Pozarolnicza działalność gospodarcza PIT RYCZ

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

pozarolnicza działalność gospodarcza – pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Art. 4 pkt. 12 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
(t. jedn. Dz.U. z 1998r., Nr 144, poz. 930 z późn. zm.)

Zakres definicji:

Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie
spełnione są następujące warunki:

  1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
  2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
  3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.
Wersje historyczne:

01.01.2003r. – 31.12.2003r.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

pozarolnicza działalność gospodarcza – działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej.

przed 27.11.1998r.
Brak wersji historycznych.

Inne definicje