Przedsiębiorstwo

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

Przedsiębiorstwie – oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów ustawy – Kodeks cywilny (Dz. U. 64, nr 16, poz. 93 ze zm.)

Art.5a pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(t. jedn. Dz.U. z 2000r., Nr 14, poz.176 z późn. zm.)

Zakres definicji:

Według art 55 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 64, nr 16, poz. 93 ze zm.) przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

  1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
  2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
  3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
  4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
  5. koncesje, licencje i zezwolenia;
  6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
  7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
  8. tajemnice przedsiębiorstwa;
  9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Wersje historyczne:

przed 01.01.2003r.
Brak wcześniejszych wersji historycznych. Przepis wprowadzono od 01.01.2003 r.

Inne definicje