Źródła prawa podatkowego

Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

Art. 87 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.
(Dz.U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)

Zakres definicji:

Do źródeł prawa podatkowego można zaliczyć Konstytucję, ustawy, podustawowe akty prawne (rozporządzenia oraz uchwały rad gmin wydawane na podstawie wyraźnego upoważnienia zamieszczonego w ustawie podatkowej) oraz akty prawa międzynarodowego.

Wersje historyczne:

przed 01.04.1997r.

Brak wersji historycznych w tej ustawie.

Inne definicje