Znaczący inwestor

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

znaczącym inwestorze – rozumie się przez to jednostkę będącą spółką handlową lub przedsiębiorstwem państwowym, posiadającą w innej jednostce – niebędącej jednostką zależną lub współzależną – nie mniej niż 20 % głosów w organie stanowiącym tej jednostki i wywierającą znaczący wpływ wobec tej jednostki, przy czym liczbę głosów ustala się z zachowaniem zasady określonej w pkt 37 lit. a. Udział w ogólnej liczbie głosów może być mniejszy niż 20 %, jeżeli inne okoliczności, wymienione w pkt 36 wskazują na wywieranie znaczącego wpływu.

Art. 3 ust. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(t. jedn. Dz.U. z 2009r., Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)

Zakres definicji:

Odpowiednikiem "polskiego" znaczącego inwestora może być wspólnik przedsięwzięcia.

Wersje historyczne:

 

01.01.2002r. – 31.12.2008r.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

znaczącym inwestorze – rozumie się przez to spółkę handlową, posiadającą w innej jednostce – niebędącej jednostką zależną – nie mniej niż 20% głosów w organie stanowiącym tej jednostki i wywierającą znaczący wpływ lub sprawującą współkontrolę nad tą jednostką, przy czym liczbę głosów ustala się z zachowaniem zasady określonej w pkt 37 lit. a). Udział w ogólnej liczbie głosów może być mniejszy niż 20%, jeżeli inne okoliczności wskazują na wywieranie znaczącego wpływu lub sprawowanie współkontroli.

29.09.1994r.
Brak wcześniejszych wersji historycznych. Przepis dodano 01.01.2002 r.

 

Inne definicje