Podmiot pośredniczący

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

podmiot pośredniczący – podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju, inny niż podmiot prowadzący skład podatkowy, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na dostarczaniu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego, a w przypadku wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 32 ust. 1, pochodzących również z importu.

Art. 2 pkt 23 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym
(t. jedn. Dz.U. z 2009r., Nr 3, poz. 11 z późn. zm.)

Zakres definicji:

Przepisy ustawy nie przewidują zwolnienia od akcyzy w przypadku dostarczania (przemieszczania) wyrobów akcyzowych przez podmiot pośredniczący z miejsca, do którego zostały dostarczone temu podmiotowi ze składu podatkowego, tzn. miejsca wskazanego w dokumencie dostawy jako miejsce ich odbioru, do innego miejsca (magazynu) należącego do tego podmiotu pośredniczącego.

Wersje historyczne:

Przed 5.12.2008r.
Brak wcześniejszej wersji historycznej.

Inne definicje