć pewność zabezpieczenia i odzyskania środków, które przekazuje nam do dyspozycji.

Opracowanie biznesplanu pomaga także podczas samej realizacji planowanego przedsięwzięcia. Dzięki temu dokumentowi łatwiej jest nam ogarnąć całość procesów zachodzących w trakcie wdrażania projektu, a także zorganizować cały ten proces. Biznesplan pozwala wreszcie na kontrolę, zestawienie i ocenę stopnia realizacji założonych celów z osiągniętymi.

Biznesplan służy, więc jako:
– narzędzie informacyjne niezbędne do organizacji pracy wewnątrz firmy
– narzędzie planowania pozwalajce uszczegółowić i udoskonalić strategię firmy
– narzędzie kontroli pozwalajce zestawić aktualne wyniki przedsibiorstwa z poczynionymi planami

Dokument ten pomaga nam:

– uzyskać finansowanie dla naszego projektu – jest narzędziem , za pomocą którego można przekonać instytucję finansującą do przedsięwzięcia

– zweryfikować pomysł – dokument ten pozwala na dogłębną analizę opłacalności naszego projektu

– zarządzać firmą – biznes plan przypomina w jakim kierunku się dąży i pomaga utrzymać obraną drogę. Jest drogowskazem i spisem rzeczy do zrobienia

Reasumując biznes plan sporządzamy do:
– użytku wewnętrznego w celu określenia dokładnego planu działania, zdefniowania celów, okre ślenia zadań oraz sposobów i terminów ich realizacji. Biznesplan sporządzony dla użytku wewnętrznego ma informować o stanie aktualnym firmy, jej otoczenia i kierunkach rozwoju

– użytku zewnętrznego celem uzyskania z zewnątrz środków do realizacji przedsięwzięcia
Na podstawie biznesplanu instytucje finansujące oceniają szanse powodzenia przedsięwzięcia oraz identyfikują ryzyko ich udziału w przedsięwzięciu. Biznes plan musi więc być przygotowany profesjonalnie i przekonywująco

Potencjalne podmioty finansujące powinny w biznesplanie znaleźć odpowiedzi na kilka pytań :
-czy plan został przemyślany,
-czy wiesz czego chcesz,
-co chcesz osiągnąć,
-czy plan działania jest realny w warunkach zmieniających się czynników zewnętrznych.

Im lepiej sporządzony i pełniejszy biznes plan, tym lepiej wypełnia swoją wewnętrzną i zewnętrzną rolę.

Pisz zrozumiale

Warto pamiętać aby sporządzając biznesplan mieć cały czas na uwadze to, że czytać go będzie osoba, która niekoniecznie ma wiedzę o sektorze w którym działa firma i charakterystycznym dla niego słownictwie. Dlatego ważne jest, aby dokument ten był przejrzysty, zrozumiały i łatwy do przyswojenia nawet dla laika. Niezrozumiałe treści mogą skutecznie zniechęcić do czytania.

Czy istnieje wzór biznesplanu?

Nie ma jednego doskonałego wzorca według, którego należy tworzyć biznesplan. Istnieje jednak kilka standardowych układów według, których najczęściej się go sporządza. Dokument ten powinien być opracowany w oparciu o te schematy. Powinny być w nim zawarte wszystkie typowe rozdziały(przeczytaj o budowie biznesplanu). Sporządzając biznesplan warto zapytać o to czy instytucja, której zamierzamy ten dokument przedłożyć ma swój standardowy układ, który jest wymagany do zastosowania. Taka informacja często ułatwia pracę i pozwala uniknąć niepotrzebnych nieporozumień.

Pisząc biznesplan należy pamętać kto będzie jego docelowym odbiorcą. W zależności od podmiotu, który zapozna się z biznesplanem różnie powinny być rozłożone akcenty. Musimy, więc zwrócić szczególną uwagę na te kwestie, które czytającego ten dokument najbardziej interesują. I tak na przykład bank siłą rzeczy będzie szczególnie zainteresowany formami zabezpieczenia inwestycji. Z kolei fundusz Venture Capital największą uwagę zwróci na potecjał rynku i możliwości wzrostu wartości przedsiębiorstwa.

Pamiętajmy także o tym, żeby pisząc biznesplan posługiwać się wiarygodnymi danymi. Przede wszystkim piszmy prawdę i niedopuśćmy do przeszacowania danych. Abstrahując od tego, że zwyczajnie nie warto okłamywać samego siebie to dane nieprawdziwe, nierealne lub przeszacowane mogą wzbudzić podejrzenia u oceniającego biznesplan co może skutkować np. odmową finansowania.
Reasumując, sporządzenie bizneplanu nie jest „sztuką dla sztuki” a ważnym elementem prowadzenia biznesu. Niezależnie od tego czy tworzymy go na własne potrzeby czy adresatem biznesplanu będzie podmiot zewnętrzny, powinniśmy z jednakowym zaangażowaniem podchodzić do jego sporządzania. Zarówno początkujący przedsiębiorca jak i właściciel dojrzałej firmy winien być świadomym ważności sporządzania tego dokumentu.

Zobacz przykładowy biznesplan

Grzegorz Marynowicz

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
Oliwia 6 wrz 2023 (12:38)

Biznesplan to absolutny fundament! Jak go zrobić i na co szczególnie zwrócić uwagę, zostało dobrze wytłumaczone na kursie ADN Akademii.