Wpływ na inną jednostkę

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

znaczącym wpływie na inną jednostkę – rozumie się przez to niemającą znamion sprawowania kontroli lub współkontroli zdolność jednostki do wpływania na politykę finansową i operacyjną innej jednostki, w szczególności przez:

a)  udział w podejmowaniu decyzji w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty,
b)  zasiadanie w organie zarządzającym, nadzorującym lub administrującym,
c)  przeprowadzanie istotnych transakcji z tą jednostką,
d)  udostępnianie tej jednostce informacji technicznych o zasadniczym znaczeniu dla jej działalności,
e)  możliwość wymiany członków organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących.

Art. 3 ust. 1 pkt. 36 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(t. jedn. Dz.U. z 2009r., Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)

Zakres definicji:

Definicja wiąże się m.in. z sprawowaniem kontroli nad inną jednostką.

Wersje historyczne:

01.01.2002r. – 31.12.2008r.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

znaczącym wpływie na inną jednostkę – rozumie się przez to niemającą znamion sprawowania kontroli lub współkontroli zdolność jednostki do wpływania na politykę finansową i operacyjną, w tym również dotyczącą podziału lub pokrycia wyniku finansowego innej jednostki.

29.09.1994r.
Brak wcześniejszych wersji historycznych. Przepis wszedł w życie 01.01.2002 r.

Inne definicje