1 mln zł dotacji na innowacyjny biznes. Pomysłodawcy dostaną więcej pieniędzy

Start-upy zainteresowane pozyskaniem finansowania w ramach programu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” dostały jeszcze trochę czasu na złożenie wniosku. Nabór w konkursie został przedłużony do 30 grudnia przyszłego roku. Tym samym zwiększono możliwość pozyskania nawet 1 mln zł bezzwrotnego dofinansowania.

Fot. Puls Biznesu/ Grzegorz Kawecki

Inicjatywa realizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości to kontynuacja programu Platform Startowych. Tylko uczestnicy inkubacji w jednej z platform mogą następnie ubiegać się o finansowy zastrzyk na komercjalizację wyinkubowanego projektu.

Od startu projektu bezzwrotne finansowanie dla start-upu pozyskało 90 projektów. Te środki pozwolą im na przejście z etapu pracy nad doskonaleniem projektu do fazy wejścia na rynek i skalowania swojego start-upu. Organizatorzy inicjatywy zakładają, że finalnie wsparcie trafi do ponad 300 pomysłodawców rozwijających innowacyjne przedsięwzięcia. W tym celu wydłużono nabory w konkursie „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej oraz zwiększono pulę środków do 390 mln zł. Pierwotna kwota przeznaczona na dotacje dla innowacyjnych spółek wynosiła 300 mln zł.

Okrągły milion na własny start-up

Młode firmy mogą w nim otrzymać w konkursie nawet 1 mln zł na sfinansowanie kosztów swojego przedsięwzięcia, przy czym uzupełnić go muszą wkładem własnym nie mniejszym niż 15 proc. wydatków kwalifikowalnych projektu. Jednak nie każdy start-up zainteresowany tym wsparciem może złożyć wniosek w PARP. Konkurs przeznaczony jest do autorów tych projektów, które przeszły najpierw etap Platform Startowych. W ramach tej inicjatywy projekty na bardzo wczesnym etapie rozwoju przechodzą cały proces inkubacji i pracy nad pomysłem, jego modelem biznesowym, głównymi założeniami. Wszystko odbywa się pod okiem doświadczonych praktyków, którzy biorą pod lupę dany projekt tak, by zwiększyć jego rynkowe szanse. Dopiero zakończenie procesu inkubacji w jednej z kilku dostępnych Platform Startowych daje prawo ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”.

Konkurs „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” jest przedłużeniem innej inicjatywy realizowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Mowa o Platformach Startowych, w ramach których osoby z pomysłem na biznes pracowały nad swoimi projektami pod okiem mentorów i doświadczonych praktyków. Dopiero zakończony etap inkubacji w jednej z wyłonionych przez PARP Platformie Startowej daje możliwość ubiegania się o pozyskanie finansowego zastrzyku w konkursie „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”.

Na co można wydać dotację?

– Wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu
– Środki trwałe inne, niż nieruchomości,
– Wartości niematerialne i prawne,
– Udział w targach, wystawach i misjach gospodarczych,
– Usługi zewnętrzne, z wyjątkiem usług szkoleniowych, zaangażowanego w rzeczową realizację projektu (koszty bezpośrednie),
– Informacja i promocja,
– Zakup surowców lub materiałów

Jakie projekty poszukiwane?

Organizatorzy inicjatywy kierują ją do młodych firm wprowadzających na rynek innowacyjnych produktów lub usług, które są nowe  lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań”. Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych. Ocenie podlega, czy, i w jakim stopniu, rezultat projektu w postaci innowacji produktowej (wyrobu, usługi) charakteryzuje się nowością w skali danego rynku (w kontekście nowych cech, funkcjonalności).

Wsparcie uzyskać mogą projekty dotyczące innowacji produktowej przynajmniej na skalę krajową, tzn. objęty wdrożeniem produkt charakteryzuje się nowością w odniesieniu do posiadanych przez niego nowych cech i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku krajowym. Nowe cechy produktu, niepowodujące zmiany przydatności użytkowej produktu, niezauważalne przez odbiorcę produktu oraz nieprzesądzające o jego konkurencyjności, nie będą stanowiły podstawy do uznania kryterium za spełnione – informuje w regulaminie konkursu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Co decyduje o przyznaniu dofinansowania?

Złożony wniosek oceniany jest na trzech płaszczyznach. Po pierwsze istotne jest uzasadnienie biznesowe. Drugim elementem branym pod uwagę jest wspomniana już wyżej innowacyjność produktu. Na decyzję wpływa ma także sama prezentacja projektu przez pomysłodawcę.

PARP informuje:

Jeżeli kwota dofinansowania złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie przekroczy 200% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie, termin składania wniosków o dofinansowanie może ulec skróceniu.

Minimalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 50 000,00 zł.
2. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1 000 000,00 zł.
3. Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych.
4. Minimalny wkład własny beneficjenta, jako % wydatków kwalifikowalnych,
wynosi 15%.

W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonej oceny więcej niż jeden projekt uzyska jednakową łączną liczbę punktów, wsparcie w pierwszej kolejności będzie przyznane projektom, które
otrzymały większą liczbę punktów w kryterium „Uzasadnienie biznesowe”. W przypadku, gdy przy zastosowaniu powyższego kryterium, więcej niż jeden projekt uzyska jednakową łączną liczbę punktów w kryterium „Uzasadnienie biznesowe”, wsparcie w pierwszej kolejności będzie przyznane projektom, które otrzymały większą liczbę punktów w ramach kryterium „Innowacyjność produktu”. W przypadku, gdy przy zastosowaniu powyższych kryteriów więcej niż jeden projekt uzyska jednakową łączną liczbę punktów, wsparcie w pierwszej kolejności będzie przyznane projektom, które otrzymały większą liczbę punktów w kryterium „Prezentacja projektu przez Wnioskodawcę”.

Ważne: Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej. Dokument należy sporządzić zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu
stanowiącą załącznik nr 3 do regulaminu. Wszelkie inne postaci elektronicznej lub papierowej wizualizacji treści wniosku nie stanowią wniosku o dofinansowanie i nie podlegają ocenie.

Komentarze

Avatar

wars

1 października 2020 Odpowiedz

Biere nawet dwa !!!

Avatar

elaborat

3 października 2020 Odpowiedz

Wnioskodawcą jest przedsiębiorstwo, w formie spółki kapitałowej zgodnie z przepisami
kodeksu spółek handlowych, które zakończyło program inkubacji innowacyjnego pomysłu
w ramach poddziałania 1.1.1 POPW

No i to tyle jeśli chodzi o start-upy, nikt nowy, żadna JDG nie może skorzystać z tego dofinansowania…

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*