Jednostka stowarzyszona

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

jednostce stowarzyszonej – rozumie się przez to jednostkę będącą spółką handlową lub podmiotem utworzonym i działającym zgodnie z przepisami obcego prawa handlowego, na którą znaczący inwestor wywiera znaczący wpływ.

 

Art. 3 ust. 1 pkt. 41 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz 1223, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278.)

Zakres definicji:

Określenie, czy dana jednostka, w której dokonano inwestycji, jest jednostką stowarzyszoną jest bardzo ważne dla ustalenia obowiązku konsolidacji sprawozdań finansowych.

Wersje historyczne:

01.01.2002r. – 31.12.2008r.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

jednostce stowarzyszonej – rozumie się przez to spółkę handlową, na którą znaczący inwestor wywiera znaczący wpływ.

29.09.1994r.
Brak wcześniejszych wersji historycznych. Przepis wszedł w życie 01.01.2002 r.

Inne definicje