Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

32 tys. zł dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W roku 2021 założono już 7,5 tys. firm

W pierwszym kwartale roku 2021 bezrobotni założyli 7,5 tys. działalności gospodarczych za bezzwrotne dotacje z powiatowych urzędów pracy – dowiedział się portal MamBiznes.pl. Powiatowe placówki przyjmują wnioski o wsparcie według indywidualnych harmonogramów.

Foto: FORUM/ Jaap Arriens/NurPhoto via ZUMA Press

Bezzwrotne dotacje na założenie własnej firmy to popularny sposób finansowania startu w biznesie dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne. W ciągu ostatnich dziesięciu lat osoby bezrobotne uruchomiły z tych środków 470 tys. nowych firm. Z roku na rok jednak maleje pula środków przyznawanych na ten cel co przekłada się na mniejszą liczbę zakładanych firm.

Ponad 7,5 tys. zł założonych firm przez bezrobotnych

Portal MamBiznes.pl dotarł do sprawozdania Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii dotyczące wydatkowania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych. Z tych danych wynika, że do końca kwietnia powiatowe urzędy pracy wydatkowały na bezzwrotne dotacje kwotę 169,1 mln zł. Te środki popłynęły na konta 7551 bezrobotnych, którzy rozpoczęli swoją przygodę z własną firmą. Dla porównania do końca marca liczba firm założonych przez bezrobotnych za dotacje z PUP wynosiła 3,5 tys. Średnia kwota przyznanego wsparcia wyniosła w skali kraju 22 tys. zł.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dofinansowanie z urzędu pracy nie może przekroczyć 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw na dany kwartał. Wskaźnik ten w styczniu tego roku wyniósł 5400 zł. To przełożyło się na maksymalną wysokość dotacji, która wynosi obecnie 32 tys. zł. Jak jednak widać po średniej kwocie wsparcia za pierwszy kwartał roku 2021 maksymalny poziom wsparcia jest rzadko osiągany. Wiąże się to przede wszystkim z możliwościami finansowymi powiatowych urzędów pracy oraz zainteresowaniem tego rodzaju wsparciem. Poszczególne placówki powiatowe chcąc przyznać wsparcie większej liczbie bezrobotnych dzielą pulę na mniejsze kwoty. Stąd średni poziom wsparcia oscyluje sporo poniżej maksymalnego limitu.

Na co dotacja z PUP

Pozyskane przez bezrobotnego środki mogą być wydatkowane na poszczególne elementy zawarte we wniosku o dotację. Dotacja z PUP może być przeznaczona na:

  • zakup urządzeń, maszyn i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności;
  • reklamę;
  • zakup towarów, materiałów i surowców;
  • zakup materiałów przeznaczonych na remont oraz koszty adaptacji lokalu;
  • pomoc prawną oraz doradztwo i konsultacje związane z podjęciem działalności gospodarczej.
  • zakup oprogramowania i domeny internetowej;

W całym roku 2020 wsparcie na przejście na samozatrudnienie otrzymało 29 557 bezrobotnych. Na dotacje resort przeznaczył w sumie kwotę 622 mln zł, co oznacza, że średnia kwota wsparcia w ubiegłym roku wyniosła 21 tys. zł. Górny limit dotacji ustanowiony był w roku 2021 na poziomie 31 191,98 zł. Dane za poprzedni tok potwierdzają tendencję, która utrwala się od dłuższego czasu. Na przestrzeni ostatnich lat maleje pula przyznawanych środków na zakładanie firm przez osoby bezrobotne. W roku 2019 powiatowe urzędy pracy przyznały w sumie 32 240 dotacji na łączną kwotę 660 mln zł.

Liczba dotacji przyznawanych przez urzędy pracy na przestrzeni ostatnich lat

Rok

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Suma

Liczba założonych firm

63964 77017 26108 39419 45157 49991 46743 44354 41930 36 724 471407

Wydatki w  mln zł

1093,1 1389,1 419,9 686,0 880,2 983,4 913,5 877,4 861,3 749,0 8852,9
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z MRPiPS

 

Dotacji nie można przeznaczyć na:

– nabycie rzeczy, które nie są związane z zakresem prowadzonej działalności;

– pokrycie kosztów transportu zakupionych rzeczy;
– zakupu kasy fiskalnej i drukarki fiskalnej;
– ubezpieczenie;
– odkupienie środków trwałych lub obrotowych od podmiotu, który prowadził taką samą działalność jak my, w tym samym miejscu, w którym chcemy ją prowadzić.

– nabycie papierów wartościowych (obligacji i akcji) oraz udziałów w spółkach;
– kupno komórki;
– koszty projektów adaptacji lokalu;
– działalność związaną z wynajmem;
– zakup środków od współmałżonka, który prowadzi działalność gospodarczą;
– finansowanie: handlu odzieżą używaną, działalności sezonowej i handlu obwoźnego, działalności wykorzystującej automaty samosprzedające;
– remont domu, w którym planujemy mieć firmę;

Dla porównania np. w roku 2010 na zakładanie firm przez bezrobotnych przeznaczono łącznie kwotę 1,3 mld zł. Za te środki powstało wówczas 77 tys. nowych firm. Blisko miliarda złotych oscylowały też lata 2014 i 2015 kiedy bezrobotni założyli odpowiednio 49 tys. oraz 46 tys. firm. W 2018 było to już 860 mln zł oraz 41 tys. nowych firm. Na przestrzeni 10 lat systematyczny spadek wydatków na dotacje z PUP.

Jak ubiegać się o dotacje z PUP?

Aby ubiegać się o dotację bezrobotny musi wypełnić formularz, który jest biznesplanem całego przedsięwzięcia. Dokument należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Każdy urząd pracy prowadzi nabory według swojego terminarzu. Informacji o harmonogramie naborów osoby zainteresowane muszą szukać na stronach powiatowych urzędów pracy danej miejscowości. Poniżej przykłady trwających naborów i spotkań informacyjnych.

Dotacja tak, ale pod warunkiem, że:

– ubiegający się o dotację przez ostatnie 12 miesięcy nie odmówił propozycji zatrudnienia czy też proponowanych form szkolenie realizowanych przez Urząd Pracy

– bezrobotny przez ostatnie 12 miesięcy nie prowadził działalności gospodarczej

– starający się o dotację nie otrzymał wcześniej z urzędu pracy finansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej

– bezrobotny w okresie 24 miesięcy przed dniem ubiegania się dotację nie był skazany za przestępstwo przeciw obrotowi gospodarczemu

– ubiegający się o dotację nie złożył wniosku o dotację w innym urzędzie pracy

Urzędy pracy w całej Polsce przyjmują wnioski

Osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji z urzędu pracy powinny śledzić informacje o naborach prowadzonych przez konkretne placówki. Nie ma jednego harmonogramu na całą Polskę. Przykładowo Urząd Pracy w Opolu kolejny nabór organizuje w dniach 21-22 czerwca. Dotacje przyznawane będą ze środków Funduszu Pracy w ramach realizowanego przez PUP w Opolu w roku 2021 projektu dla bezrobotnych do 30 roku życia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytetu I – Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Podziałania 1.1.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach naboru planuje się przyznać nie mniej niż 29 dotacji. Maksymalna kwota dotacji o jaką można wnioskować wynosi 22 tys. zł.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.