Rzeczowe aktywa obrotowe

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

rzeczowych aktywach obrotowych – rozumie się przez to materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte w celu odprzedaży w stanie nieprzetworzonym.

Art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

(t. jedn. Dz.U. z 2009r., Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)

Zakres definicji:

Zgodnie z definicją aktywów powinny one spełniać następujące warunki:
•  mają wiarygodnie określoną wartość,
•  powstały w wyniku przeszłych zdarzeń,
•  spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych,
•  są własnością jednostki, czyli są przez nią kontrolowane.

Wersje historyczne:

przed 29.09.1994 r.
Brak wcześniejszych wersji historycznych.

 

 

Inne definicje