Zarejestrowany handlowiec

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

zarejestrowany handlowiec – podmiot, któremu wydano zezwolenie na nabywanie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych wysłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym
(t. jedn. Dz.U. z 2009r., Nr 3, poz. 11 z późn. zm.)

Zakres definicji:

Zarejestrowany handlowiec jest obowiązany posiadać tytuł prawny do korzystania z wyodrębnionego miejsca przeznaczonego do odbierania wyrobów akcyzowych, zwanego dalej "miejscem odbioru wyrobów akcyzowych". Zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany handlowiec może dotyczyć tylko jednego miejsca odbioru wyrobów akcyzowych.

Wersje historyczne:

Przed 5.12.2008r.
Brak wcześniejszej wersji historycznej.

Inne definicje