Gospodarstwo rolne VAT

Ilekroć w przepisach jest mowa o:

gospodarstwie rolnym – rozumie się przez to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz.U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)

Zakres definicji:

Dla celów PIT oraz VAT gospodarstwo rolne oznacza gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym (obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy).

Wersje historyczne:

przed 11.03.2004 r.
Brak wcześniejszych wersji historycznych.

Inne definicje