Złoto inwestycyjne

Ilekroć w przepisach jest mowa o złocie inwestycyjnym, rozumie się przez to:

  1. złoto w postaci sztabek lub płytek o próbie co najmniej 995 tysięcznych oraz złoto reprezentowane przez papiery wartościowe;
  2. złote monety, które spełniają łącznie następujące warunki:
    1. posiadają próbę co najmniej 900 tysięcznych,
    2. zostały wybite po roku 1800,
    3. są lub były obowiązującym środkiem płatniczym w kraju pochodzenia,
    4. są sprzedawane po cenie, która nie przekracza o więcej niż 80 % wartości rynkowej złota zawartego w monecie.

Art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług
(t. jedn. Dz.U. z 2004r., Nr 54, poz.535 z późn. zm.)

Zakres definicji:

Zwalnia się od podatku dostawę, wewnątrzwspólnotowe nabycie i import złota inwestycyjnego, w tym również złota inwestycyjnego reprezentowanego przez certyfikaty na złoto asygnowane lub nieasygnowane, lub złota, którym prowadzony jest obrót na rachunkach złota, oraz w szczególności pożyczki w złocie i operacje typu swap w złocie, z którymi wiąże się prawo własności lub roszczenie w odniesieniu do złota inwestycyjnego, a także transakcje dotyczące złota inwestycyjnego związane z kontraktami typu futures i forward, powodujące przeniesienie prawa własności lub roszczenia w odniesieniu do złota inwestycyjnego.

Wersje historyczne:

przed 11.03.2004 r.
Brak wcześniejszych wersji historycznych.

Inne definicje