Umowa leasingu KC

Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Art. 709(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny
(Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 96 z późn. zm.)

Zakres definicji:

Leasing w ramach Kodeksu Cywilnego ma znacznie węższe znaczenie, niż to postrzegane w świetle PIT.

Wersje historyczne:

przed 09.12.2000r.
Brak wcześniejszych wersji historycznych prawie cywilnym (tzw. umowa nienazwana). Przepis wprowadzono od 09.12.2000r.

Inne definicje