Towary PIT RYCZ

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

towary – towary handlowe, surowce i materiały podstawowe, z tym że:

  1. towarami handlowymi są towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odprzedaży, w stanie nieprzetworzonym,
  2. surowcami i materiałami podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone, z tym że za surowce i materiały podstawowe nie uważa się paliw i olejów zużywanych w transporcie.

Art. 4 pkt. 5 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
(t. jedn. Dz.U. z 1998r., Nr 144, poz. 930 z późn. zm.)

Zakres definicji:

W świetle przepisów dla celów PIT inaczej definiuje się towar, niż w przepisach o VAT

Wersje historyczne:

przed 27.11.1998r.
Brak wersji historycznych. Ustawa weszła w życie 27.11.1998r.

Inne definicje