Wspólnik jednostki współzależnej

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

wspólniku jednostki współzależnej – rozumie się przez to jednostkę będącą spółką handlową lub przedsiębiorstwem państwowym, sprawującą wraz z innymi udziałowcami współkontrolę nad jednostką współzależną.

Art. 3 ust. 1 pkt. 37 lit. c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(t. jedn. Dz.U. z 2009r., Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)

Zakres definicji:

Pojęcie wspólnika jednostki współzależnej związane jest z jednostką współzależną. Jest to jednostka współkontrolowana przez wspólników na podstawie zawartej pomiędzy nimi umowy, umowy spółki lub statutu.

Wersje historyczne:

29.09.1994r.
Brak wcześniejszych wersji historycznych. Przepis dodano 01.01.2009 r.

Inne definicje