Gospodarstwo rolne PIT RYCZ

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

gospodarstwo rolne – gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Art. 4 pkt. 10 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
(t. jedn. Dz.U. z 1998r., Nr 144, poz. 930 z późn. zm.)

Zakres definicji:

Dla celów PIT oraz VAT gospodarstwo rolne oznacza gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym (obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy).

Wersje historyczne:

przed 27.11.1998r.
Brak wersji historycznych. Ustawa weszła w życie 27.11.1998r.

Inne definicje