Hipotetyczna wartość netto CIT

Hipotetyczna wartość netto – jest to wartość początkowa określona zgodnie z art. 16g pomniejszona o:

a)  odpisy amortyzacyjne obliczone według zasad określonych w art. 16k ust. 1 z uwzględnieniem współczynnika 3 – w odniesieniu do środków trwałych,

b)  odpisy amortyzacyjne obliczone przy zastosowaniu trzykrotnie skróconych okresów amortyzowania, o których mowa w pkt 4b – w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych,

Art. 17a  pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(t. jedn. Dz.U. z 2000r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm.)

Zakres definicji:

Hipotetyczna wartość netto środka trwałego została określona także w ustawie o PIT.

Wersje historyczne:

Przed 10.03.1992 r.
Brak wersji historycznej.

Inne definicje