Oznakowanie CE: 5 najważniejszych zasad

Niezależnie czy jesteś lokalnym producentem, importujesz towary z Dalekiego Wschodu czy patrzysz na produkt jako zwykły konsument – powinieneś wiedzieć jakimi prawami rządzi się znak CE, gdyż dotyczy on mnóstwa towarów trafiających na rynek unijny. 

1. CE – Co to znaczy?

Symbol CE (Conformité Européenne) mówi nam, że produkt jest zgodny z każdym wymogiem prawnym jaki się do niego stosuje. 

Jest to rozwiązanie idealne – rozwiewa wszelkie wątpliwości jednym prostym stwierdzeniem: jakakolwiek regulacja prawna dotyczy danego produktu stawiając przed nim wymagania jest przestrzegana a wymagania – spełnione.

Skoro więc produkt jest zgodny – może legalnie trafić na każdy z rynków EEA1. 

Z punktu widzenia konsumenta znak CE czyni życie prostszym, czyż nie? Jakiekolwiek pytania mogą się pojawić: czy produkt przeszedł odpowiednie testy? czy ktoś oceniał jego bezpieczeństwo? – na wszystkie jest jedna odpowiedź – “CE”. CE=tak, produkt przeszedł wszelkie wymagane testy, ma wszelkie wymagane certyfikaty, przeszedł niezbędne oceny bezpieczeństwa wymagane przez prawo unijne dla danego typu towarów.

Typowe wymagania które pojawiają się w unijnych przepisach (dyrektywach nowego podejścia) dotyczą albo produktu jako takiego np.:

– skład chemiczny- poziom uwalniania substancji chemicznych lub cechy fizyczne

albo odnoszą się do procesu produkcji, np.:

– audyt produkcji- testowanie w trakcie produkcji

– schemat wyboru próbek do testowania.
albo wprowadzają specyficzne procedury oceny zgodności produktu z prawem.

2. Skąd pochodzi CE? 

Znak CE umieszcza na produkcie jego producent. To właśnie on gwarantuje jego zgodność z normami, to on za tą zgodność odpowiada. Naniesienie znaku CE nakłada na producenta obowiązek znajomości wszelkich przepisów unijnych, które się do produktu stosuje oraz sprawdzenie (i najlepiej udokumentowanie), że dany produkt jest z nimi zgodny. 

3. CE – jak się go umieszcza?

Wzór CE znajdziemy w Aneksie II do rozporządzenia 765/2008/WE. Oznakowanie CE powinno być widoczne, czytelne, naniesione trwale na produkt lub jego tabliczkę znamionową.  Jego minimalna wysokość to 5 mm. Jeśli rozmiar lub charakter towaru nie pozwala na takie naniesienie, znak CE powinien być umieszczony co najmniej na opakowaniu oraz towarzyszących dokumentach. Najważniejsze aby konsument mógł bez problemu zobaczyć i odczytać znak.

Za znakiem CE możemy znaleźć:

– dwie ostatnie cyfry roku w którym został naniesiony,

– numer jednostki identyfikacyjnej, która była zaangażowana na etapie kontroli produkcji (jeśli była zaangażowana),

– piktogram lub inny znak wskazujący szczególne zagrożenie lub zastosowanie,

– inne oznakowania wymagane przez odrębne przepisy unijne.

4. Na czym umieszcza się CE?

Znak CE powinien być umieszczony na produktach, tylko gdy jest to wymagane przez szczególne przepisy unijne. Nie należy go nanosić na żadne inne artykuły, jeśli nie jest to konkretnie wymagane. Aktualnie na liście produktów na których należy nanosić znak CE znajdują się:

– zabawki- przedmioty ochrony osobistej, np. kaski ochronne, okulary

– artykuły elektryczne i elektroniczne, np. zegarki, komputery,

– urządzenia radiowe i telekomunikacyjne

– urządzenia gazowe- maszyneria

– windy, wyciągi i kolejki

– sprzęt medyczny- urządzenia pomiarowe i ciśnieniowe

– łodzie rekreacyjne

– niektóre wagi- artykuły budowlane

– materiały wybuchowe

Na pewno nie powinniśmy znaleźć symbolu CE umieszczonego na: żywności, farmaceutykach, chemikaliach czy kosmetykach. 

5. Jakie są konsekwencje łamania zasad? 

Co jeśli znak CE został umieszczony na produkcie:

– który nie powinien mieć takiego oznakowania lub

– nie przeszedł procedury oceny zgodności z przepisami lub

– przeszedł procedurę, jednak nie odpowiada wszystkim normom które się do niego stosują?

Takich towarów nie można umieszczać na rynku unijnym (EEA). W przypadku trafienia na rynek mogą być wycofane albo można nakazać ich odzysk.

Zakaz wprowadzania na rynek unijny można względnie łatwo wyegzekwować w przypadku towarów importowanych. Niezgodne z prawem oznakowanie CE (lub jego brak) powinien być zindentyfikowany przez służby celne. Co jednak w przypadku towarów produkowanych w Europie? Taka niezgodność może być zidentyfikowana przez instytucje nadzoru rynku. Rozporządzenie 765/2008/WE w art. 30 ust. 6 wymaga aby każda taka niezgodność objęta została sankcjami, w tym karnymi, w ramach prawa wewnętrznego każdego kraju. W Polsce instytucją nadzoru rynku jest Prezes UOKiK.

Miejmy nadzieję że na nasz rynek coraz rzadziej będą trafiać trefne towary – za sprawą wyżej opisanych sankcji czy też zwiększonej odpowiedzialności przedsiębiorców. W końcu wszyscy jesteśmy konsumentami.

Zuzanna Wiśniewska

1 EEA – European Economic Area, czyli EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
autor piktogramów: freepik, www.flaticon.com

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*