Grupa kapitałowa

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

grupie kapitałowej – rozumie się przez to jednostkę dominującą wraz z jednostkami zależnymi.

Art. 3 ust. 1 pkt. 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278.)

Zakres definicji:

Grupa kapitałowa sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe o zawartości zgodnej z zapisami ustawy o rachunkowości.

Wersje historyczne:

01.01.2002r. – 31.12.2008r.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

grupie kapitałowej – rozumie się przez to jednostkę dominującą wraz z jednostkami zależnymi i niebędącymi spółkami handlowymi jednostkami współzależnymi.

29.09.1994r.

Brak wcześniejszych wersji historycznych. Przepis wszedł w życie 01.01.2002 r.

Inne definicje