Zobowiązania finansowe

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

zobowiązaniach finansowych – rozumie się przez to zobowiązanie jednostki do wydania aktywów finansowych albo do wymiany instrumentu finansowego z inną jednostką, na niekorzystnych warunkach

Art. 3 ust. 1 pkt 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(t. jedn. Dz.U. z 2009r., Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)

Zakres definicji:

Przykłady zobowiązań finansowych to: zobowiązania z tytułu dostaw i usług, wyemitowane obligacje.

Wersje historyczne:

29.09.1994r.
Brak wcześniejszych wersji historycznych. Przepsi wszedł w życie 01.01.2002 r.

Inne definicje