Zobowiązania warunkowe

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

zobowiązaniach warunkowych – rozumie się przez to obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń

Art. 3 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(t. jedn. Dz.U. z 2009r., Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)

Zakres definicji:

Zobowiązań warunkowych nie ujmujemy w bilansie, tylko w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego.

Wersje historyczne:

29.09.1994r.
Brak wcześniejszych wersji historycznych. Przepsi wszedł w życie 01.01.2002 r.

Inne definicje