Magazyn konsygnacyjny

Ilekroć w przepisach jest mowa o:

magazynie konsygnacyjnym – rozumie się przez to wyodrębnione u podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE, o którym mowa w art. 97 ust. 4, miejsce przechowywania na terytorium kraju towarów należących do podatnika podatku od wartości dodanej przemieszczonych przez niego lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju do tego miejsca, z którego podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT UE, przechowujący towary, pobiera je, a przeniesienie prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel następuje w momencie ich pobrania.

Art. 2 pkt 27 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz.U. Nr 54, poz. 535 z poźn. zm.)

Zakres definicji:

Wyodrębnione miejsce do przechowywania towarów może być uznane za magazyn przedmiotowy – towarów, które są transportowane przez zagranicznego podatnika dla prowadzącego magazyn konsygnacyjny.


Wersje historyczne:

przed 01.12.2008 r.

Brak wcześniejszych wersji historycznych.

Inne definicje