Koszty i straty

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

kosztach i stratach – rozumie się przez to uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.

Art. 3 ust.1 pkt 31 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278.)

Zakres definicji:

Na wynik finansowy przedsiębiorstwa składają się dwa podstawowe elementy: przychody i zyski oraz koszty i straty.

Wersje historyczne:

29.09.1994r.
Brak wcześniejszych wersji historycznych. Przepsi wszedł w życie 01.01.2002 r.

Inne definicje