Papier wartościowy PIT

Ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych – oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538).

Art. 5a pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(t. jedn. Dz.U. z 2000r., Nr 14, poz.176 z późn. zm.)

Zakres definicji:

Ustawa podatkowa odsyła nie do definicji z Kodeksu cywilnego, ale do ustawy z zakresu obrotu papierami wartościowymi.

Ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych – rozumie się przez to:

  1. akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.2), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego,
  2. inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne).

Art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538)

Wersje historyczne:

01.01.2004 r. – 23.10.2005 r.
Ilekroć w ustawie jest mowa opapierach wartościowych – oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

przed 01.01.2004 r.
Brak wcześniejszych wersji historycznych. Przepis wszedł w życie 1 stycznia 2004 r.

Inne definicje