Żegluga międzynarodowa

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

żegludze międzynarodowej – rozumie się przez to żeglugę morską wykonywaną między:

a) portami polskimi a portami zagranicznymi, w tym także między portami polskimi, pod warunkiem że podróż ta stanowi odcinek dalszej podróży morskiej do portu zagranicznego, lub

b) portami polskimi a miejscami przeznaczenia położonymi poza granicą polskich wód terytorialnych,

c) portami zagranicznymi

Art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 sieprnia 2006r. o podatku tonażowym
(Dz.U. z 2006r., Nr 183, poz. 1353 z późn. zm.)

Zakres definicji:

W zależności od obszaru działalności żeglugę można podzielić na: żeglugę morską; żeglugę przybrzeżną oraz żeglugę śródlądową.

Wersje historyczne:

przed 23.08.2006r.

Brak wersji historycznych w tej ustawie.

Inne definicje