Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe – to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a także całość lub tę część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Art. 3 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(t. jedn. Dz.U. z 2009r., Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)

Zakres definicji:

Okres spłaty tych zobowiązań na dzień bilansowy jest nie dłuższy niż rok.

Wersje historyczne:

29.09.1994r.
Brak wcześniejszych wersji historycznych.

Inne definicje