Jednostka podporządkowana

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

jednostkach podporządkowanych – rozumie się przez to jednostki zależne, współzależne oraz stowarzyszone.

Art. 3 ust. 1 pkt. 42 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278.)

Zakres definicji:

Jednostki podporządkowane powinny stosować politykę rachunkowości zgodną z polityką stosowaną przez podmiot dominujący.

Wersje historyczne:

01.01.2002r. – 31.12.2008r.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

jednostkach podporządkowanych – rozumie się przez to jednostki zależne, współzależne od jednostki dominującej oraz jednostki stowarzyszone ze znaczącym inwestorem

29.09.1994r.
Brak wcześniejszych wersji historycznych. Przepis wszedł w życie 01.01.2002 r.

Inne definicje