Jednostka dominująca wyższego szczebla

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

jednostce dominującej wyższego szczebla – rozumie się przez to jednostkę będącą spółką handlową lub przedsiębiorstwem państwowym, która jest jednostką dominującą w stosunku do jednostki dominującej niższego szczebla.

Art. 3 ust. 1 pkt. 37 lit. b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278.)

Zakres definicji:

Na gruncie innych gałęzi prawa pojęciem zbliżonym do "jednostki dominującej" jest "podmiot dominujący".

Wersje historyczne:

29.09.1994r.
Brak wcześniejszych wersji historycznych. Przepis dodano 01.01.2009 r.

Inne definicje